Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie" jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Baranów w okresie: 01.08.2012 – 31.07.2013, ogólna wartość (pozyskane dofinansowanie) – 56 655,00 zł. Projekt obejmie 108 dzieci (57 chłopców i 51 dziewczynki) uczęszczających do klas I - III Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 836/POKL.09.01.02-06-259/11-00 z dnia 16.04.2012 zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Baranów.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Baranowie:

Szkoła Podstawowa w Baranowie zrealizuje zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanego przez zespół nauczycieli programu indywidualizacji.

W ramach realizacji zadania zostaną zrealizowane następujące produkty:

 • 120 h zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją (32 BO),
 • 90 h zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (22 BO),
 • 180 h zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (30 BO),
 • 150 h zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (20 BO),
 • 150 h zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych (40 BO).

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w mieszanych grupach, o udziale zadecydują wyłącznie zainteresowania/predyspozycje . W trakcie prowadzonych działań kształtowane będą postawy prospołeczne (nauka wzajemnego szacunku, zwalczanie agresji u chłopców, promowanie aktywności u dziewczynek).

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania - eksperymentu, lekcji terenowych, prezentacji multimedialnych.

Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Baranowie:

W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie zgodne z potrzebami uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Baranowie.

Zrealizowane zostaną następujące produkty:

 • 1 komplet pomocy dydaktycznych na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (domina, ćwiczenia, gry, zestawy PUS itp.)
 • 2 szafki wysokie na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • 1 komplet pomocy dydaktycznych na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (magnesy, gry, ćwiczenia, zestaw PUS itp.)
 • 1 zestaw meblowy (szafka i drzwiczki) na potrzeby zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • 1 komplet pomocy dydaktycznych na zajęcia gimnastyki korekcyjnej (piłki, kręgle, płotki, drążki itp.)
 • 1 komplet oprogramowania multimedialnego na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • 1 komplet pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (zabawy, karty, ćwiczenia)
 • 1 komplet pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dzieci  (gry, mapy, globusy, plansze itp.)
 • 1 tablica interaktywna na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dzieci

Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości  i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III uczęszczający/-a do szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Baranów:

 • u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju;
 • uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • zgłosić z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
 • posiadać status ucznia klasy I, II lub III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baranów
 • posiadać podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna deklarację uczestnictwa w projekcie,
 • pierwszeństwo w kwalifikowaniu na zajęcia będą mieć uczniowie, którzy mają największe braki w czytaniu i pisaniu oraz edukacji matematycznej, największe deficyty w zakresie wady wymowy i wad postawy a do zajęć rozwijających zainteresowania dzieci najzdolniejsze.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w więcej niż jednej formie zajęć.