Zakończone zostało postępowanie przetargowe na zadanie Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne. Złożono 4 oferty, których ostateczne ceny wynosiły od 2.978.827 zł do 3.387.000 zł. Wybrana została oferta złożona przez firmę Jacek Wojtaś „SOLARPROFI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z Lenda Ruskiego za kwotę 2.978.827 zł. W dniu 8 października 2021 r. z wykonawcą została podpisana umowa a w dniu 18 października przekazany został plac budowy. Umowa zakłada wykonanie prac w terminie 12 miesięcy, a więc do 8 października przyszłego roku. Nadzór inwestorski pełnić będzie  firma P.H.U. TECBUD Łukasz Turowski z Baranowa za kwotę 57.500 zł. Projekt obejmuje przebudowę i modernizację budynku oraz zakup wyposażenia i sprzętu w celu przystosowania na siedzibę Gminnego Centrum Kultury. Na realizację tego projektu Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.840.000 zł.

Podpisanie umowy remont starej plebani 1Stara plebania projekt

Podpisanie umowy remont starej plebani 2Podpisanie umowy remont starej plebani 3Podpisanie umowy remont starej plebani 4Podpisanie umowy remont starej plebani 5Podpisanie umowy remont starej plebani 6Podpisanie umowy remont starej plebani 7min Podpisanie umowy remont starej plebani 8

Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

INWESTYCJA  DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU  INWESTYCJI LOKALNYYH

Nazwa projektu:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112814L od km 1+231 do km 6+130 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź.

Kwota dofinansowania – 912 997,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 2 137 303,31 zł

Zakres wykonywanych robót:

 • łączna długość przebudowanego odcinka – 4,899 km,
 • warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego o średniej grubości 5,3 cm i szerokości 5,6 m,
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,5 m,
 • obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i grubości 12 cm,
 • dwa perony przystankowe z kostki brukowej oraz montaż 1 wiaty,
 • wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej,
 • regulacja istniejących zjazdów z kostki brukowej oraz wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa do istniejących posesji,
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Okres realizacji: 7.07.2020 r. – 28.04.2021 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 2.065.594,31 zł; PBI Infrastruktura SA z Kraśnika i PBI WMB z o.o. z Sandomierza,
 • nadzór inwestorski: 26 814,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • dokumentacja: 44 895,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,

Zadanie w zrealizowane.

 

W połowie września na dobre rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej  Baranów - Dębczyna - Zagóźdź. Wykonawca - konsorcjum firm PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza - najpierw wykonał podbudowę pod poszerzenie jezdni drogi. W dniach 21-23 września położona została pierwsza warstwa (wiążąca) nawierzchni mineralno-bitumicznej na całym odcinku drogi - 4,9 km.  Już teraz komfort jazdy jest nieporównywalnie lepszy,  jednak ze względu na trwające prace budowlane wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególną ostrożność i respektowanie tymczasowego oznakowania. Wykonawca zakłada położenie drugiej warstwy nawierzchni jeszcze w tym roku. Na przyszły rok pozostałyby prace wykończeniowe (profilowanie poboczy, oznakowanie).

Umowa z wykonawcą przewiduje całkowite zakończenie robót do 10 sierpnia 2021 r.

Docelowo jezdnia będzie miała szerokość 5,5 m oraz obustronne pobocza o szerokości 1,0 m, utwardzone kruszywem.

Koszt całej inwestycji (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski) zamknie się kwotą 2 137 303,31 zł.

Inwestorem jest Gmina Baranów. Władze Gminy pozyskały na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 032 797,00 zł

Droga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowie

Już w tym roku rozpocznie się przebudowa drogi gminnej nr 112814L Baranów – Dębczyna – Zagóźdź. Zakres przebudowy obejmie  odcinek o długości 4,9 km od ul. Zagrody w Baranowie do drogi powiatowej w Zagoździu. Jezdnia drogi zostanie poszerzona do 5,5 m i zostaną położone dwie warstwy asfaltu o łącznej grubości   9 cm. Po obu stronach drogi wykonane zostaną pobocza o szerokości 1 m, utwardzone kruszywem. W miejscowości Dębczyna wykonane zostaną dwa perony przystankowe, wyniesione przejście dla pieszych i ustawiona wiata przystankowa.

Jest to największa jednorazowa inwestycja drogowa realizowana na drogach gminnych w gminie Baranów. Jej realizacja nie byłaby możliwa bez dofinansowania zewnętrznego. W ubiegłym roku została wykonana dokumentacja projektowa i został  złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Decyzja o dofinansowaniu tego projektu zapadła w kwietniu br. W dniu 29 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Baranów – Mirosław Roman Grzelak podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie przebudowy tej drogi w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.

W dniu 19 maja br. ogłoszony został przetarg na wykonawcę tego zadania. Termin składania ofert mija 9 czerwca. Ze względu na wielkość zadania, jego realizacja została rozłożona na dwa lata. Planuje się zakończenie prac budowlanych do 10 sierpnia 2021 r.

Jak widać ostatni czas jest wyjątkowy dobry  dla poprawy stanu dróg w naszej Gminie. W 2019 r. przebudowano łącznie 3,5  km dróg gminnych. Powiat puławski kończy w tym roku przebudowę ponad 10 km swoich dróg na naszym terenie. Nie rozwiązuje to oczywiście wszystkich problemów drogowych, pozostaje jeszcze wiele  do zrobienia ale władze Gminy dołożą wszelkich starań, aby sukcesywnie poprawiać stan naszych dróg.