Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Wygraj swoją przyszłość" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 sierpnia 2008 r. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie przystąpiło również do realizacji projektu "Wygraj swoją przyszłość". Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich, stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Projekt poprzez objęcie uczniów kompleksową opieką doradztwa zawodowego ma ułatwić uczniom kończącym w przyszłym roku naukę w gimnazjum i ich rodzicom dokonanie wyboru dalszego kształcenia, a być może nawet dalszego zawodu.

W ramach projektu przewidziano zajęcia pozalekcyjne z doradcą zawodowym. Celem tych zajęć jest wprowadzenie dzieci w uwarunkowania związane z poruszaniem się po rynku pracy (pisanie CV, listów motywacyjnych, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych). Odbywają się także spotkania indywidualne z psychologiem, który ma określić dla każdego ucznia osobiste predyspozycje i zainteresowania. Raz w miesiącu mają miejsce spotkania ze specjalistami różnych zawodów.

Dzięki zajęciom uczniowie zapoznają się z propozycjami kształcenia w naszej okolicy. Otrzymają specjalny informator o zawodach i szkołach i będą mogli bardziej świadomie podejmować ważne decyzje i wybory dotyczące ich dalszego życia.