Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.       

Jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli „netto”. Szczegółowe zasady w tym zakresie są określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2024 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przez ePUAP.. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.     

Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Na podstawie art. 11, art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), w związku z uchwałą Nr XLVI/303/2023 z dnia 11 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Wójt Gminy Baranów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2024 roku.

pdfPełna treść ogłoszenia453.38 KBdocxZałącznik nr 1 do ogłoszenia33.32 KBdocxZałącznik nr 2 do ogłoszenia17.68 KB

RAGO Sp. z o.o. informuje, że od dnia 29 stycznia 2024 r. do 9 lutego 2024 r. kursy autobusów na linii komunikacyjnej Michów – Baranów – Puławy i Puławy – Baranów – Michów będą wykonywane:

 • z Michowa do Puław: godz. 06:40 (w Baranowie - ul. Rynek godz. 6:54)
 • z Puław (ul. Wojska Polskiego) do Michowa: godz. 15:10 i 16:20 (w Baranowie – ul. Rynek 15:38 i 16:48)

/-/ Małgorzata Piskorska
RAGO Sp. z o.o.

Leszek Wójtowicz (EXPRESSBUS) informuje, że od dnia 29 stycznia 2024 r. do dnia 9 lutego 2024 r. nie będzie wykonywał połączeń na linii komunikacyjnej Puławy - Baranów - Puławy.
/-/ Leszek Wójtowicz
(EXPRESSBUS)

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art.6 ust. 5a oraz 5aa ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) nałożony został na Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Miast obowiązek prowadzenia co najmniej raz na dwa lata  kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.       

Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie
z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. Kontrolą również objęty będzie stan techniczny zbiorników.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Baranów będą przeprowadzać kontrole od 1 grudnia 2023 r., według niżej podanego planu kontroli. Kontrole będą przeprowadzane na terenie nieruchomości bądź w siedzibie Urzędu Gminy Baranów po wcześniejszym wezwaniu właściciela danej nieruchomości do okazania niezbędnych dokumentów.

Plan kontroli
nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków położonych na terenie gminy Baranów.

L.p.

Zakres kontroli

Kontrolujący

Termin kontroli

1.

Weryfikacja istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Weryfikacja zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Baranów

IV kwartał 2023 r.

2.

Nieruchomości położone na terenie Gminy Baranów w miejscowościach:

Baranów, Pogonów, Motoga, Dębczyna, Zagóźdź, Składów, Gródek, Łukawica, Łukawka, Karczunek, Huta, Nowomichowska

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Baranów

I kwartał 2024 r.

3.

Nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów w miejscowościach:

Kozioł, Wola Czołnowska, Klin, Czołna, Łysa Góra, Niwa, Śniadówka

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Baranów

II kwartał 2024 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, dalej: „ustawa”) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia tej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeżeli nie ma takiej możliwości lub jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, nieruchomość musi zostać wyposażona w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników
z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Podstawa prawna:

Art. 9u ust. 1, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b oraz art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469).           
Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym mieszkańcy Gminy Baranów, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek wypełnić druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyć do Urzędu Gminy w Baranowie.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Baranów (pok. 1 i 14) oraz pod niniejszym ogłoszeniem.

Wypełnione druki zgłoszeń do ewidencji należy składać w Urzędzie Gminy Baranów, pok. nr 1 i 14, pocztą na adres Urząd Gminy Baranów,
ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów.

Inne informacje

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r., poz. 1469  ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500 – 5000 zł.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

docxZgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Baranów31.15 KB

pdfInformacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego312.16 KB

Opłatę za umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy uiszczać bez wezwania w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok (art. 40 ust. 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.)).

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie naliczeniem odsetek, wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnienia. W przypadku dalszego zwlekania z płatnościami, kierowanie do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych tj. wniosków o przymusowe ściąganie należności, co powoduje obciążenie dłużnika wysokimi dodatkowymi kosztami np. koszty komornicze, koszty egzekucyjne naliczane przez Urząd Skarbowy.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie terminowych wpłat, podając w tytule przelewu numer decyzji Wójta Gminy Baranów (IDB.).

Na terenie jednego z zakładów pracy na terenie gminy został zabezpieczony pies.

Prosi się o kontakt osoby, które mają informacje o miejscu pochodzenia tego psa, ewentualnych właścicieli lub osoby chętne do jego przygarnięcia.

Więcej informacji pod numerem: (81) 88 34 027 wew. 13.

Pies 1Pies 2Pies 3

Cena netto/brutto dla osób fizycznych i podmiotów za odbiór do 3 m³ nieczystości ciekłych (zł)

Cena netto/brutto dla osób fizycznych i podmiotów za odbiór każdego kolejnego 1 m³ nieczystości ciekłych (zł)

250,00/270,00

100,00/108,00

pdfZarządzenie Nr VIII/529/2023 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych197.19 KB

 

Cena netto/brutto dla osób fizycznych i podmiotów za odbiór 1 m³ nieczystości ciekłych (zł)

29,63/32,00

pdfZarządzenie Nr VIII/529/2023 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych197.19 KB

OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamia się, że:

 

że w dniu 09 listopada 2023 r. na wniosek z dnia 28 lipca 2023 r. (uzupełniony dnia 14 sierpnia     2023 r.) PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa pełnomocnik – Krzysztof Gryka, ul. Rynek 3/24, 20-388 Dominów została wydana decyzja        o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.2.2023 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, sytuowanych na działce nr ew. 3129 z obrębu ewidencyjnego Baranów, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się                w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

W związku z powyższym uzgodnienia uważa się za dokonane.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego             w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej            miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.