Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, przystąpił do programu "Ogólnopolska Karta Seniora". Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków.

Posiadaczem Ogólnopolskiej Karty Seniora może stać się każda osoba będąca obywatelem Polski, która ukończyła 60. rok życia.

Celem wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora jest:

 • umożliwienie seniorom zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego korzystanie z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO na terenie całego kraju,
 • promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • uzyskanie dobrostanu fizycznego i psychicznego dzięki korzystaniu z tańszych zabiegów pielęgnacyjnych oraz upiększających oferowanych przez Partnerów programu,
 • wzmacnianie kondycji finansowej gospodarstwa seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora dla mieszkańców województwa lubelskiego wydawana jest w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublin.

Kartę można odebrać:

 • osobiście po wypełnieniu "Formularza zgłoszeniowego dla Uczestników Programu", w pokoju nr 132, w godzinach 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku),
 • drogą korespondencyjną za pośrednictwem "poczty tradycyjnej" - należy wydrukować "Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników Programu", wypełnić i przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Karta zostanie bezzwłocznie odesłana wnioskującemu, za pośrednictwem poczty, na adres zamieszczony w ww. Formularzu.

Więcej informacji dotyczących programu znajdą Państwo na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz stronie Stowarzyszenia MANKO - Głos Seniora.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/258/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka oraz uchwały Nr XXIX/262/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/306/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 15 maja 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w projektu planu miejscowego, w dniach od 21 sierpnia 2018 r. do 19 września 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Baranów przy ul. Rynek 14, 24-105 Baranów w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

 1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Dziennik Wschodni zorganizował akcję, w której mieszkańcy mogą ocenić samorządowców województwa lubelskiego (wojewodów, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Głosowanie sms-owe trwa do 17 września 2018 r. do godz. 12:00.

Więcej informacji o akcji, zasady głosowania, koszty wiadomości sms znajdą Państwo na stronie internetowej Dziennika Wschodniego.

W związku z urlopem informujemy, że w sierpniu 2018 r. leśniczy będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy Baranów w dniu 14 sierpnia 2018 r., natomiast w terenie do 16 sierpnia 2018 r.

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek zaprasza wszystkich zdrowych i pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w wakacyjnej wojewódzkiej akcji zbiórki krwi.

Zbiórka krwi odbędzie się w środę, 22 sierpnia 2018 roku w godzinach 8.30 - 14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna - Kiedy możesz zostać dawcą Powiększ grafikę: Grafika informacyjna - Zalecenie na 24 godziny przed oddaniem krwi

Wójt Gminy Baranów przypomina, że w dniach 1-31 sierpnia 2018 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami za okres od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku (pokój nr 18 - podatki).

Druki wniosków można pobrać w pokoju nr 18 Urzędu lub ze strony internetowej (załącznik).

Prosimy o podawanie numerów rachunków bankowych w celu sprawnej wypłaty zwrotu.

Informujemy o powstaniu giełdy rolnej o nazwie Rynek-Rolny.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą w szybki i łatwy sposób sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej.

Giełda i portal Rynek-Rolny.pl to niezwykle przydatne narzędzie do pracy w nowoczesnym rolnictwie.

Serwis znajduję się pod adresem: https://www.rynek-rolny.pl.

Dzieci z gminy Baranów spędziły wakacje nad morzem od 06 do 15 lipca 2018 r. Kolonie w Jastrzębiej Górze zorganizował Związek Zawodowy Rolników i Obszarów Wiejskich "Regiony" przy wsparciu Funduszu Składkowego. Program kolonii obejmował:

 • Zwiedzanie pracowni bursztynu w Chłapowie - wysłuchanie prelekcji na temat bursztynu i historii jej użytkowania i obróbki,
 • Zwiedzanie rezerwatu przyrody "Dolina Chłapowska",
 • Rejs promem do Gdyni,
 • Zwiedzanie okrętu muzeum ORP Błyskawica,
 • Zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej,
 • Przejazd zaprzęgiem konnym Rozewie – Jastrzębia Góra,
 • Wycieczka do wąwozu "Lisi Jar" – rezerwat przyrody; Pogadanka dotycząca form ochrony przyrody,
 • Zwiedzanie latarni morskiej w Rozewiu i muzeum latarnictwa,
 • Zwiedzanie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, klif Jastrzębia Góra oraz pomników przyrody,
 • Wycieczka piesza do centrum Jastrzębiej Góry,
 • Kąpiele w morzu,
 • Kąpiele słoneczne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z kolonii.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej rozbudowie: sieci wodociągowej, sytuowanej na dz. o nr ew.:

 1. obręb Czołna: 514, 515 i 525,
 2. obręb Niwa: 16/1.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamiam, że:

że na wniosek z dnia 06 lipca 2018 r., Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie: sieci wodociągowej, sytuowanej na dz. o nr ew.:

 1. obręb Czołna: 514, 515 i 525,
 2. obręb Niwa: 16/1.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baranowie zawiadamia, iż przedszkole będzie czynne od 10 sierpnia 2018 r.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapisywanie dziecka od 1 sierpnia do 7 sierpnia 2018 r. tel. 81 8834965.

Tydzień adaptacyjny

Ponadto zapraszamy rodziców z dziećmi 3 letnimi na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w dniach 6-10 sierpnia 2018 r. w godzinach 9:00 - 11:00.