Wójt Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

 OGŁASZA

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów

 

Podczas sesji Rady Gminy Baranów  w dniu 23 czerwca 2023 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Baranów za rok 2022. Planowany termin rozpoczęcia sesji godz. 13:00.

W debacie będą mogli wziąć udział radni Rady Gminy oraz mieszkańcy Gminy Baranów, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Gminy Baranów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób  - warunek ten wynika z art. 28aa ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2023 roku (ostatni dzień przed dniem sesji Rady Gminy) w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, sekretariat, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

docxDruk zgłoszenia15.89 KB

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. - art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia, bez ograniczenia czasowego.

pdfRaport o stanie Gminy Baranów za rok 20227.09 MB

Wójt Gminy Baranów
ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie z siedzibą: 24-105 Baranów, ul. Szkolna 2.

Termin składania dokumentów: 3 lipca 2023r. godz. 16:00

pdfOgłoszenie o konkursie449.27 KBpdfKlauzula informacyjna413.03 KB

Nałęczowski Ośrodek Kultury przyjmuje zgłoszenia na Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych  „Tradycyjnie w Nałęczowie”.

Lokalne przysmaki, tradycyjne rękodzieło, inspirujące warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi, dobra muzyka i relaks w plenerze  - wszystko to podczas dwudniowego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich!

Spotkajmy się 1 i 2 lipca – „Tradycyjnie w Nałęczowie” Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych. 

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych z terenu powiatu puławskiego, lubelskiego i opolskiego do udziału w drugiej edycji „Tradycyjnie w Nałęczowie” Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych.

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu puławskiego, lubelskiego i opolskiego do udziału w konkursie kulinarnym „Natura od kuchni”, którego celem jest promocja żywności pochodzenia leśnego.

Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu „Tradycyjnie w Nałęczowie - Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych” 1 - 2 lipca 2023 r.
Konkurs organizowany jest przez KGW Sadurki w ramach pozyskanej dotacji z Lasów Państwowych na promocję żywności pochodzenia leśnego. Partnerem wydarzenia są Lasy Państwowe. Na zwycięzców czekają MEGA atrakcyjne nagrody!!!

 pdfFormularz zgłoszeniowy festiwal KGW306.43 KBpdfKarta zgłoszeniowa do konkursu kulinarnego121.15 KBpdfRegulamin konkursu KWG229.52 KBpdfRegulamin konkursu kulinarnego132.23 KBpdfKlauzula informacyjna109.11 KB

pdfOgłoszenie o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie413.57 KB

Doradztwo energetyczne

spotkania z folklorem plakatSerdecznie zapraszamy na "I Nadwiślańskie Spotkania z Folklorem Ziemi Puławskiej". Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 4 czerwca 2023 r. od godz. 12:00 w Gołębiu. W programie przedsięwzięcia zaplanowaliśmy Mszę św. w Kościele p.w. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu, konkurs ludowych zespołów śpiewaczych, występ gościnny grupy folklorystycznej "Basarabia" z Rejonu Criuleni z Mołdawii, Piknik z Produktem Polskim - etap powiatowy Bitwy Regionów. Dodatkowo zapewniliśmy liczne atrakcje dla dzieci, stoiska regionalne oraz pokaz sprzętu strażackiego. Impreza jest organizowana przez starostę puławskiego Danutę Smagę i wójta gminy Puławy Kamila Lewandowskiego. Partnerami projektu są: Parafia p.w. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu, Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach, Rejon Criuleni oraz Lubelski Bank Spółdzielczy. Festiwal został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Przy okazji przypominamy o możliwości zgłoszenia zespołów śpiewaczych do festiwalowego konkursu. Zasady śpiewaczych zmagań oraz druki zgłoszeń można pobrać klikając w link: https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/tablica-ogloszen/n,270960,zglos-sie-do-konkursu-zespolow-spiewaczych-i-nadwislanskie-spotkania-z-folklorem-ziemi-pulawskiej.html

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął decyzję w sprawie przystąpienia do aktualizacji/zmian Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w mijającym okresie programowania 2014-2020 oraz załączników do niej.

Zmiany w LSR (podświetlone na żółto z tekstem na czerwono) dotyczą następujących spraw:

  • na str. 26 w Przedsięwzięciu 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych zmniejszono limit środków finansowych o 30.000 EUR z 1.199.085,50 EUR na 1.169.085,50 EUR. Środki te nie zostały wykorzystane przez wnioskodawców, których operacje zostały wybrane do dofinansowania. W konsekwencji w tej pozycji o 2 jednostki zmniejszono wskaźnik z 84 do 82 operacji;
  • na str. 25 także w konsekwencji zmniejszono wskaźniki rezultatu (W.1.2) o 2 jednostki;
  • na str. 28 w konsekwencji w podsumowaniu zmniejszono o 30.000 EUR ogólną kwotę wydatków na Cel 1;
  • na str. 32 utworzono nowe Przedsięwzięcie 2.1.7 – Centrum aktywnego wypoczynku dla mieszkańców w Kośminie, które będzie realizowane przez LGD w formie operacji własnej i ustalono limit wydatków na kwotę 30.000 EUR;
  • na str. 29 w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia zwiększono wartość wskaźnika rezultatu (W.2.1) o 100 jednostek;
  • na str. 33 w konsekwencji w podsumowaniu zwiększono o 30.000 EUR ogólną kwotę wydatków na Cel 2;
  • na str. 39 ustalono kwoty wsparcia na wprowadzone Przedsięwzięcie 2.1.7;
  • na str. 42-43 w konsekwencji wprowadzono korekty w budżecie LSR.

Wprowadzone zmiany będą także w konsekwencji uwzględnione w planie działania. 

Ponadto załącza się propozycję kryteriów wyboru operacji w ramach wprowadzonego Przedsięwzięcia 2.1.7.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu w terminie do 22 maja 2023 r. w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem korespondencji „Zmiana LSR” albo faksem (81 50 16 140) albo pocztą lub osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Formularz zgłaszania zmian do pobrania w wersji edytowalnej TUTAJ

Do pobrania:

Propozycje zmian LSR

Propozycje kryteriów wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.1.7

fo-lsre

Wójt Gminy Baranów informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 roku. Została złożona 1 oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Laskowia” w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w kwocie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)  

zawiadamia się,

że w dniu 25 kwietnia 2023 r. na wniosek z dnia 22 lutego 2023 r. PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.1.2023 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz z wymianą słupa sieci napowietrznej niskiego napięcia, w miejscowości Wola Czołnowska, gmina Baranów, dz. nr ew. 363, 277, 278, 279, 280, 288/4, 288/3, 288/1, 289/2, 289/1.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.