Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Lepszy start" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogólna wartość projektu (pozyskane dofinansowanie) – 443.500 zł. Projekt obejmie 40 osób w wieku 15 – 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gmin Baranów i Kurów, w tym:

  1. 20 osób w wieku 15 – 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gm. Baranów,
  2. 20 osób w wieku 15 – 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gm. Kurów,

W ramach projektu zostanie otwarta świetlica środowiskowa zlokalizowana w gminie Baranów. Świetlica zostanie wyposażona w meble i sprzęt zakupione w ramach projektu oraz uzyska dostęp do internetu. Zostanie zatrudniony opiekun świetlicy który będzie odpowiedzialny za jej prawidłowe funkcjonowanie. Świetlica będzie czynna codziennie w godzinach 10-18. Uczestnicy będą mogli korzystać z internetu, edukacyjnych programów komputerowych, edukacyjnych gier planszowych, zajęć organizowanych przez opiekuna. W placówce będzie organizowany bogaty program zajęć dodatkowych: spotkania z psychologiem (przełamywanie barier psychologicznych, nabywanie umiejętności interpersonalnych, przezwyciężanie patologii, reintegracja społeczna), spotkania z doradcą zawodowym (nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy, pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej, reintegracja zawodowa), zajęcia artystyczne (pobudzanie i rozwój zainteresowań, warsztaty taneczne, teatralne), zajęcia z informatyki (obsługa komputera, korzystanie z internetu, obsługa programów wchodzących w skład pakietu MS Office), zajęcia z nauki języka obcego (w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania będzie to język angielski lub niemiecki). Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w wymiarze 2 h/tygodniowo. Z zajęć dodatkowych skorzystają wszyscy podopieczni świetlicy. Ponadto wszyscy uczestnicy skorzystają z jednego z dwóch kursów zawodowych: z zakresu florystyki lub z zakresu grafiki komputerowej. Kolejną formą wsparcia będzie utworzenie 5-osobowych sekcji kolarskich przy świetlicach środowiskowych - na ich potrzeby zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt oraz zatrudniony na podstawie umowy zlecenia profesjonalny trener.