Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"English in Baranów!" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 sierpnia 2008 r. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie przystąpiło do realizacji projektu "English in Baranów!". Projekt ten dotyczy zorganizowania zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego. W ramach tego proejktu zorganizowano cztery grupy uczniów, po 10 osób, które uczestniczą w dodatkowych, rozszerzających zajęciach z j. angielskiego. Uczestniczą w nich głównie uczniowie klas trzecich, częściowo drugich.

Uczniowie biorący udział w tych zajęciach zostali zaopatrzeni w bezpłatne podręczniki do nauki języka. Zakupiono także dla szkoły laptop i projektor multimedialny, dzięki którym podczas zajęć będzie można wykorzystywać najnowocześniejsze techniki komputerowe i multimedialne dotychczas niedostępne w gimnazjum.