Status: W trakcie realizacji

Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Baranów, który zostanie zrealizowany poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Baranów, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez montaż 87 opraw oświetlenia zewnętrznego. Realizacja projektu pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w gminie.

Planowane efekty: Montaż 83 lamp z 87 opraw LED. Lampy zostaną zamontowane w Baranowie na ulicach: Szkolna i Cmentarna, Krótka, Polna, Stawowa, Środkowa, Tartaczna, Wąska, Zagrody.

Wartość projektu: 926.334,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 647.620,38 zł.

Status: W trakcie realizacji

Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Działając na podstawie art. 33 ust 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), informuję, że Gmina Baranów przystąpiła do realizacji projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (umowa nr: RPLU.02.01.00-06-0009/16-00 – Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego).

Funkcję Partnera Wiodącego projektu pełni Miasto Zamość.

Projekt jest realizowany z partnerami z sektora finansów publicznych na podstawie art. 33 ust. 1 w/w ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zasady partnerstwa oraz podział zadań pomiędzy partnerami określa umowa partnerska z dnia 12 października 2016 r.

W ramach projektu oprogramowanie stosowane przez Urząd Gminy Baranów, zostanie dostosowane pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, wdrożone e-usługi publiczne oraz portale dla obywateli zbudują platformę dialogu społecznego oraz komunikacji społecznej, natomiast modernizacja, zintegrowanie systemów dziedzinowych oraz uczestnictwo w szkoleniach znacznie wpłynie na jakość pracy pracowników Urzędu Gminy Baranów.

Status: W trakcie realizacji

Logotypy Funduszy Europejskich - Program Operacyjny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Baranów. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.Dlatego też, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

Planowane efekty: Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 189 obiektach prywatnych w Gminie Baranów (łączna moc 734 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 9 pomp ciepła powietrze-woda o łącznej mocy 22,50 kW. Realizacja celów wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 1.908.797,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 1.495.456,00 zł.

Status: W trakcie realizacji

Logotypy Funduszy Europejskich - Program Operacyjny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Baranów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Baranów nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Planowane efekty: Poprawa jakości dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawa stanu sanitarnego mieszkańców.

Wartość projektu: 1.656.211,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 1.153.278,46 zł.