Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

ul. Rynek 14
24-105 Baranów

tel./fax: 81 883-41-54
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Magdalena Stefaniak

Z-ca Kierownika: Irena Wróbel

Godziny pracy:
Poniedziałki: 8:00 - 16:00
Wtorki - Piątki: 7:00 - 15:00

Logo BIPBiuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Pokój nr 5, 6, 8.

Pracownicy GOPS:

 • Szymanek Anna - Główny Księgowy
 • Kubajka Halina - Specjalista pracy socjalnej
 • Gorzkowska Edyta - Pracownik socjalny
 • Wałach Anita - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
 • Szymanek Agnieszka - Asystent rodziny

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie pełni Pani Joanna Marczuk-Domińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
  Adres: ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
  Telefon: (81) 883-41-54
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
  Adres: ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
  Telefon: (81) 883-41-54
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że są przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy  w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Wszelkie informacje będą udzielane na miejscu lub pod nr tel. 81 883-41-54.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, gdzie znajdują się również druki do pobrania.

Wymagania niezbędne:

Plakat 500+

Ogłoszenie
Wójta Gminy Baranów

z dnia 4 listopada 2020 roku

Wójt Gminy Baranów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) mogą wnosić uwagi i wyrażać opinie do projektów uchwał Rady Gminy Baranów w sprawie:

 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów na lata 2021-2027

do dnia 18 listopada 2020 r. na druku określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 roku, poz. 2603).

Wnioski i opinie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów (24-105 Baranów, ul. Rynek 14), za pomocą faxu pod nr 81 8834041, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą Portalu Partycypacji Społecznej pod adresem https://konsultacje.gminabaranow.pl/ .

Projekty w/w uchwał Rady Gminy Baranów dostępne są w UG Baranów oraz na Portalu Partycypacji Społecznej pod adresem https://konsultacje.gminabaranow.pl/

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 8834027.

Wójt Gminy Baranów
(-) Mirosław Roman Grzelak

Stowarzyszenie im. Teresy Kras z siedzibą w Lublinie, organizuje kolonie dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS), dotowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dla Gminy Baranów, przewidzianych jest w tym roku 10 miejsc. Miejscem wypoczynku będzie Rzucewo/Ostrowo w woj. pomorskim.

Termin koloni: 22.08.2020 r-31.08.2020.

Opłata dla dzieci rolników wynosi 400 zł.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baranowie,

 Tel: 81 883 41 54

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2020. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

 Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się pod numerem telefonu: 81 8834 154 w celu kwalifikacji do programu oraz skierowania do wydawania żywności.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 30 sierpnia 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, iż na prośbę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komenda Główna Policji przekazała informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia min. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom pokrzywdzonym np. z zakresu prawa.

Wójt Gminy Baranów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19, zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy z uprzejmą prośbą o wsparcie w formie POMOCY SĄSIEDZKIEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH. Oczywiście należy zachować wszelkie zalecenia bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego. Pomóżmy sobie nawzajem i pamiętajmy o naszych sąsiadach w tym trudnym okresie. Zaoferujmy pomoc i wsparcie w zrobieniu zakupów,  wykupieniu leków czy zgłoszeniu o trudnej sytuacji osoby starszej samotnej  do tutejszego ośrodka pomocy. Już samo zainteresowanie ich stanem zdrowia, czy pomoc w zrobieniu zakupów to ogromne wparcie dla osób starszych, a zwłaszcza nieposiadających rodziny.

Każda pomoc jest bezcenna.

Telefon do Urzędu Gminy:  81 88 34 027
Telefon do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 81 88 34 154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie poszukuje osoby chętnej do podjęcia zatrudnienia jako pomoc dla osoby chorej, niepełnosprawnej. Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numer telefonu 81 8834154.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. będą przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia "Dobry Start":

 1. od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz przez stronę ministerstwa empatia.mpips.gov.pl,
 2. od dnia 1 sierpnia 2019 r. będą przyjmowane wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.

Wszelkie informacje będą udzielane na miejscu lub pod nr tel. 81 883-41-54.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, gdzie znajdują się również druki do pobrania.