pdfPoziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości w 2022 roku407.76 KB

pdfRoczna analiza stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów za 2022r.420.44 KB

pdfPoziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Baranów w 2022 r.569.67 KB

Urząd Gminy Baranów informuje, iż odbiór odpadów komunalnych (opon, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz pozostałych) z dnia 22 października 2021r. (piątek) został przesunięty na dzień 25 października 2021 r. (poniedziałek).

pdfRoczna analiza stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów za 2020r.1.03 MB

pdfPoziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Baranów w 2020 r.563.68 KB

Rada Gminy Baranów podjęła uchwały:

  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia  w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Uchwała nr XX/127/2020 Rady Gminy Baranów )
  • w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Baranów (Uchwała nr XX/128/2020 Rady Gminy Baranów )

Uchwały wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 roku. 

Deklaracje należy składać od 1 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr XX/127/2020 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Baranów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Zwolnienie wynosi 1,50 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez uchwałę Rady Gminy Baranów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia 
w części z tej opłaty.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w zakupionych kompostownikach ogrodowych lub w samodzielnie wykonanych kompostownikach
o budowie ażurowej, aby zapewnić odpowiednią wilgotność i dostęp powietrza do warstw kompostu. Wymaga się aby kompostowniki posiadały zabezpieczenia służące nieprzedostawaniu się kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania.

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja, więc w każdym momencie można się zdecydować na kompostowanie bioodpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt stwierdza, drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą informację o posiadaniu kompostownika przydomowego
i kompostowaniu w nim bioodpadów:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub
  3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin  nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości, którzy kompostują bioodpady i korzystają ze zwolnienia nie mogą wystawiać bioodpadów w workach przed posesję.

Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli !!!

Odpady przyjmowane w PSZOK-u:
- metale;
- tworzywa sztuczne;
-  odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
-  papier i tektura;
-  szkło;
-  popioły;
-  przeterminowane leki i chemikalia;
-  zużyte baterie i akumulatory;
-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
-  meble i inne odpady wielkogabarytowe;
-  zużyte opony, z wyjątkiem opon pochodzących z wykonywania działalności gospodarczej, w tym rolniczej;
-  odpady budowlane i rozbiórkowe;
-  odpadów niebezpiecznych pochodzące z gospodarstw domowych, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych m.in.: zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe tonery, środki ochrony roślin, świetlówki,(z wyłączeniem odpadów zawierających azbest);

OD 1 stycznia 2021 roku w PSZOK-u będą przyjmowane odpady :
-  odpady tekstyliów i odzieży;
-  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.


Odpady oddawane do PSZOK powinny być posegregowane pod względem rodzaju. Odpady ciekłe należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach, aby możliwa była ich klasyfikacja.

                               Do PSZOK nie są przyjmowane:
- odpady zawierające azbest
- zmieszane odpady komunalne
- części samochodowe.

Dane firmy zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski28
21-132 Kamionka

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, można również przekazać do punktów zbierania takiego sprzętu, w tym do punktów zlokalizowanych
w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów, środki ochrony roślin(herbicydy, insektycydy itp.) proponujemy oddać do sklepu, w którym
je kupiliśmy, a przeterminowane leki i termometry rtęciowe do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach.

pdfPoziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Baranów w 2019 r.676.09 KB

pdfRoczna analiza stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów za 2019 r.689.33 KB