flaga i godło na www

INWESTYCJA  DOFINANSOWANA
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

W miesiącu marcu przeprowadzona została procedura przetargowa na realizację zaplanowanej na 2022 r. inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 112881L od km 0+47,00 do km 1+460,35 w miejscowości Śniadówka.  Na realizację tego zamówienia Gmina miała zabezpieczoną w budżecie kwotę 879.761 zł. Najtańsza złożona oferta opiewała na kwotę 870.074,53 zł. Taką ofertę złożyło konsorcjum firm: PBI Infrastruktura SA z Kraśnika i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza i z tym Wykonawcą w dniu 29 marca 2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania. Plac budowy został już przekazany Wykonawcy.

W ramach inwestycji droga zostanie przebudowana na długości 1,413 km. Droga zostanie poszerzona, wzmocniona zostanie istniejąca podbudowa z tłucznia. Położone zostaną dwie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, wiążąca i ścieralna, o łącznej grubości 8 cm. Jezdnia asfaltowa będzie miała szerokość 3,5 m, będą wykonane też pobocza. Na drodze będą 4 mijanki o szerokości 5 m i długości 25 m każda.

Termin na realizację inwestycji wynosi 5 miesięcy ale wykonawca zapowiada jego znaczne skrócenie.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 435.252,00 zł.

Śniadówka 1Śniadówka 2Śniadówka 3

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

INWESTYCJA  DOFINANSOWANA
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 112881L od km 0+47,00 do km 1+460,35 w miejscowości Śniadówka.

Kwota dofinansowania – 435.252,00 zł

Koszty kwalifikowalne inwestycji – 870.505,03  zł

Zakres robót obejmuje przebudowę  odcinka drogi gminnej nr 112881L w miejscowości Śniadówka o długości  1.413,35 m, w tym:

 • roboty przygotowawcze i pomiarowe;
 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na poszerzeniach i mijankach,
 • wykonanie na odcinku od km 0+047 do km 0+750:
  • warstwy wyrównawczej podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m (na mijankach 5,3 m),
  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W KR 1/2 o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m (na mijankach 5,1 m),
  • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m (na mijankach 5,0 m;
 • wykonanie na odcinku od km 0+750 do km 1+130:
  • warstwy dolnej wyrównawczej podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 10 cm i szerokości 3,8 m (na mijankach 5,3 m),
  • warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm i szerokości 3,8 m (na mijankach 5,3 m),
  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W KR 1/2 o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m (na mijankach 5,1 m),
  • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m (na mijankach 5,0 m);
 • wykonanie na odcinku od km 1+130 do km 1+460,35:
  • warstwy dolnej podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grubości 20 cm i szerokości 4,0 m,
  • warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm i szerokości 3,8 m,
  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W KR 1/2 o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m,
  • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
 • wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m na odcinku do km 1+000;
 • uzupełnienie poboczy ziemnych o szerokości 0,75 m wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem na odcinku od km 1+000;
 • wykonanie 4 mijanek o szerokości 5,0 m i długości 25 m każda;
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Okres realizacji: 29.03.2022 r. – 29.08.2022 r.

Wykonawca/Koszty:

Koszty kwalifikowalne - 870.505,03 zł, w tym:

 • roboty budowlane: 870.074,53 zł - PBI Infrastruktura SA, Kraśnik i PBI WMB Sp. z o.o., Sandomierz,
 • wykonanie tablicy informacyjnej: 430,50 zł - Pracownia Reklamy „AZ”, Puławy.

Koszty niekwalifikowalne - 32.300,00 zł, w tym:

 • nadzór inwestorski: 12.300,00 zł - Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • dokumentacja: 20.000,00 zł - Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy.

Koszt całkowity - 902.805,03 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zakończona została inwestycja pod nazwą Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów.

W dniu 29 września 2021 r. dokonany został odbiór wykonanych prac.

Wykonano nowe nawierzchnie na łącznej długości 372 m.

Na ul. Rynek wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 111 m (szerokość – 8,2 m) oraz ciąg pieszo jezdny z betonowej kostki brukowej o długości 76 m i szerokości 5 m wraz z budową 5 miejsc parkingowych naprzeciwko kościoła parafialnego.

Na ul. Stawowej na odcinku 185 m wykonano od podstaw nową drogę o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Na długości 94 m droga ma szerokość 5 m a na długości 91 m szerokość 3,5 m (ze względu na szerokość pasa drogowego). Na zakończeniu drogi wykonano plac do zawracania o wymiarach 12,5 na 12,5 m.

Wykonano również nowe oznakowanie pionowe, a na ul. Rynek także poziome.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura z miejscowości Góry.

