Gmina Baranów została utworzona Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Wola Czołnowska w powiecie puławskim, województwie lubelskim.

Na mocy tego obwieszczenia zmieniono nazwę gminy Wola Czołnowska na Baranów nad Wieprzem.

Powiększ grafikę: Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1932 r.

Powiększ grafikę: Mapa gminy BaranówMapa gminy BaranówNasza gmina położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim, ok. 20 km kierując się na wschód od miasta powiatowego Puławy. Bezpośrednimi sąsiadami gminy Baranów są gminy: Abramów, Jeziorzany, Michów, Żyrzyn, Ułęż. Atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki oraz na terenach o spokojnym acz urozmaiconym krajobrazie, obfitującym w lasy iglaste, liściaste oraz mieszane, stwarza możliwość aktywnego wypoczynku i agroturystyki. Mając to na uwadze gmina stara się dbać o ochronę środowiska, co stało się jednym z ważniejszych priorytetów, na który postawiła w planach rozwoju. W związku z tym wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków wraz z systemem kanalizacji, a sołectwa wchodzące w skład gminy zaopatrywane są w wodę z wodociągu gminnego.

Gmina liczy 85 km2 powierzchni, a w jej skład wchodzi 18 sołectw o łącznej liczbie ok. 4 000 mieszkańców. Dominującym działem tutejszej gospodarki jest rolnictwo charakteryzujące się przewagą gospodarstw rodzinnych małych i średnich. Jednocześnie Gmina stwarza możliwość lokalizacji obiektów przemysłowo-przetwórczych. A przedsiębiorcom gwarantuje pozyskanie wykwalifikowanych pracowników różnych specjalności oraz niskie stawki podatku.

Powiększ mapę: Gmina Baranów na tle PolskiGmina Baranów na tle Polski Powiększ mapę: Gmina Baranów na tle Powiatu PuławskiegoGmina Baranów na tle Powiatu Puławskiego

Położenie gminy i samego Baranowa na skrzyżowaniu dróg Puławy (20 km), Drążgów (2 km), Michów (14 km), Zagóźdź (7 km) i Kurów (20 km) sprawia, że jest wystarczająco blisko, by warto było inwestować i wystarczająco daleko, by zachować czyste powietrze i dogodne dla inwestorów niskie ceny działek budowlanych. Wojewódzkie miasto Lublin oddalone jest o ok. 65 km, a Warszawa o 120 km. Droga krajowa nr 17 Warszawa-Lublin-Zamość-granica państwa przebiega w odległości ok 9 km od miejscowości Baranów.

Struktura gruntów:

 • Użytki rolne: 5200 ha (61,23% ogólnej powierzchni gminy), w tym:
  • grunty orne: 3686 ha (43,40 %)
  • sady: 47 ha (0,55 %)
  • łąki i pastwiska: 1467 ha (17,28 %)
 • Lasy: 2375 ha (27,97 %)
 • Pozostałe: 917 ha (10,80 %)
  (grunty pod zabudowaniami, nieużytki, rowy, stawy, zurbanizowane, zakrzaczenia)

Liczba stałych mieszkańców gminy na 31.12. 2016 r. wyniosła 4032 osoby, w tym:

 • kobiety - 2082,
 • mężczyźni - 1950.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 47,44 os/km2.

Liczba ludności w poszczegółnych miejscowościach z podziałem na kobiety i mężczyzn
Lp.MiejscowośćKobietyMężczyźniLiczba mieszkańców
1.Baranów8377981635
2.Czołna110113223
3.Dębczyna363369
4.Gródek313263
5.Huta5151102
6.Karczunek172643
7.Klin131326
8.Kozioł109102211
9.Łukawica5556111
10.Łukawka9492186
11.Łysa Góra432871
12.Motoga132538
13.Niwa6647113
14.Nowomichowska141226
15.Pogonów122103225
16.Składów383573
17.Śniadówka 153151304
18.Wola Czołnowska 185164349
19.Zagóźdź 9569164
Razem208219504032

Drogi

W ciągu ostatnich kilku lat, dzięki licznym inwestycjom oraz staraniom władz samorządowych w pozyskiwaniu funduszy rozwinęła się infrastruktura.

Długość dróg gminnych wynosi 157 km, z tego 27 km dróg ma nawierzchnię bitumiczną. Długość dróg powiatowych wynosi 40,8 km, z czego 37,1 km stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej.

Wodociągi

Teren gminy jest niemal w pełni zwodociągowany. Przyłącza wody (ok 1340 szt.) zostały doprowadzone do ok 98 % gospodarstw domowych. Długość sieci wodociągowej wynosi ok 73,7 km.

Kanalizacja

Sieć kanalizacyjna została wykonana jedynie w Baranowie i liczy ok 17,4 km długości, ilość przyłączy wynosi ok 490 szt.

Gminna komunalna oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1996 roku. W 2015 r. oczyszczalnia została rozbudowana. Jej dobowa przepustowość wynosi 250 m3. Do oczyszczalni dostarczane są ścieki bytowo-gospodarcze, które w procesie oczyszczanie są podawane technologii biologicznej.

Baranów leży pod 51"33' szerokości geograficznej północnej i 22"8' długości geograficznej wschodniej, 150 m nad poziomem morza, w północnej części województwa Lubelskiego. Geografię fizyczną określa jego położenie na Nizinie Południowopodlaskiej zwanej też Wysoczyzną Siedlecką. Leży na wschodnim skraju tego makroregionu na styku dwóch mezoregionów Pradoliny Wieprza i Wysoczyzny Lubartowskiej. Jakkolwiek sama Wysoczyzna Lubartowska jako zdenudowana równina morenowa jest słabo zróżnicowana pod względem rzeźby terenu, a Dolinę Wieprza cechuje na tym odcinku monotonny, nizinny charakter to styk obu tych mezoregionów daje nieco ciekawsze afekty krajobrazowe. Baranów leży na lewym brzegu rzeki Wieprz w szerokim tu na około 4 km obniżeniu dolinnym u samych stóp zamykających je wyniosłości. Rzeka wije się tu zakolami, zostawiając liczne starorzecza o czym świadczą też często spotykane w Dolinie Wieprza łachy. Wieprz w tym rejonie płynie spokojnie lecz pomimo to koryto jego jest dosyć niebezpieczne, obfituje bowiem w doły i wiry. Od strony północno-zachodniej dno doliny wykorzystano na stawy hodowlane.

Charakterystyczną cechą tego rejonu klimatycznego jest mała ilość opadów, gorące lata, oraz długie i mroźne zimy. Położenie Polski w umiarkowanej strefie klimatycznej decyduje o dużej zmienności warunków pogodowych, co wynika z bardzo częstych i aktywnych przepływów powietrza. Jest to teren ścierania się wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku z suchymi masami kontynentalnymi. Zmiany ciśnienia, jakie powstają między masami powietrza są przyczyną powstawania wiatrów, które na obszarze gminy charakteryzują się przewagą wiatrów z kierunku zachodniego.

Charakterystyczne parametry klimatyczne, które występują na terenie gminy Baranów:

 • średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,6°C,
 • średnia temperatura w styczniu wynosi ok. -5,5°C,
 • średnia temperatura w lipcu: 18,6°C,
 • średnie roczne sumy opadów atmosferycznych na badanym terenie kształtują się w granicach 530-550 mm.

Pod względem rodzaju i jakości gleb, województwo lubelskie jest bardzo zróżnicowane. W okolicach Baranowa gleby są na ogół słabe. Przeważająca większość gleb to gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym, o średniej i niskiej zawartości fosforu, potasu i magnezu. Era kenozoiczna pozostawiła tu po sobie duże ilości piasku. Występują głównie gleby bielicowe tzw. mady nadwieprzańskie, z których najpopularniejsze to szczerk głęboki i szczerk na glinie. Ilościowo najwięcej gleb zakwalifikowanych jest do klasy IV, V i VI, a niewielkie ilości do klasy III. W okolicach Baranowa występują od północy rozległe obszary podmokłe z glebami bagiennymi i torfowiska zaś od zachodu i od południowego-zachodu rozciągają się lasy mieszane zasobne w jagody, jeżyny, grzyby, orzechy. Ponadto w okolicach Baranowa występują liczne gliny ceramiczne.