Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Formy przemocy z jakimi możesz się spotkać

 • Przemoc fizyczna; to działanie z użyciem siły, którego rezultatem jest zamierzone zranienie np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
 • Przemoc psychiczna; to poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, grożenie, szantażowanie, obrażanie, wyzywanie, krytykowanie, straszenie.
 • Przemoc seksualna; to zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.)
 • Przemoc ekonomiczna: to działanie zmierzające do uzależnienia finansowego od sprawcy np. niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie, zmuszanie do zaciągania zobowiązań finansowych wbrew woli.
 • Zaniedbanie; to naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Skład zespołu to przedstawiciele

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych

Zadania zespołu interdyscyplinarnego

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez członków zespołu interdyscyplinarnego są przede wszystkim

 • rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w których zdarzają się przypadki stosowania,
 • przemocy wobec dziecka, współmałżonka, osoby niepełnosprawnej jak również osoby niespokrewnionej,
 • rodziny, w których nadużywany jest alkohol,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi,
 • rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie Niebieskiej Karty A. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja ma obowiązek taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również ma obowiązek założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu Niebieskiej Karty A osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie Niebieska Karta B z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

Po założeniu Niebieskiej Karty A przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz jest uzupełniania Niebieska Karta C. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.

W kolejnym etapie zespół wzywa osobę, co, do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest Niebieska Karta D. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy Niebieska Karta realizowany będzie zaplanowany "plan pomocy".

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty, jeśli czujesz się zagrożona/ny lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wzywać policję.

Jeżeli wobec Ciebie stosowana jest przemoc, lub jesteś świadkiem stosowania przemocy w rodzinie zareaguj:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Baranowie

Siedziba: Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów,
Pokój nr 6
Tel: 81 883-41-54

Gdzie zgłosić się po pomoc

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Baranowie ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, Tel: 81 883-41-54
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, Tel.: 81 883-40-27 wew. 25
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, tel.:81 883-41-54
 • Komisariat Policji w Kurowie- ul. Lubelska 45, tel.81 881-10-07
 • Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Wólka Profecka 26, Tel. 81 888-02-50, 81 888-04-20, bezpłatna całodobowa infolinia (telefon zaufania 800-306-833)
 • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, ul.Centralna 16, Tel. 81 887-20-78
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrumm Pomocy Rodzinie, Al. Królewska 3, Tel. 81 888-53-06, 81 888-53-05, całodobowy telefon zaufania: 800-110-001
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", bezpłatna infolinia: 801-120-002