Działając na podstawie art. 89, art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)", Wójt Gminy Baranów zawiadamia, że został wyznaczony nowy termin rozprawy administracyjnej na dzień 15 października 2017r. (niedziela) o godz. 15.00 w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Śniadówka 48, 24 – 105 Baranów.

Termin wskazany w poprzednim wezwaniu jest nieaktualny.

Strony postępowania mogą brać udział w rozprawie osobiście bądź przez pełnomocnika w trybie art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nieobecność na rozprawie administracyjnej strony prawidłowo wezwanej nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Z aktami sprawy Nr OŚ.6220.1.2017, można zapoznać się w siedzibie organu: Wójta Gminy Baranów: Urząd Gminy Baranów z siedzibą: 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania.

Sprawę prowadzi Pani Edyta Więsyk, tel: 81 8834027 w. 13.

Zachęcamy do lektury artykułu "Rząd Nakłada Nowy Podatek Na Rolników, Chodzi O Wodę", który opublikowała na swojej stronie internetowej Dolnośląska Izba Rolnicza, dotyczącego prac nad nową ustawą "Prawo wodne", związaną z korzystaniem z wód. Według projektu ustawy za korzystanie z wody zapłacić mają m.in. rolnicy.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 a w związku z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Wójt Gminy Baranów zawiadamia o wydaniu postanowienia znak: OŚ.6220.1.14.2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia jako dowód w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)" opinii na temat zmiany wartości gruntów budowlanych po realizacji inwestycji pn: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce numer 377, obręb Śniadówka, położonej w gminie Baranów, powiat puławski, województwo lubelskie", sporządzonej przez Pana mgr inż. Sławomira Wojciecha Pieńkowskiego – rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia UMiRM nr 4044.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, w godzinach pracy urzędu.

Postanowienie Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2017 r. (OŚ.6220.1.14.2017)

Postanowienie

Wójt Gminy Baranów działając na podstawie art. 75 §1 w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Postanawia

dopuścić jako dowód w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)" opinię na temat zmiany wartości gruntów budowlanych po realizacji inwestycji pn: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce numer 377, obręb Śniadówka, położonej w gminie Baranów, powiat puławski, województwo lubelskie", sporządzoną przez Pana mgr inż. Sławomira Wojciecha Pieńkowskiego – rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia UMiRM nr 4044.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 75 §1 w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak wyżej.
Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.

Syndyk Masy Upadłości Euro Commerz – Dom Handlowy sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Motodze, sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową leśną, położoną w miejscowości Motoga 25, na którą składa się działka gruntu o numerze ewidencyjnym 309/1, o powierzchni 4,000 ha, dla której urządzono księgę wieczystą numer LU1P/00051527/7 za cenę nie niższą niż kwota 70.000,00 zł.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr tel. 81 443 66 26. Oferty na zakup nieruchomości proszę składać w biurze Syndyka pod adresem ul. Lubartowska 75a/6, 20-123 Lublin.

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamia się,

że w dniu 04 września 2017 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy, została wydana decyzja nr GK.6733.2.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2515L od km 0+266 do km 6+767 (granica gm. Baranów) na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów, Czołna i Śniadówka.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Petycja kierowana do szkół na terenie gminy Baranów, złożona w dniu 31 sierpnia 2017 r. przez Szulc-Efekt sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.

List Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Sławomira Sosnowskiego, w związku z gminnymi uroczystościami dożynkowymi 2017.

Codziennie potrzebują Cię tysiące Polaków...

Na Twoją krew i jej składniki czekają chorzy oraz poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi.

Krwotoki, przeszczepy organów, choroby hematologiczne wymagają przetaczania składników krwi. Podczas zabiegów chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży, często potrzebna jest transfuzja.

Jednym źródłem krwi jest zdrowy człowiek.

Aby oddać krew zgłoś się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin, tel. 81 532 62 75 lub do najbliższego Terenowego Oddziału RCKiK na terenie woj. lubelskiego:

  • Biała Podlaska, ul. Terebelska 57/65, 83 345 06 79
  • Chełm, ul. Szpitalna 53, 82 565 56 51
  • Kraśnik, Al. Niepodległości 25, 81 825 48 70
  • Lubartów, ul. Cicha 14, 81 855 20 41 w. 306
  • Lublin, Al. Kraśnicka 100, 81 525 80 08
  • Łuków, ul. Rogalińskiego 3, 25 798 22 37
  • Puławy, ul. Bema 1, 81 45 02 300
  • Tomaszów Lub., ul. Lwowska 82, 84 664 39 15
  • Włodawa, Al. Piłsudskiego 66, 82 572 39 55
  • Zamość, Al. Jana Pawła II 10, 84 677 32 05

Serdecznie zapraszamy!!!