Status: Zakończony

Logo RPO Lubelskie

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu, w tym Gminy, dzięki poprawie warunków środowiskowych i inwestycjom w nowoczesne technologie. Celem bezpośrednim projektu jest wykorzystanie energii odnawialnej przez zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych. Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:
# zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii;
# wzrost efektywności wykorzystania energii;
# obniżenie kosztów zużycia energii;
# zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery;
# podniesienie jakości życia mieszkańców.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Projekt wpisuje się w realizację założeń wynikających z pakietu klimatycznego skupiając się na trzech kluczowych celach: ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych i podnoszeniu sprawności energetycznej Unii Europejskiej.

 

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 42 obiektach prywatnych w Gminie Baranów (łączna moc zainstalowana 0,19 MW). Rodzaje poszczególnych instalacji: Instalacje fotowoltaiczne o mocy 3,42 kW - 6 sztuk, instalacje fotowoltaiczne o mocy 4,18 kW - 18 sztuk, instalacje fotowoltaiczne o mocy 5,32 kW - 18 sztuk. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Baranów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety.

Wskaźniki projektu:
#dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 0,19 MW;
#produkcja energii elektrycznej - 65,39MW/rok;
#liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej - 42 szt.
Spadek emisji CO2 - 53,09 t CO2/rok.

Dodatkowo planuje się wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych. Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Baranów, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Instalacje będą montowane na budynkach mieszkalnych (dach, elewacja) lub na budynkach gospodarczych (dach, elewacja).

Wartość projektu: 727 020,29 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 387 306,46 zł

Logo RPO Lubelskie

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014- 2020

Gmina Baranów w partnerstwie z Fundacją Rozwoju i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego informuje o realizacji projektu „ Seniorzy w Gminie Baranów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

            Celem głównym projektu "Seniorzy w Gminie Baranów" jest zwiększenie jakości i dostępności do usług społecznych wśród 30 osób (24 kobiet i 6 mężczyzn) w tym minimum 10 osób niepełnosprawnych powyżej 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy wiejskiej Baranów (woj. lubelskie) poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzonego Klubu Seniora (30 miejsc) oraz utworzenia 1 miejsca świadczenia usług asystenckich osób niepełnosprawnych w Gminie Baranów.

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy spełnią warunki:

 • pow.60 roku życia,
 • zamieszkują na terenie Gminy Baranów

Klub Seniora będzie miejscem spotkań osób starszych, w miłej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub Seniora pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach.

Formy wsparcia zapewnione dla uczestników w Klubie Seniora:

 • warsztaty komputerowe
 • warsztaty kulinarne
 • warsztaty rękodzieła
 • kurs dbałości o wygląd
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne
 • warsztaty zdrowego stylu życia
 • wykłady i prelekcje z zakresu prawa oraz poradnictwo indywidualne
 • zajęcia z psychologiem
 • Imprezy okolicznościowe – 4 imprezy
 • Współdziałanie w grupie – wycieczki – 1 dniowy wyjazd do Łańcuta i 3 dniowy wyjazd w Bieszczady

Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 • Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 1 osoby

Dofinansowanie projektu z UE: 619 478,84 zł

Całkowita wartość projektu: 729 478,84 zł 

Status: W trakcie realizacji

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: Realizacja projektu będzie czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców i spowoduje poprawę wizerunku gminy Baranów. Realizowany projekt wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz powoduje zwiększenie oszczędności zużywanej energii.

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Zakres prac obejmuje:

 • modernizację systemu grzewczego,
 • ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 kWp.

Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach.

Grupą docelową będą osoby korzystające z obiektu objętego projektem.

Budynek stanowi własność Gminy.

