Zasięg punktów HotSpot znajdujących się w Baranowie i Pogonowie jest ograniczony. Połączenie z Internetem za pośrednictwem HotSpota (standard 802.11 b/g) możliwe jest po zalogowaniu się przy pomocy loginu i hasła.

Indywidualny login i hasło można uzyskać wyłącznie osobiście w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pokój nr 7.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza warunki określają zasady korzystania z punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11 b/g świadczonych przez Urząd Gminy z siedzibą w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów (zwanym dalej "Urząd") innym użytkownikom (zwanym dalej "Użytkownikiem" lub "Użytkownikami" w zależności od kontekstu).
 2. Korzystanie z punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11 b/g odbywać się będzie nieodpłatnie.
 3. Przed skorzystaniem z punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11 b/g każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem koniecznym skorzystania z punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11 b/g jest posiadanie nadanego indywidualnego loginu i hasła.

§ 2. Odpowiedzialność Urzędu

 1. Urząd nie odpowiada za brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 2. Urząd nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 3. Urząd nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 4. Urząd nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.
 5. Urząd nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów.

§ 3. Obowiązki użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11 b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Wystąpienie o indywidualny login i hasło oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) przez urząd na potrzeby związane z udostępnianiem punktu dostępowego.
 3. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionego punktu dostępowego między innymi do następujących celów:
  1. wykorzystywania hot-spotów do działań niezgodnych z prawem,
  2. korzystania z aplikacji P2P (peer-to-peer) oraz usług P2M (peer-to-mail) oraz usług typu rapidshare.com, easy-share.com, netload.in, chomikuj.pl, sendspace.pl i im podobnych.
  3. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  4. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,
  5. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  6. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  7. odsprzedawania dostępu do Internetu bez wiedzy i pisemnej zgody Urzędu,
  8. permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów www, IRC, FTP itp.
 4. Użytkownikowi nie wolno używać punktu dostępowego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, do budowania stałych podsieci. Poprzez stałą podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu komputerom spoza gospodarstwa domowego użytkownika przez okres dłuższy niż 1 dzień w miesiącu.
 5. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Urząd ma prawo do jednostronnego podjęcia następujących działań:
  1. czasowe zablokowanie dostępu do punktu dostępowego użytkownikowi,
  2. stałe zablokowanie dostępu do punktu dostępowego użytkownikowi,
  3. żądania od Użytkownika wyrównania szkody, jeśli taką Urząd poniósł w związku z niezgodnym z niniejszymi warunkami użyciem dostępu.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje hot-spot, w tym za treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 7. Urząd zastrzega sobie prawo zmiany do niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2008 r.

Szanowni Państwo,
Od 12 grudnia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2062, z 2018 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1815, 2020) - tzw. Megaustawy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 tejże ustawy jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługi (w tym usługi bezpłatnego dostępu do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych (np. mieszkańców). Jednocześnie w art. 6 i 7 tejże ustawy określono zakres i warunki świadczenia tych usług.

W szczególności wskazać należy na art. 7 ust. 1a Megaustawy zgodnie z którym „Jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługę dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa wyłącznie w miejscach publicznych.”, co oznacza, że Urząd Gminy Baranów nie może świadczyć usługi dostępu do Internetu, która swoim zasięgiem obejmuje tereny zamieszkałe, albowiem nie są one miejscami publicznymi w rozumieniu art. 7 ust. 1a Megaustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, z dniem 31 stycznia 2020 r. punkty dostępowe do Internetu (tzw. HotSpoty) działające w Baranowie i Pogonowie zostaną wyłączone.

Użytkownicy punktów dostępowych, którzy nie chcą utracić dostępu do Internetu po 31 stycznia 2020 r., powinni podpisać umowy o świadczenie usług dostępu do sieci Internet z operatorami komercyjnymi.