Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Skocznia w przyszłość" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu "Skocznia w przyszłość" rozpoczęła się w październiku 2008 r. Jest to trzeci projekt realizowany przez Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie.

Wartość projektu: 306.432,00 zł.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie wolnego czasu uczniów poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych. W ramach tego działania zorganizowane zostały następujące koła przedmiotowe:

  • ekologiczne,
  • matematyczne,
  • fizyczno-chemiczne,
  • historyczne,
  • spotkania ze sztuką,
  • informatyczne,
  • zajęcia sportowe.

Całość jest wiązana poprzez specjalną gazetę projektową, w której uczniowie relacjonując to co dzieje się w szkole w ramach projektu, będą odbywali swoiste warsztaty dziennikarskie pod kierunkiem polonisty.

Na potrzeby projektu szkoła może zakupić odpowiedni sprzęt dydaktyczny, który wpłynie na podwyższenie jakości pracy nauczycielskiej.