Koszty niekwalifikowalne: prace malarskie, obróbki blacharskie, pokrycie dachów papą termozgrzewalną, rynny dachowe i rury spustowe, instalacja odgromowa, montaż drabinek ściennych, nawierzchnie i obrzeża betonowe, roboty malarskie po wymianie oświetlenia. Wskaźniki projektu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok – 2903,57, Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną kWh/rok – 547933,69, spadek emisji CO2 tony/rok – 299,38, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE – 1,39 MWh/rok, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,0015 MW, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 304,66, Powierzchnia netto budynku [m2] – 4167,43. 

Wartość projektu: 2 695 235,40 zł

Planowane dofinansowanie projektu z UE: 1 587 149,54 zł

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa: 186 723,47 zł

Status: W trakcie realizacji

Logo RPO Lubelskie

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 w ramach
Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów,
Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Okres realizacji projektu:  od 2018-06-10 do 2022-10-31

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Baranów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Baranów nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Zakres projektu:

Projekt polega na budowie i modernizacji podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Baranów.

Szczegółowy zakres projektu:
1. Mikroelektrownia fotowoltaiczna o mocy 18kWp dla stacji wodociągowej w miejscowości Śniadówka
2. Mikroelektrownia fotowoltaiczna o mocy 35kWp dla stacji wodociągowej w miejscowości Czołna
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Baranów (spinka dwóch stacji wodociągowych Śniadówka i Czołna) bez podłączania nowych użytkowników. Dodatkowo w tym zadaniu jest wymiana 150 szt hydrantów aby zaoszczędzić na stratach wody.
4. Serwis internetowy do obsługi klienta – stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.

Grupą docelową projektu będą mieszkańcy i podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Baranów. Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawi się stan sanitarny mieszkańców. Przewidywana łączna liczba mieszkańców, którzy skorzystają z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę wyniesie 250 osób podłączonych do wodociągu Człona-Śniadówka.

Budżet projektu:

Wartość projektu:                            1 419 982,41 zł
Dofinansowanie projektu z UE:        989 235,80 zł

Status: W trakcie realizacji

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy Gminy Baranów poprzez wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego, realizacja idei zrównoważonego rozwoju wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, rozwój turystyki i tworzenie rynku pracy.

Zakres projektu:

Kompleksowa rewitalizacja skweru. Brzegi zostaną umocnione "gabionami" zaś brzeg od strony ul. Stawowej zostanie wyprofilowany i umocniony "gabionami", w których zostanie zasadzona zieleń i solarne lampy ledowe. Z drugiej strony zbiornika planowane są roboty ziemne polegające na rozsunięciu brzegu, aby ułatwić dostęp do lustra wody. Na środku zbiornika będzie zamontowana pływająca fontanna która dodatkowo będzie podświetlona światłem o różnych kolorach. Dodatkowo planuje się zamontować pomost w kształcie litery t aby uatrakcyjnić teren.

Wszystkie obiekty małej architektury zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (utwardzona nawierzchnia, podjazdy oraz poręcze). Dookoła zbiornika będzie zbudowany chodnik, przy którym zostaną zamontowane ławki oraz kosze na śmieci. Teren skweru będzie oświetlony(oświetlenie solarne). Od strony zachodniej planuje się wykonanie muru chińskiego.

Dodatkowo cały teren zielony zostanie wyrównany i ukształtowany zostaną posadzone nowe krzaki i kwiatki wieloroczne.

Wartość projektu: 532.138,83 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 364.330,85 zł.

Status: W trakcie realizacji

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Baranów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Baranów nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Projekt polega na budowie i modernizacji podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Baranów.

Zakres projektu:

 1. Modernizacja połączona z przebudową SUW Śniadówka.
 2. Modernizacja połączona z przebudową SUW Czołna.
 3. Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej.
 4. System monitorowania strat wody.
 5. Wymiana wodomierzy oraz zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy.
 6. Serwis internetowy do obsługi klienta.
 7. Uruchomienie serwisu mapowego.

Wartość projektu: 2.091.986,18 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 1.458.396,95 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Baranów, który zostanie zrealizowany poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Baranów, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez montaż 87 opraw oświetlenia zewnętrznego. Realizacja projektu pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w gminie.

