OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Wójt Gminy Baranów zawiadamia na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania (Dz. U. z 2023 r., poz. 775),  że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin z dnia 28 lipca 2023 r. (uzupełniony: 14 sierpnia 2023 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, sytuowanych na działce nr ew. 3129 z obrębu ewidencyjnego Baranów, gm. Baranów.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 17 maja 2023 r. (data wpływu: 19 maja 2023 r.), uzupełniony dnia 7 czerwca 2023 r. Sun Hunter 37 Sp. z o.o., ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, została wydana decyzja nr GK.6730.10.2023  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się                w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o zamiarze zakończenia postępowania oraz zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 17 maja 2023 r. (data wpływu: 19 maja 2023 r.), uzupełniony  dnia 07 czerwca  2023 r.  Sun Hunter 37 Sp. z o.o., ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

zawiadamiam strony postępowania:

 

 • o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, w związku z zebraniem wszystkich dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji;
 • o zamiarze wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

Wójt Gminy Baranów

ogłasza

 

ROKOWANIA

 

 po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,

 

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gródek, gmina Baranów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 23 o powierzchni 1,4394 ha.

 

Położenie

 

Gródek

Nr działki

 

23

Powierzchnia nieruchomości

 

1,4394 ha

KW

 

LU1P/00050138/6

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie Gródek, gmina Baranów stanowi grunt zabudowany budynkiem byłej szkoły z częścią mieszkalną na poddaszu. Budynek jest obiektem murowanym, parterowym                    z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym. Obiekt w części szkolnej nie jest użytkowany od 2003 r. i jest w złym stanie technicznym. 

Według ewidencji gruntów:

Bi – 0,4916 ha;

Ls V – 0,2987 ha;

Lzr R VI – 0,2656 ha;

R V – 0,3835 ha.

Działka od północy graniczy z kompleksem lasu. Bezpośredni dojazd stanowi droga powiatowa               o nawierzchni asfaltowej.

Zlokalizowany na działce budynek byłej szkoły zbudowano na rzucie prostokąta, a jego powierzchnia zabudowy wynosi 375 m2. Powierzchnia użytkowa części szkolnej wynosi 312,09 m2, powierzchnia części mieszkalnej wynosi 208,01 m2, a powierzchnia piwnic wynosi 93,93 m2.

Budynek posiada poważne uszkodzenia konstrukcji i kwalifikuje się do generalnego remontu lub rozbiórki. Na działce zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. Działka posiada ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach murowanych posiadające liczne uszkodzenia.              W granicy działki 23 dostępna jest sieć elektryczna i wodociągowa.

Przeznaczenie nieruchomości        

 i sposób jej zagospodarowania

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów – I etap, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/263/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 27 poz. 806 z dnia 01 marca 2009 r.), działka nr 23 przeznaczona jest:

 • pod tereny usług  - symbol K1U (pow. ok. 11407 m2);
 • pod tereny lasów – symbol K3ZL (pow. ok. 2987 m2).

Termin zagospodarowania nieruchomości

-//-

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

15 grudnia 2022 r.

Obciążenia

 

Bez obciążeń

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

 

Bez zobowiązań

Cena

wywoławcza

nieruchomości

200.000,00 (netto) + 23% podatek VAT

(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

W tym:

198.000,00 (netto) + 23% podatek VAT (działka budowlana);

    2.000,00 (grunt leśny).

Wadium

 

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania                    w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż

Terminy przeprowadzonych przetargów

·         I przetarg odbył się w dniu 02 lutego 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym;

·         II przetarg odbył się w dniu 30 marca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach

Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w kopertach zamkniętych w terminie do dnia 29 sierpnia 2023 r. godz. 1400   w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów  ul. Rynek 14. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 05 września 2023 r. – sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Cena proponowana przez oferenta nie może być niższa od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu            o rokowaniach.

Do ustalonej ceny w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Baranów,        ul. Rynek 14, pok. nr 13 lub pod nr tel. 81 883 40 45 w. 13.

Przedmiot rokowań można oglądać w dniach od 03.08.2023 r. do dnia 29.08.2023 r., w godzinach od 1000 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 81 8834045 w. 13.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań

Otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Baranów przy ul. Rynek 14, sala nr 13 w dniu 05 września 2023 r. o godzinie 1100.

Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu jawnej części rokowań.

Otwarcie kopert zawierających zgłoszenia następuje w obecności uczestników rokowań.

Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy

Zaliczkę w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) winna być wniesiona w pieniądzu i najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2023 r.  wpłacona na rachunek bankowy Gminy Baranów prowadzony przez Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli nr  30 8736 0006 2004 0081 6975 0003.

W tytule przelewu należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz dopisek „Rokowania 05 września 2023 r. – sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej”.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Baranów.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconej zaliczki. Uczestnikom, którzy nie wygrają rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia rokowań.

Zastrzeżenie, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości

Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis ` z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań, właściwych potwierdzonych notarialnie pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest wolne od opłaty skarbowej.

 1. Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 2. Wójt może powierzyć prowadzenie rokowań komisji przetargowej, która przeprowadzała ostatni przetarg, lub powołać nową komisję do przeprowadzenia rokowań.
 3. Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1-5 i 10-12.
 4. Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników:

1) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 26 ust. 3;

2) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;

3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;

4) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 1. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

1) nie odpowiadają warunkom rokowań;

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3) nie zawierają danych wymienionych w § 26 ust. 2 lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodów, o których mowa w § 26 ust. 3;

4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 1. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
 2. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
 3. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala kandydata na nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
 5. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.
 6. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
 7. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.
 8. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony dzierżawcą lokalu, zalicza się na poczet ceny dzierżawy lokalu.
 9. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
 10. Wydzierżawiający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi Dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy lokalu.
 11. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy dzierżawy, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 12. Przed przystąpieniem do rokowań uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem rokowań. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym w dniu rokowań.

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Baranów

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku               w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), informuję:

1. W dniu 05 września 2023 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Baranów ul. Rynek 14 przeprowadzono rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej          w obrębie Gródek, gmina Baranów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 23           o powierzchni 1,4394 ha.

 1. Cena wywoławcza do rokowań wynosiła:

- 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) + 23% podatek VAT.

 1. Do rokowań nie przystąpił żaden uczestnik.

Baranów, dnia 05 września 2023 r.

 /-/ Wójt Gminy Baranów
Mirosław Roman Grzelak

Wójt Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

 

OGŁASZA

dugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów

 

Położenie

Niwa

 

Niwa

Nr działki

93/2

93/3

Powierzchnia nieruchomości

0,3017 ha

0,2983 ha

KW

LU1P/00049191/5

LU1P/00049191/5

Opis nieruchomości

Działka rolna.

Działka rolna.

Przeznaczenie nieruchomości        

 i sposób jej zagospodarowania

Uprawy polowe.

Uprawy polowe.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

16 maj 2023 r.

16 maj 2023 r.

Obciążenia

 

Bez obciążeń

Bez obciążeń

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

 

Bez zobowiązań

Bez obciążeń

Cena

wywoławcza

nieruchomości

452,55 zł

(słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa złote 55/100) / na rok

Podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931) o podatku od towarów i usług jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane.

447,45 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem złotych 45/100) / na rok

Podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931) o podatku od towarów i usług jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane.

 

Wadium

 

50,00 zł

50,00 zł

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania                    w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa na okres 5 lat.

Dzierżawa na okres 5 lat.

 • Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, na początku każdego kolejnego roku trwania umowy.
 • Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek rolny.
 • Przyjęta stawka czynszu dzierżawnego, obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy do dnia jej wygaśnięcia.

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów zakończył się w dniu 04  lipca 2023 r. wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia do przetargu żadnego oferenta.

II przetarg odbędzie się dnia 05 września 2023 r. (wtorek), w sali nr 13 Urzędu Gminy, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 o:

 • godz. 900: działka nr 93/2;
 • godz. 930: działka nr 93/3.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, projektem umowy dzierżawy gruntu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 • dowód wniesienia wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków  lub pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie (oryginał);
 • w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną – w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej:
 1. odpisu z KRS (oryginał lub wydruk z Internetu) – załączony odpis z KRS powinien być wydany lub wydrukowany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu; do odpisu powinno być dołączone oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji uczestnika przetargu, że od daty wydania lub wydrukowania odpisu z rejestru dane w nim zawarte nie uległy zmianie i do dnia przetargu dane te nie ulegną zmianie,
 2. umowy, aktu założycielskiego lub statutu wraz ze wszystkimi zmianami (kopia poświadczona za zgodność z   oryginałem przez osobę przyjmującą zgłoszenie udziału w przetargu),
 3. uchwały właściwego organu wyrażającej zgodę na przyjęcie w dzierżawę nieruchomości  (oryginał),
 4. wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami (oryginał).

