Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Szersze horyzonty - lepsza przyszłość - program rozwojowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany w okresie: 1.01.2010 – 30.06.2011, ogólna wartość (pozyskane dofinansowanie) – 382.390 zł. Projekt objął 288 dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kształcenia zintegrowanego (nauka czytania i pisania, liczenia, podstaw przedmiotowych, rozumienia tekstu).
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu języka angielskiego (podstawy języka, nauka czytania i pisania, nauka ze słuchu).
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu matematyki (liczenie, figury i bryły, rozwiązywanie zadań matematycznych).
 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (nauka o planetach, gry i zabawy matematyczne, zajęcia z mikroskopem, gry i zabawy matematyczne, gry logiczne, zajęcia terenowe, rozpoznawanie roślin i zwierząt). Uczestnicy zajęć skorzystają z 1-dniowych wycieczek krajobrazowych, które uzupełnią programy zajęć.
 5. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe z zakresu informatyki (obsługa komputera, bezpieczne korzystanie z Internetu, środowisko MS Windows).
 6. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe z zakresu języka angielskiego (rozwijanie znajomości języka, odgrywanie scenek).
 7. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe z zakresu ekspresji kulturalnej:
  1. "Zabawy plastyczne przez cztery pory roku" (rysunek, malowanie, zdobienie ceramiki). Uczestnicy zajęć wezmą udział w wycieczce do Puław - zwiedzanie galerii w Domu Chemika.
  2. "Zespół Wiolinki" (nauka gry na instrumentach, występy szkolne). Uczestnicy zajęć wezmą udział w wycieczce do Żelazowej Woli.
  3. "Tajniki zawodu aktora" (nauka i ćwiczenia gry aktorskiej, inscenizacje szkolne). Uczestnicy zajęć wezmą udział w wycieczce do teatru w Warszawie.
 8. Opieka logopedyczno-psychologiczna uczniów wykazujących problemy w nauce - zapewniona zostanie: opieka logopedyczna (eliminowanie wad wymowy), opieka psychologa (indywidualne zajęcia z dziećmi mającymi problemy w nauce), organizacja zajęć dla dzieci nadpobudliwych.
 9. Wakacyjna Szkoła Letnia - 2-dniowa wycieczka do Białowieży i Hajnówki połączona z plenerem malarskim i zajęciami przyrodniczymi dla 50 uczniów.

W trakcie zajęć szczególny nacisk położono na indywidualną pracę z uczniem. Uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne. Zajęcia pozwoliły na wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i poprawę osiąganych wyników, rozwój zainteresowań i kształtowanie kompetencji kluczowych, uzupełnienie deficytów rozwojowych.