Planowane efekty: Montaż 141 lamp z 145 opraw LED. Lampy zostaną zamontowane w Baranowie na ulicach: Szkolna i Cmentarna, Krótka, Polna, Stawowa, Środkowa, Tartaczna, Wąska, Zagrody, Buźnicza, Cicha, Spółdzielcza, Słoneczna.

Przedmiotem projektu jest montaż 145 opraw oświetlenia zewnętrznego. Inwestycja poza zmniejszeniem kosztów eksploatacji zapewni lepsze doświetlenie miejscowości, poprawi walory estetyczne gminy Baranów oraz przyczyni się do Przedmiotem projektu jest montaż 145 opraw oświetlenia zewnętrznego. Inwestycja poza zmniejszeniem kosztów eksploatacji zapewni lepsze doświetlenie miejscowości, poprawi walory estetyczne gminy Baranów oraz przyczyni się dopoprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminy, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Inwestycja obejmuje miejscowość Baranów. Elementy projektu: budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego - 141 lamp z 145 oprawami LED ( posadowienie w pasie drogowym latarni na słupach aluminiowych). Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Baranów. Zakres projektu wynika z aktualnego planu gospodarki niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 listopada 2015 r. nr X/87/2015. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 20,80 t/rok, liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 145 szt. Zakres rzeczowy: - ulica Polna: 6 słupów, 6 punktów świetlnych - ulica Stawowa: 5 latarni, 5 punktów świetlnych - ulica Krótka: 3 latarnie, 4 punkty świetlne - ulice Szkolna i Cmentarna: 9 latarni, 10 punktów świetlnych - ulica Środkowa: 3 latarnie, 3 punkty świetlne - ulica Tartaczna: 24 latarni, 24 punktów świetlnych - ulica Wąska: 5 latarni, 5 punktów świetlnych - ulica Zagrody: 29 latarni, 30 punktów świetlnych - ulica Puławska: 40 latarni, 42 punkty świetlne - ulica Słoneczna: 5 latarni, 5 punktów świetlnych - ulica Spółdzielcza: 5 latarni, 5 liczba opraw - ulica Cicha: 4 latarnie, 4 punkty świetlne - ul. Buźnicza: 2 latarnie, 2 punkty oświetlenia

Wartość projektu: 926.334,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 647.620,38 zł.

Status: W trakcie realizacji

Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Działając na podstawie art. 33 ust 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), informuję, że Gmina Baranów przystąpiła do realizacji projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (umowa nr: RPLU.02.01.00-06-0009/16-00 – Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego).

Funkcję Partnera Wiodącego projektu pełni Miasto Zamość.

Projekt jest realizowany z partnerami z sektora finansów publicznych na podstawie art. 33 ust. 1 w/w ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zasady partnerstwa oraz podział zadań pomiędzy partnerami określa umowa partnerska z dnia 12 października 2016 r.

W ramach projektu oprogramowanie stosowane przez Urząd Gminy Baranów, zostanie dostosowane pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, wdrożone e-usługi publiczne oraz portale dla obywateli zbudują platformę dialogu społecznego oraz komunikacji społecznej, natomiast modernizacja, zintegrowanie systemów dziedzinowych oraz uczestnictwo w szkoleniach znacznie wpłynie na jakość pracy pracowników Urzędu Gminy Baranów.

Status: W trakcie realizacji

Logotypy Funduszy Europejskich - Program Operacyjny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Baranów. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.Dlatego też, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

Planowane efekty: Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 189 obiektach prywatnych w Gminie Baranów (łączna moc 734 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 9 pomp ciepła powietrze-woda o łącznej mocy 22,50 kW. Realizacja celów wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 1.908.797,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 1.495.456,00 zł.

Status: W trakcie realizacji

Logotypy Funduszy Europejskich - Program Operacyjny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Baranów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Baranów nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Planowane efekty: Poprawa jakości dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawa stanu sanitarnego mieszkańców.

Wartość projektu: 1.656.211,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 1.153.278,46 zł.