Informacje ogólne:

 1. Wadium, w kwotach wymienionych w powyższej tabeli należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Baranów: 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003, do dnia 29 sierpnia 2023 r.
 2. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
 3. Wpłacenie wadium przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i akceptacją warunków przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
 5. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz z projektem umowy dzierżawy gruntu. Projekt umowy dostępny jest w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. nr 14.
 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Protokół z przeprowadzonych przetargów stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu (art. 41 ust. 1). Umowa dzierżawy zostanie sporządzona w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów.
 10. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi (art. 41 ust. 2).
 11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie oraz na stronie: gminabaranow.pl                           i http://baranow.gov.info.pl/
 12. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 14 (P. Agnieszka Siwek) oraz na stronie: gminabaranow.pl  i http://baranow.gov.info.pl/.
 13. Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 02.06.2023 r. do dnia 27.06.2023 r., w godzinach od 11.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 81 8834045 w. 13.

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 33 dni tj. do 03 września 2023  r.

     Wójt Gminy Baranów

/-/Mirosław Roman Grzelak

INFORMACJA

Wójta Gminy Baranów

 

Informuję, że II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Niwa, gmina Baranów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

·         nr 93/2 o powierzchni 0,3017 ha;

 • nr 93/3 o powierzchni 0,2983 ha

zakończył się w dniu 05  września 2023 r. wynikiem pozytywnym.

 • Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2
 • Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak
 • Cena wywoławcza nieruchomości

o   nr 93/2 – 452,55 zł

 • nr 93/3 – 447,45 zł.
 • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

o   nr 93/2 – 457,55 zł

 • nr 93/3 – 452,45 zł
 • Osoba ustalona w przetargu jako kandydat na dzierżawcę nieruchomości – Maciej Kałaska.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baranów,                 ul. Rynek 14 oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów             i stronie internetowej Gminy Baranów na okres 7 dni tj. od 05.09.2023 r do 11.09.2023 r.

 Baranów, dnia 05 września 2023 r.

     Wójt Gminy Baranów

/-/Mirosław Roman Grzelak

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca                   1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamia się, że:

 

na wniosek z dnia 17 maja 2023 r. (data wpływu: 19 maja 2023 r.), uzupełniony  dnia 07 czerwca  2023 r.  Sun Hunter 37 Sp. z o.o., ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, zostały wydane następujące postanowienia uzgadniające wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

przez:

 1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.47.2023.AKA z dnia 19.07.2023 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej            miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

Urząd Gminy Baranów informuje mieszkańców Baranowa, że w związku z wymianą wodomierzy głównych na wodomierze z odczytem radiowym,  inkasent nie będzie dokonywał bezpośredniego odczytu wodomierzy w domach. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o odczytanie i podawanie we własnym zakresie stanów wodomierzy dodatkowych (podliczników) w terminie obligatoryjnym od dnia 1 do 15 maja oraz od dnia 15 do 31 lipca każdego roku, dzwoniąc na numer telefonu 81 8834990, 81 8834991, 81 8834992, 81 8834027 wew. 17 lub osobiście w Urzędzie Gminy Baranów – Biuro Obsługi Komunalnej, pok. Nr 1,2.

Niepodanie odczytu wodomierza dodatkowego w wyżej wymienionym terminie będzie skutkowało rozliczeniem wody tylko na podstawie wodomierza głównego bez odliczenia wody bezpowrotnie zużytej z wodomierza dodatkowego.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo kontroli podanych wskazań wodomierza dodatkowego.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

 zawiadamiam, że:

na wniosek z dnia 17 maja 2023 r. (data wpływu: 19 maja 2023 r.), uzupełniony  dnia 07 czerwca  2023 r.  Sun Hunter 37 Sp. z o.o., ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556), w związku z art. 39 i 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) Wójt Gminy Baranów  
informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla
Gminy Baranów na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko skutków realizacji tego programu”.

Projekt dokumentu jest dostępny:

 1. Portalu Partycypacji Społecznej : https://konsultacje.gminabaranow.pl/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjEzIjtzOjQ6InR5cGUiO3M6MToiMSI7fQ__E____E__
 2. Na stronie internetowej: www.gminabaranow.pl
 3. W wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rynek 14, 24 - 105 Baranów, pok.14 w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 26.06.2023-17.07.2023r:

 1. W formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Wójt Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do dokumentu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Baranów.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

pdfPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARANÓW NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU1.43 MBpdfPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARANÓW NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU1.43 MB