Powiększ grafikę: 19. Powiatowy Dzień KulturyStarosta Puławski zaprasza na 19. Powiatowy Dzień Kultury w dniu 25 października 2019 r. (piątek), godz. 16:00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19.

Program:

  • Ogłoszenie laureatów Dorocznych Nagród Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury
  • Prezentacja dorobku artystycznego lokalnych zespołów
  • Ogłoszenie wyników powiatowego konkursu wydawnictw
  • Recital Anety Todorczuk "Projekt KOFFTA"

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny

W dniu 7 października br. rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Łysej Górze. Zadanie obejmuje wykonanie 1,254 km drogi z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m i grubości 8 cm, z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz 4 mijankami o szerokości 5 m. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, została firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór za kwotę 490.261,55 zł.

Umowny termin zakończenia robót – 30 listopada 2019 r.

Na wniosek Wójta Gminy inwestycja uzyskała dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.

Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (1) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (2) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (3) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (4)

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Zakończona została budowa nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na ul. Puławskiej w Baranowie. Firma Arkadiusz Lis z Dysa wykonała linię kablową o długości 1 056 m, montaż 40 słupów i 42 ledowych opraw oświetleniowych.

Koszt robót budowlanych ustalony w przetargu wyniósł 184.352,40 zł. Do tego doszły dodatkowo koszty nadzoru inwestorskiego - 4.920,00 zł (firma ANPAN z Puław).

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (1) Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (2) Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (3)

W miesiącu wrześniu br. wykonana została modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Nowomichowska. W dniu 7 października br. został dokonany odbiór inwestycji, która obejmowała wykonanie 500 m nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m i grubości 5 cm oraz wzmocnienie podbudowy drogi. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, była firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór za kwotę 133.516,50 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 2.001,21 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 135 517,71 zł.

Na wniosek Wójta Gminy inwestycja uzyskała dofinansowanie od Zarządu Województwa Lubelskiego w wysokości 80.000,00 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z budżetu Gminy Baranów.

Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (1) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (2) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (3) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (4)

Zapraszamy na zajęcia:

Fitness Aerobik - Poniedziałek i Czwartek 18:45
Choreograficzny wycisk, zajęcia wzmacniające  i kształtujące sylwetkę

Zajęcia prozdrowotne - Poniedziałek 17:45
Stretching - ćwiczenia rozciągające
Zdrowe podejście do kręgosłupa

Uczestnictwo w zajęciach: grozi poprawą samopoczucia , pomaga zrzucić zbędne kilogramy i modeluje sylwetkę, poprawia kondycję!

Więcej informacji można uzyskać pod nr 721 194 215 oraz na Facebooku.

Powiększ grafikę: Grafika informacja - Aerobik i Zajęcia prozdrowotne w Gminnym Centrum Kultury

W związku z planowanym uruchomieniem w listopadzie 2019 r. naboru wniosków w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" zaprasza na szkolenia w sprawie samodzielnego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu.

Szkolenia zaplanowano 8 października 2019 r. i 5 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej LGD Zielony "Pierścień".

Fundacja Dar Oze informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 100% inwestycji.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej Fundacji Dar Oze.

21 września 2019 r. Grupa Terenowa Społecznej Straży Rybackiej z Baranowa wsparta przez wędkarzy z Koła PZW Baranów wzięła udział w ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019 organizowanej przez fundację Nasza Ziemia.

8 uczestników uporządkowało kilkukilometrowy odcinek linii brzegowej rzeki Wieprz wraz z drogami dojazdowymi począwszy od tzw. Starego Mostu, w dół rzeki. Pozbierano także śmieci wokół drogi prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Baranowie.

Zebrano 8 dużych worków odpadów. W kilku miejscach ułatwiono dostęp do rzeki oczyszczając zarośnięte ścieżki i miejsca atrakcyjne do obcowania z przyrodą.

Wszystkim biorącym udział w akcji należą się ogromne gratulacje i podziękowania!

Organizatorzy składają podziękowania Urzędowi Gminy w Baranowie za udostępnienie worków oraz pomoc logistyczną w usunięciu zebranych śmieci.

Apelujemy również o NIEZAŚMIECANIE i zabieranie odpadów ze sobą do domu.

Grzegorz Wawer
Komendant Grupy Terenowej Społecznej Straży Rybackiej w Baranowie

Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (1) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (2) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (3) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (4) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (5) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (6) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (7) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (8) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (9) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (10)

Obwieszczenie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10, 49, 49 a i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wójt Gminy Baranów
zawiadamia, że:
w dniu 27 sierpnia na wniosek Inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów.

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Na miesiąc przed terminem umownym Wykonawca przebudowy drogi gminnej nr 107423L w Śniadówce zakończył prace budowlane. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej asfaltowej drogi o szerokości 5 m na odcinku 999 m.

Firma PBI Infrastruktura z Kraśnika, w miesiącu lipcu i sierpniu wykonała:

  • wzmocnienie podbudowy warstwą kruszywa o grubości 15 cm,
  • warstwę wiążącą z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm,
  • warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,
  • pobocza z kruszywa,
  • wyniesione przejście dla pieszych i montaż przystanku autobusowego.

Wartość całej inwestycji wyniosła 605.885,77 zł. Zadanie było dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 302.942,00 zł (50% wartości).

Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 4 lipca z terminem wykonania do 30 września 2019 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 11 września br.

Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce przed przebudową (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce przed przebudową (2) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce w trakcie przebudowy (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce w trakcie przebudowy (2) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce po przebudowie (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce po przebudowie (2)