Inwestorem zadania była Gmina Baranów. Koszt całej inwestycji (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór) wyniósł 339.963,49 zł.

Władze Gminy pozyskały na tę drogę dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 161.906,00 zł.

Wykonane prace drogowe są kolejnym zakończonym etapem rewitalizacji centrum Baranowa i sukcesywnej poprawy jego wizerunku. Szczególnie cieszy doprowadzenie do porządku straszącego od lat dojazdu do kościoła.

min ul. Rynek i Stawowa 1min ul. Rynek i Stawowa 2ul. Rynek i Stawowa 3ul. Rynek i Stawowa 4ul. Rynek i Stawowa 5ul. Rynek i Stawowa 6

flaga i godło na www

INWESTYCJA  DOFINANSOWANA
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 Nazwa projektu:

Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów.

Kwota dofinansowania – 161 906,00 zł
Koszty kwalifikowalne inwestycji – 323 813,49 zł

Zakres wykonywanych robót:

 • łączna długość przebudowanego odcinka – 0,372 km,
 • warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej o średniej grubości 3 cm i szerokości 8,2 m na odcinku 111,0 m,
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i szerokości 8,2 m na odcinku 111 m,
 • nawierzchnia z kostki betonowej  o grubości 6 cm i szerokości 5 m na odcinku 76 m,
 • modernizacja 2 zatok autobusowych,
 • budowa 5 miejsc parkingowych, W tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
 • nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm i szerokości 5 m na odcinku 117 m i 3,5 m na odcinku 91 m,
 • plac do zawracania z kostki brukowej o grubości 8 cm o wymiarach 12,5 na 12,5 m
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Okres realizacji: 29.06.2021 r. – 29.09.2021 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 323 813,49 zł; Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura, Góry,
 • nadzór inwestorski: 6.150,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • dokumentacja: 10.000,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • łączny koszt: 339 963,49 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zakres wykonanych robót:

 • łączna długość przebudowanego odcinka – 1,2543 km,
 • warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego o grubości 11 cm
  na szerokości 3,8 m,
 • nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 3,5 m z 4 mijankami o szerokości 5,0 m, składająca się z dwóch warstw betonu asfaltowego o grubości 4 cm każda (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna),
 • obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm
 • oznakowanie pionowe

Okres realizacji: 7.10 – 28.10.2019 r.

Termin odbioru: 31.10.2019 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 490.261,55 zł; Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry,
 • nadzór inwestorski: 7.380,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • dokumentacja: 14.760,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • łączny koszt: 401,55 zł.

Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 245.130,00 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2019 r.

Zakres wykonanych robót:

 • długość przebudowanego odcinka – 999 m
 • podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
 • nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, składająca się z dwóch warstw betonu asfaltowego (warstwa wiążąca o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm),
 • wyniesione przejście dla pieszych z modułowego systemu progów segmentowych,
 • peron przystankowy z kostki brukowej i wiata przystankowa,
 • utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m,
 • oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów,
 • oznakowanie pionowe.

Okres realizacji: 9.07- 22.08.2019 r.

Termin odbioru: 11.09.2019 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 598.505,77 zł; konsorcjum firm: PBI Infrastruktura SA, Kraśnik (lider), PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz (partner);
 • nadzór inwestorski – 380,00 zł; Zakład Projektowo-Usługowy „Drogi, Ulice, Mosty” s.c. K.M. Pyra, Dęblin,
 • łączny koszt: 885,77 zł.

Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 302.942,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone w 2019 r.

 FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

INWESTYCJA  DOFINANSOWANA
Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 Nazwa projektu:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112814L od km 1+231 do km 6+130 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź.

Kwota dofinansowania – 1 032 797,00 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 137 303,31 zł

Zakres wykonywanych robót:

 • łączna długość przebudowanego odcinka – 4,899 km,
 • warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego o średniej grubości 5,3 cm i szerokości 5,6 m,
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,5 m,
 • obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i grubości 12 cm,
 • dwa perony przystankowe z kostki brukowej oraz montaż 1 wiaty,
 • wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej,
 • regulacja istniejących zjazdów z kostki brukowej oraz wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa do istniejących posesji,
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Okres realizacji: 7.07.2020 r. – 28.04.2021 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 2.065.594,31 zł; PBI Infrastruktura SA z Kraśnika i PBI WMB
  z o.o. z Sandomierza,
 • nadzór inwestorski: 26 814,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • dokumentacja: 44 895,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • łączny koszt: 2 137 303,31 zł.

Zadanie zrealizowane.