OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1518L na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc.: Gródek, Huta i Łukawka.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 zawiadamiam, że:

na wniosek z dnia 19 września 2022 r., Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1518L na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc.: Gródek, Huta i Łukawka.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Agrofotowoltaika plakatZarząd Eusole Energy S.A.
ma zaszczyt zaprosić na konferencję pt.

Agrofotowoltaika

Przyszłość rolnictwa

Lubelskie Centrum Konferencyjne | Artura Grottgera 2, Lublin 26 września 2022 r. | godz. 9.00-14.30

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 19 września br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROGRAM

9:00 - 9:15 Przywitanie uczestników
9:15 - 9:45 Agrofotowoltaika. Definicja. Praktyki na świecie | Eusole Energy SA & Polskie Zioła
9:45 -10:00 Prawo i projekty zmian | Eusole Energy S.A.
10:00 -10:15 Modele biznesowe. Rentowność | Eusole Energy S.A
10:15-10:30 Finansowanie inwestycji | BNP PARI BAS LEASE GROUP
10:30 -10:45 Przerwa kawowa
10:45 -11:00 Partner w inwestycji - Bank Ochrony Środowiska SA
11:00-11:15 Agroenergia. Dofinansowania | Justyna Stępniak, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
11:15 -11:45 Produkcja ogrodnicza i zielarska pod panelami fotowoltaicznymi | dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni, Kierownik Katedry w Katedrze Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | dr Dariusz Daniłkiewicz, Daifressh Berry Sp. z o.o.
11:45 -12:15 Uprawa roślin rolniczych pod wysoką fotowoltaiką - wpływ na procesy fizjologiczne oraz wielkość i jakość plonów | dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
12:15 -12:45 Konstrukcje wsporcze w wysokiej agrofotowoltaice | prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, Katedra Mechaniki Budowli, Politechnika Lubelska
12:45-13:15 Lunch
13:15 -13:30 Agrofotowoltaika w praktyce | Wiesław Gryn
13:30 -14:30 Q&A. Panel dyskusyjny

e bazarekLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zachęca rolników w korzystania z Lubelskiego e-bazarku.

 • Chcesz sprzedać swoje produkty?
 • Posiadasz w ofercie owoce, warzywa, miody, produkty ekologiczne, ryby, przyprawy?
 • Pieczesz ciasta, chleby i inne pieczywo?
 • Oferujesz usługi rolnicze?
 • Dodaj ogłoszenie na portalu ogłoszeniowym: www.lubelskiebazarek.pl

Ogłoszenia są całkowicie bezpłatne!

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 13 czerwca 2022 r. (data wpływu: 21 czerwca 2022 r.), PV ENIN Sp. z o.o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika P. Magdalenę Jabłonowską, została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GK.6730.7.2022 polegająca na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 129/1, z obrębu geodezyjnego Huta, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 13 czerwca 2022 r. (data wpływu: 21 czerwca 2022 r.), PV ENIN Sp. z o.o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika P. Magdalenę Jabłonowską, została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GK.6730.7.2022 polegająca na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 129/1, z obrębu geodezyjnego Huta, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Sprawdź gdzie się zaszczepicz plakat

 • Od 1 września w placówkach medycznych m.in. w POZ oraz aptekach można przyjąć  szczepionkę przeciwko grypie.
 • Szczepionki przeciwko grypie są tylko na receptę.
 • Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia szczepionka jest bezpłatna.
 • Za podanie szczepionki przeciw grypie płaci NFZ.

Od 1 września 2022 roku możesz zaszczepić się przeciwko grypie. Od 24 sierpnia Oddziały wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski od placówek medycznych i aptek, które są zainteresowane szczepieniem.

SPRAWDŹ, gdzie się zaszczepisz

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2022 r. wznawiamy realizację pasażerskich przewozów regularnych na linii komunikacyjnej Puławy – Baranów – Puławy, które zawieszone były na okres wakacji szkolnych. Aktualnie wykonywane będą kursy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt:

 • odjazdy z Puław (ul. Lubelska) do Baranowa godz.: 6:09, 7:40, 13:57 oraz 15:25
 • odjazdy z Baranowa (ul. Rynek) do Puław godz.: 6:45, 8:16, 14:24 oraz 15:52

Pozostałe linie komunikacyjne pozostają zawieszone.

/-/ Leszek Wójtowicz
ul. Miernicza 38
20-805 Lublin

RAGO Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z powrotem nauki w szkołach od dnia 1 września 2022 r. przywraca kursy autobusów na linii komunikacyjnej Michów – Baranów – Puławy i Puławy – Baranów – Michów. Od poniedziałku do piątku oprócz świąt, będą wykonywane n/w kursy:

 • Odjazdy z Michowa do Puław (ul. Wojska Polskiego) godz.: 6:40, 8:45 oraz 12:00.
 • Odjazdy z Baranowa (ul. Rynek) do Puław (ul. Wojska Polskiego) godz.: 6:54, 8:59 oraz 12:14.
 • Odjazdy z Puław (ul. Wojska Polskiego) do Michowa godz.: 13:20, 14:15, 15:10 oraz 16:20.
 • Odjazdy z Baranowa (ul. Rynek) do Michowa godz.: 13:48, 14:43, 15:38 oraz 16:48.

/-/ RAGO Sp. z o.o.
ul. Rynek 16
21-146 Jeziorzany

Osoby ogrzewające swoje gospodarstwo domowe węglem, mogą liczyć na dofinansowanie do jego zakupu.

Dla kogo dodatek węglowy?

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych w  których głównym sposobem ogrzewania źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek, 
 • koza, 
 • ogrzewacz powietrza, 
 • trzon kuchenny, 
 • piecokuchnia, 
 • kuchnia węglowa, 
 • piec kaflowy na paliwo stałe, 

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

UWAGA! Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do CEEB.

Wójt Gminy Baranów Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 zawiadamia, że:

 zostało(y) wydane następujące postanowienie(a) uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 19/1, z obrębu geodezyjnego Huta, gm. Baranów, przez:

 1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.42.2022.AKA z dnia 05.08.2022 r.;
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – postanowienie nr 23/P/3.7/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.

oraz został zebrany materiał dowodowy.

 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak