Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Projekt realizowany w partnerstwie 6 JST: Gmina Baranów, Gmina Żyrzyn, Gmina Kurów, Gmina Opole Lubelskie, Gmina Poniatowa, Gmina Wąwolnica.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie" jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Baranów w okresie: 01.08.2012 – 31.07.2013, ogólna wartość (pozyskane dofinansowanie) – 56 655,00 zł. Projekt obejmie 108 dzieci (57 chłopców i 51 dziewczynki) uczęszczających do klas I - III Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Lepszy start" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogólna wartość projektu (pozyskane dofinansowanie) – 443.500 zł. Projekt obejmie 40 osób w wieku 15 – 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gmin Baranów i Kurów, w tym:

  1. 20 osób w wieku 15 – 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gm. Baranów,
  2. 20 osób w wieku 15 – 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gm. Kurów,

Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Szersze horyzonty - lepsza przyszłość - program rozwojowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany w okresie: 1.01.2010 – 30.06.2011, ogólna wartość (pozyskane dofinansowanie) – 382.390 zł. Projekt objął 288 dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu: Poprawa sytuacji zawodowo-osobistej 15 uczestników projektu w perspektywie 2-letniej, poprzez otoczenie ich kompleksowym wsparciem, na które złożą się doradztwo i kurs zawodowy.

Wartość projektu: 49.900,00 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Nasze przedszkole" – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Cele projektu: Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy Baranów poprzez objęcie ofertą edukacyjną przedszkola 100 dzieci w wieku 3-5 lat. Podniesienie świadomości rodziców o roli edukacji przedszkolnej w prawidłowym rozwoju dziecka, ukierunkowanie zainteresowań i predyspozycji dzieci objętych projektem, pobudzenie rozwoju psychoemocjonalnego dzieci oraz kształtowanie wśród nich postaw integracyjnych i prospołecznych.

Wartość projektu: 380.893,00 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Szansa na rozwój" – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany w okresie: 1.04.2009 – 31.05.2010, ogólna wartość (pozyskane dofinansowanie) – 787.800 zł. Projekt objął 70 bezrobotnych osób z terenu gmin Baranów i Jeziorzany, w tym: 47 bezrobotnych z terenu gminy Baranów, 23 bezrobotnych z terenu gminy Jeziorzany.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Skocznia w przyszłość" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu "Skocznia w przyszłość" rozpoczęła się w październiku 2008 r. Jest to trzeci projekt realizowany przez Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie.

Wartość projektu: 306.432,00 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Wygraj swoją przyszłość" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 sierpnia 2008 r. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie przystąpiło również do realizacji projektu "Wygraj swoją przyszłość". Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich, stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Projekt poprzez objęcie uczniów kompleksową opieką doradztwa zawodowego ma ułatwić uczniom kończącym w przyszłym roku naukę w gimnazjum i ich rodzicom dokonanie wyboru dalszego kształcenia, a być może nawet dalszego zawodu.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"English in Baranów!" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 sierpnia 2008 r. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie przystąpiło do realizacji projektu "English in Baranów!". Projekt ten dotyczy zorganizowania zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego. W ramach tego proejktu zorganizowano cztery grupy uczniów, po 10 osób, które uczestniczą w dodatkowych, rozszerzających zajęciach z j. angielskiego. Uczestniczą w nich głównie uczniowie klas trzecich, częściowo drugich.