Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Projekt realizowany w partnerstwie 6 JST: Gmina Baranów, Gmina Żyrzyn, Gmina Kurów, Gmina Opole Lubelskie, Gmina Poniatowa, Gmina Wąwolnica.

Cele szczegółowe projektu:

  • Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST,
  • Podniesie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych,
  • Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego,
  • Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP,
  • Wdrożenie rozwiązań informatycznych nakierowanych na zwiększenie poziomu wykorzystania elektronicznych usług publicznych.

Wartość projektu: 1.605.123,53 zł.