Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl.

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok po kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi związanymi z Programem "Czyste powietrze".

Przydatne linki:

Ministerstwo Energii

Bank Gospodarstwa Krajowego

Urząd Regulacji Energetyki

Materiały informacyjne Ministerstwa Środowiska:

Od 17 czerwca obowiązują zmienione zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych. Zamiar wycinki należy zgłaszać do Urzędu Gminy, które mają obecnie trzy tygodnie na oględziny działki. Zmienione zostały także wymiarów drzew, które będzie można usunąć bez zezwolenia.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule Wycinka po nowemu. Weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, który ukazał się na portalu Serwisu Samorządowego PAP.

Niezależnie od tego czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką stwierdzono bytowanie gatunków chronionych wymienionych w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach ministra środowiska z:

  • 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);
  • 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);
  • 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183)

podmiot wykonujący prace związane z wycinką drzew lub krzewów jest zobowiązany do przestrzegania zakazów obowiązujących w stosunku do wszystkich gatunków chronionych, wymienionych w rozporządzeniach.

Gatunki chronione związane z zadrzewieniami i zakrzewieniami to w szczególności ptaki, nietoperze, chrząszcze oraz porosty.

Okres pomiędzy 1 marca a 15 października to okres lęgowy ptaków.

Jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów nie jest możliwe bez naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, należy przed przystąpieniem do wycinki uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku odpowiednio od regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w zależności od gatunku i rodzaju planowanych czynności) lub Ministra Środowiska na terenie parków narodowych.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.