Osoby, które do dnia 15.09.2021 r. złożyły do Wójta Gminy Baranów „Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów”, a nie otrzymały decyzji odmownej w tej sprawie, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy po odbiór decyzji.

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741

 zawiadamia się,

że w dniu 02 grudnia 2021 r. na wniosek Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, została wydana decyzja nr GK.6733.4.2021 zmieniająca ostateczną decyzję Wójta Gminy Baranów nr GK.6733.2.2020 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie: modułowego kontenera sanitarnego z toaletą i prysznicem, miejsca wypoczynku dla turystów: pomostu rekreacyjnego, trzech drewnianych wiat ze stolikami i ławkami dla turystów, 8 koszy na śmieci i trzech tablic informacyjnych, na terenie obejmującym dz. nr ew.: 866/1 (część działki) i 943 (część działki), położonych w Baranowie, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców miejscowości Nowomichowskiej, Huty

Urząd Gminy Baranów informuje, że od dnia 6 grudnia 2021 r. w godz. 800 - 1800 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych na wodomierze z odczytem radiowym w w/w miejscowościach.

Prosimy o obecność, uporządkowanie i udostępnienie miejsca, w którym znajduje się wodomierz główny.

Firma realizująca wymianę wodomierzy: NETPROCES Sp. z o.o., ul. Asnyka 7-9, 80-316 Gdańsk.

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców miejscowości Motogi, Pogonowa

Urząd Gminy Baranów informuje, że od dnia 7 grudnia 2021 r. w godz. 800 - 1800 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych na wodomierze z odczytem radiowym w w/w miejscowościach.

Prosimy o obecność, uporządkowanie i udostępnienie miejsca, w którym znajduje się wodomierz główny.

Firma realizująca wymianę wodomierzy: NETPROCES Sp. z o.o., ul. Asnyka 7-9, 80-316 Gdańsk.

Za utrudnienia przepraszamy.

szczepimysie 270x153

Informujemy, że w dniu 03 grudnia 2021 roku (piątek) w Urzędzie Gminy Baranów, od godziny 09:00 do godziny 13:00 będzie możliwość przyjęcia jednorazowej szczepionki Johnson & Johnson, przeciw wirusowi Covid-19.

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców miejscowości Karczunka

Urząd Gminy Baranów informuje, że od dnia 1 grudnia 2021 r. w godz. 800 - 1800 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych na wodomierze z odczytem radiowym w w/w miejscowościach.

Prosimy o obecność, uporządkowanie i udostępnienie miejsca, w którym znajduje się wodomierz główny.

Firma realizująca wymianę wodomierzy: NETPROCES Sp. z o.o., ul. Asnyka 7-9, 80-316 Gdańsk.

Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy Baranów informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Baranów. Z dotychczasowej analizy złożonych deklaracji wynika, że w wielu przypadkach zaniżana jest liczba mieszkańców w składanych deklaracjach.

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane zgromadzone w instytucjach gminy, jak również drogą prowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku wątpliwości lub braku udokumentowania zmiany miejsca zamieszkania, Gmina wezwie do udzielenia wyjaśnień lub do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnej ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, prosimy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych lub dokonali błędnej aktualizacji danych, aby do dnia 31.12.2021 r. złożyli prawidłową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Baranów, przesłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP. Niezłożenie przez właścicieli prawidłowej deklaracji będzie prowadziło do wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami, opłata może być naliczona do trzech lat wstecz.

Informujemy również, że na podstawie przepisów Kodeksu Karnego za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub za podanie w deklaracji nieprawdziwej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość grozi kara do 5000 zł.

Powyższe działania mają na celu ochronę mieszkańców przed kolejnymi, znacznymi podwyżkami opłaty za odbiór odpadów.

Wójt Gminy Baranów
/-/Mirosław Roman Grzelak

Konsultacje lubelskie promoJuż 25 listopada odbędą się konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”🇵🇱 dla województwa lubelskiego. Zdecyduj jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Zapisz się na #KonsultacjeDlaMłodych do 24.11 do godz. 12:00.

Link do formularza tutaj👉 https://strategiamlodych16.webankieta.pl/

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców miejscowości Czołna, Klin, Łysa Góra

Urząd Gminy Baranów informuje, że od dnia 22 listopada 2021 r. w godz. 800 - 1800 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych na wodomierze z odczytem radiowym w w/w miejscowościach.

Prosimy o obecność, uporządkowanie i udostępnienie miejsca, w którym znajduje się wodomierz główny.

Firma realizująca wymianę wodomierzy: NETPROCES Sp. z o.o., ul. Asnyka 7-9, 80-316 Gdańsk.

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców miejscowości Kozioł

Urząd Gminy Baranów informuje, że od dnia 23 listopada 2021 r. w godz. 800 - 1800 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych na wodomierze z odczytem radiowym w w/w miejscowościach.

Prosimy o obecność, uporządkowanie i udostępnienie miejsca, w którym znajduje się wodomierz główny.

Firma realizująca wymianę wodomierzy: NETPROCES Sp. z o.o., ul. Asnyka 7-9, 80-316 Gdańsk.

Za utrudnienia przepraszamy.