Urząd Gminy Baranów informuje, iż odbiór odpadów komunalnych (opon, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz pozostałych) z dnia 22 października 2021r. (piątek) został przesunięty na dzień 25 października 2021 r. (poniedziałek).

pdfRoczna analiza stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów za 2020r.1.03 MB

pdfPoziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Baranów w 2020 r.563.68 KB

Rada Gminy Baranów podjęła uchwały:

  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia  w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Uchwała nr XX/127/2020 Rady Gminy Baranów )
  • w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Baranów (Uchwała nr XX/128/2020 Rady Gminy Baranów )

Uchwały wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 roku. 

Deklaracje należy składać od 1 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr XX/127/2020 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Baranów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Zwolnienie wynosi 1,50 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez uchwałę Rady Gminy Baranów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia 
w części z tej opłaty.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w zakupionych kompostownikach ogrodowych lub w samodzielnie wykonanych kompostownikach
o budowie ażurowej, aby zapewnić odpowiednią wilgotność i dostęp powietrza do warstw kompostu. Wymaga się aby kompostowniki posiadały zabezpieczenia służące nieprzedostawaniu się kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania.

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja, więc w każdym momencie można się zdecydować na kompostowanie bioodpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt stwierdza, drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą informację o posiadaniu kompostownika przydomowego
i kompostowaniu w nim bioodpadów:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub
  3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin  nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości, którzy kompostują bioodpady i korzystają ze zwolnienia nie mogą wystawiać bioodpadów w workach przed posesję.

Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli !!!

Odpady przyjmowane w PSZOK-u:
- metale;
- tworzywa sztuczne;
-  odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
-  papier i tektura;
-  szkło;
-  popioły;
-  przeterminowane leki i chemikalia;
-  zużyte baterie i akumulatory;
-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
-  meble i inne odpady wielkogabarytowe;
-  zużyte opony, z wyjątkiem opon pochodzących z wykonywania działalności gospodarczej, w tym rolniczej;
-  odpady budowlane i rozbiórkowe;
-  odpadów niebezpiecznych pochodzące z gospodarstw domowych, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych m.in.: zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe tonery, środki ochrony roślin, świetlówki,(z wyłączeniem odpadów zawierających azbest);

OD 1 stycznia 2021 roku w PSZOK-u będą przyjmowane odpady :
-  odpady tekstyliów i odzieży;
-  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.


Odpady oddawane do PSZOK powinny być posegregowane pod względem rodzaju. Odpady ciekłe należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach, aby możliwa była ich klasyfikacja.

                               Do PSZOK nie są przyjmowane:
- odpady zawierające azbest
- zmieszane odpady komunalne
- części samochodowe.

Dane firmy zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski28
21-132 Kamionka

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, można również przekazać do punktów zbierania takiego sprzętu, w tym do punktów zlokalizowanych
w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów, środki ochrony roślin(herbicydy, insektycydy itp.) proponujemy oddać do sklepu, w którym
je kupiliśmy, a przeterminowane leki i termometry rtęciowe do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach.

pdfPoziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Baranów w 2019 r.676.09 KB

pdfRoczna analiza stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów za 2019 r.689.33 KB

Harmonogram odbioru odpadów IX-X.2020

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) Gmina Baranów zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach r+olnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady.

Lp.

Nazwa podmiotu 

 Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów 

 Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy 

 1.

Lub – Eko- Plus

 ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin

Folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych

81 745 20 94

81 441 02 77

 2.

 P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

 ul. Fabryczna 16,

24-320 Poniatowa

 Opony rolnicze

 691370360

 3.

P.P.H.U. Kornex Karolina Mróz

Korzeniów 80

08 – 504 Ułęż

Folia odpadowa
( niezanieczyszczona), siatka, sznurek, opakowania po nawozach,

81 866 76 92

665 622 822

 4.

Orzeł S.A.

Ul. Przemysłowa 50
24 – 320 Poniatowa

Opony

667 713 999

 5.

Eko Prim Sp. z o.o.

Ul. Metalurgiczna 17H
20 – 234 Lublin

Wymagany wpis do rejestru BDO
Odpady mechaniki pojazdowej: tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odpady m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych

81 749 09 26

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.