Status: Zakończony

Logotypy RPO WL na lata 2007-2013

"Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

Cel projektu: Zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Gminy Baranów poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, rozwój sportu dzieci i młodzieży szkolnej, wzmacnianie prozdrowotnych zachowań społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych i zawodowych poprzez popularyzację sportu dla wszystkich, poprawa estetyki miasta związana z uporządkowaniem i zmodernizowaniem zaniedbanej przestrzeni publicznej.

Status: Zakończony

Logotypy RPO WL na lata 2007-2013

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska.

Cel projektu: Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego gmin Kurów i Baranów jak również całego powiatu puławskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i awarii chemicznych o charakterze ekologicznym i technicznym. (Dla gminy Baranów w ramach projektu zakupiono 2 nowe samochody pożarnicze)

Wartość projektu: 3.961.815,00 zł, w tym Gmina Baranów: 1.625.949,50 zł.

Status: Zakończony

Logotypy RPO WL na lata 2007-2013

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Cel projektu: Zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny. Rozwój i promocja turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturalnych obszaru LGD „Zielony Pierścień” oraz obszarów sąsiadujących z nim. Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego.

Wartość projektu: 1.926.101,05 zł.

Status: Zakończony

Logotypy RPO WL na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

"Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego"

W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny spadek czytelnictwa na co wpływ ma również coraz bardziej powszechny dostęp do Internetu, który odrywa czytelników od książek. Ale Internet może być również sojusznikiem książek i bibliotekarzy, bo jest w stanie ułatwić dostęp do księgozbiorów. Mając to na uwadze powiat puławski opracował i przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pt. „Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego”. Wdrażanie projektu zakończy się na początku przyszłego roku.

Status: Zakończony

Logotypy RPO WL na lata 2007-2013

"Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów"

Konsorcjum gmin: Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów i Baranów, realizuje projekt „Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów" ; dzięki któremu usprawni komunikację między mieszkańcami, a lokalną administracją.