Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że od 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie przyjmowane będą wnioski:

  • o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 Plus na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.
  • o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.
  • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres od 01.11.2017r. do 31.10.2018r.
  • o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 01.11.2017r. do 31.10.2018r.

Więcej informacji oraz wzory formularzy znajdą Państwo na podstronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy Baranów przypomina, że w dniach 1-31 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami za okres od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

Wnioski należy składać w pokoju nr 18 UG Baranów (podatki).

Druki wniosków można pobrać w pokoju nr 18 Urzędu lub ze strony internetowej (załącznik).

Prosimy o podawanie numerów rachunków bankowych w celu sprawnej wypłaty zwrotu.

Dobiega końca remont budynku przedszkola przy ulicy Puławskiej.

Już od września 2017 r. wyremontowane pomieszczenia w budynku będą wykorzystywane przez Zespół Ratownictwa Medycznego, który zostanie uruchomiony Baranowie. 

Powiększ zdjęcie: Wyremontowane pomieszczenia budynku przedszkola (1) Powiększ zdjęcie: Wyremontowane pomieszczenia budynku przedszkola (2) Powiększ zdjęcie: Wyremontowane pomieszczenia budynku przedszkola (3) Powiększ zdjęcie: Wyremontowane pomieszczenia budynku przedszkola (4) Powiększ zdjęcie: Wyremontowane pomieszczenia budynku przedszkola (5)

Powiększ grafikę: Plakat promujący Międzygminne zawody sportowo-pożarniczeZarządy Oddziałów Gminnych Związków OSP RP w Baranowie, Końskowoli, Kurowie oraz Markuszowie serdecznie zapraszają na

Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze
z udziałem jednostek OSP z gmin Baranów, Końskowola, Kurów i Markuszów

w dniu 6 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 na stadionie Klubu Sportowego "Garbarnia" w Kurowie przy ulicy Warszawskiej 16.

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 28 lipca br. (piątek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Baranów od godziny 8.00 do 10.30, w Urzędzie Gminy Baranów ul. Rynek 14.

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Logotypy Mobilny Punktów Informacyjnych

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż rozpoczęła realizację projektu "START Z INICJATYWĄ" współfinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020.

Jest to projekt dotacyjny na założenie działalności gospodarczej skierowany do 60 osób w wieku 30+ bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym: dla osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych, odchodzących z rolnictwa, planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. Projekt zakłada możliwość uzyskania jednorazowej dotacji do 23 300 zł na rozwój działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe w wysokości 500 zł przez pierwszych 12 miesięcy oraz bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego.

Rekrutacja rozpoczyna się już 24 lipca.

pdfDotacje na założenie działalności gospodarczej550.07 KB

7 lipca 2017 r. została opublikowana lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt Parafii Rzymsko-Katolickiej w Baranowie "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie" został bardzo wysoko oceniony. Projekt zdobył 82 punkty, otrzymał 6 miejsce w rankingu i został wybrany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu: 1 961 211,32 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 1 568 969,05 zł.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont wnętrza kościoła wraz z instalacją elektryczną i nagłośnieniową.

W lipcu 2017 r. rozpocznie się realizacja zadania "Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1516L w miejscowości Gródek, wraz z rozebraniem istniejącego mostu".

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. (wykonawca robót) informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) zostanie wprowadzony ruch objazdowy na czas budowy obiektu mostowego. W miejscowości Gródek droga Baranów-Michów zostanie zamknięta.

Wytyczona trasa objazdu: Baranów - Droga powiatowa nr 2515L (Baranów-Kurów) - Skrzyżowanie dróg w miejscowości Barłogi - Droga powiatowa nr 1514L (Kurów-Michów) - Michów.

Utrudnienia potrwają do 10 listopada 2017 r.

Szkoła językowa Perfect Lingua zaprasza na Bezpłatne szkolenia językowe.

  • Wiek od 25 do 74 lat;
  • Maksymalnie średnie wykształcenie;
  • Mile widziane orzecznictwo o niepełnosprawności ( nie jest wymagane);
  • Zapraszamy osoby bezrobotne jak również posiadające zatrudnienie.

Zapisy: 783-694-762

Powiększ grafikę: Ogłoszenie o bezpłatnych szkoleniach językowych

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147, ze zm.),

zawiadamiam, że

w dniu 13 czerwca 2017 r., z urzędu, została wydana decyzja nr GK.6831.6.2017 zatwierdzająca podział nieruchomości nr 1555 o pow. 1,1270 ha, położonej w obrębie Baranów, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.