Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Szansa na rozwój" – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany w okresie: 1.04.2009 – 31.05.2010, ogólna wartość (pozyskane dofinansowanie) – 787.800 zł. Projekt objął 70 bezrobotnych osób z terenu gmin Baranów i Jeziorzany, w tym: 47 bezrobotnych z terenu gminy Baranów, 23 bezrobotnych z terenu gminy Jeziorzany.

W ramach projektu przewidziano doradztwo indywidualne i grupowe, którego celami są: przezwyciężenie u b.o. marazmu, przygotowanie do zajęć zawodowych (pobudzenie, aktywizacja), podniesienie samooceny i wzmocnienie wiary w siebie, podniesienie zdolności interpersonalnych. Zakres doradztwa grupowego: poruszanie się po rynku pracy, asertywność, autoprezentacja, komunikacja werbalna. Zakres doradztwa indywidualnego – tworzenie Indywidualnych Planów Działania, wyznaczenie kierunków działań i podsumowanie udziału w projekcie. Uczestnicy skorzystają z jednego z wybranych szkoleń zawodowych:

  1. Kurs zawodowy na operatora koparko-ładowarki wszystkie typy Kl. III. Zakres: użytkowanie eksploatacyjne, BHP, dokumentacja techniczna, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa maszyn, technologia robót. Kurs zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez IMBIGS, a po jego zaliczeniu uczestnicy otrzymają świadectwa i wpis do książki operatora zgodne z Rozp. Min. Gosp. z 20.09.2001 r (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) uprawniające do wykonywania zawodu. Uczestnicy otrzymają materiały i stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
  2. Kurs zawodowy z obsługi drobnego sprzętu budowlanego. Zakres tematyczny: zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne, BHP, podstawy elektrotechniki, budowa maszyn, technologia robót, użytkowanie eksploatacyjne. Kurs zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez IMBIGS, a po jego zaliczeniu uczestnicy otrzymają świadectwa i wpis do książki operatora zgodne z Rozp. Min. Gosp. z 20.09.2001 r (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) uprawniające do wykonywania zawodu. Uczestnicy otrzymają materiały i stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
  3. Kurs zawodowy na kierowcę samochodów ciężarowych - prawo jazdy kategorii C. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego, a po jego zaliczeniu otrzymają stosowne uprawnienia. Uczestnicy otrzymają materiały i stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.