Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że są przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy  w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Wszelkie informacje będą udzielane na miejscu lub pod nr tel. 81 883-41-54.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, gdzie znajdują się również druki do pobrania.

Wymagania niezbędne:

Plakat 500+

Ogłoszenie
Wójta Gminy Baranów

z dnia 4 listopada 2020 roku

Wójt Gminy Baranów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) mogą wnosić uwagi i wyrażać opinie do projektów uchwał Rady Gminy Baranów w sprawie:

  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów na lata 2021-2027

do dnia 18 listopada 2020 r. na druku określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 roku, poz. 2603).

Wnioski i opinie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów (24-105 Baranów, ul. Rynek 14), za pomocą faxu pod nr 81 8834041, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą Portalu Partycypacji Społecznej pod adresem https://konsultacje.gminabaranow.pl/ .

Projekty w/w uchwał Rady Gminy Baranów dostępne są w UG Baranów oraz na Portalu Partycypacji Społecznej pod adresem https://konsultacje.gminabaranow.pl/

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 8834027.

Wójt Gminy Baranów
(-) Mirosław Roman Grzelak

Stowarzyszenie im. Teresy Kras z siedzibą w Lublinie, organizuje kolonie dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS), dotowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dla Gminy Baranów, przewidzianych jest w tym roku 10 miejsc. Miejscem wypoczynku będzie Rzucewo/Ostrowo w woj. pomorskim.

Termin koloni: 22.08.2020 r-31.08.2020.

Opłata dla dzieci rolników wynosi 400 zł.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baranowie,

 Tel: 81 883 41 54

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2020. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

 Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się pod numerem telefonu: 81 8834 154 w celu kwalifikacji do programu oraz skierowania do wydawania żywności.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 30 sierpnia 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, iż na prośbę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komenda Główna Policji przekazała informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia min. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom pokrzywdzonym np. z zakresu prawa.

Wójt Gminy Baranów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19, zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy z uprzejmą prośbą o wsparcie w formie POMOCY SĄSIEDZKIEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH. Oczywiście należy zachować wszelkie zalecenia bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego. Pomóżmy sobie nawzajem i pamiętajmy o naszych sąsiadach w tym trudnym okresie. Zaoferujmy pomoc i wsparcie w zrobieniu zakupów,  wykupieniu leków czy zgłoszeniu o trudnej sytuacji osoby starszej samotnej  do tutejszego ośrodka pomocy. Już samo zainteresowanie ich stanem zdrowia, czy pomoc w zrobieniu zakupów to ogromne wparcie dla osób starszych, a zwłaszcza nieposiadających rodziny.

Każda pomoc jest bezcenna.

Telefon do Urzędu Gminy:  81 88 34 027
Telefon do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 81 88 34 154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie poszukuje osoby chętnej do podjęcia zatrudnienia jako pomoc dla osoby chorej, niepełnosprawnej. Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numer telefonu 81 8834154.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. będą przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia "Dobry Start":

  1. od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz przez stronę ministerstwa empatia.mpips.gov.pl,
  2. od dnia 1 sierpnia 2019 r. będą przyjmowane wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.

Wszelkie informacje będą udzielane na miejscu lub pod nr tel. 81 883-41-54.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, gdzie znajdują się również druki do pobrania.