Stowarzyszenie im. Teresy Kras z siedzibą w Lublinie, organizuje kolonie dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS), dotowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dla Gminy Baranów, przewidzianych jest w tym roku 10 miejsc. Miejscem wypoczynku będzie Rzucewo/Ostrowo w woj. pomorskim.

Termin koloni: 22.08.2020 r-31.08.2020.

Opłata dla dzieci rolników wynosi 400 zł.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baranowie,

 Tel: 81 883 41 54

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2020. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

 Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się pod numerem telefonu: 81 8834 154 w celu kwalifikacji do programu oraz skierowania do wydawania żywności.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 30 sierpnia 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia "Dobry Start":

  • od dnia 1 lipca 2020 r. wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz przez stronę ministerstwa mpips.gov.pl,
  • od dnia 1 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021r.

      Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 nie muszą teraz składać nowych wniosków. Świadczenie jest przyznane do dnia 31.05.2021roku.

Wszelkie informacje będą udzielane na miejscu lub pod nr tel. 81 883-41-54.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, gdzie znajdują się również druki do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, iż na prośbę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komenda Główna Policji przekazała informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia min. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom pokrzywdzonym np. z zakresu prawa.

Wójt Gminy Baranów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19, zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy z uprzejmą prośbą o wsparcie w formie POMOCY SĄSIEDZKIEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH. Oczywiście należy zachować wszelkie zalecenia bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego. Pomóżmy sobie nawzajem i pamiętajmy o naszych sąsiadach w tym trudnym okresie. Zaoferujmy pomoc i wsparcie w zrobieniu zakupów,  wykupieniu leków czy zgłoszeniu o trudnej sytuacji osoby starszej samotnej  do tutejszego ośrodka pomocy. Już samo zainteresowanie ich stanem zdrowia, czy pomoc w zrobieniu zakupów to ogromne wparcie dla osób starszych, a zwłaszcza nieposiadających rodziny.

Każda pomoc jest bezcenna.

Telefon do Urzędu Gminy:  81 88 34 027
Telefon do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 81 88 34 154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie poszukuje osoby chętnej do podjęcia zatrudnienia jako pomoc dla osoby chorej, niepełnosprawnej. Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numer telefonu 81 8834154.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. będą przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia "Dobry Start":

  1. od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz przez stronę ministerstwa empatia.mpips.gov.pl,
  2. od dnia 1 sierpnia 2019 r. będą przyjmowane wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.

Wszelkie informacje będą udzielane na miejscu lub pod nr tel. 81 883-41-54.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, gdzie znajdują się również druki do pobrania.

Informacja Z-cy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, propozycję zatrudnienia na w/w stanowisku otrzymała Pani Anna Szymanek zam. w Baranowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Na ogłoszony nabór wpłynęły dwie oferty, jednakże oferta Pani Anny Szymanek została oceniona przez Komisję kwalifikacyjną jako spełniającą kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona przez Komisję kwalifikacyjną z kandydatem w drugim etapie naboru rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że posiada ona kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do wypełniania obowiązków na stanowisku Głównego księgowego.

Z-ca kierownika GOPS Baranów
/-/ Irena Wróbel

GOPS 0132.1.2019

dotyczy: otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie

Informacja o odwołaniu naboru

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, na podstawie pkt VI ust. 2 ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, informuje iż odwołuje w całości nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie, ogłoszony w dniu 3 stycznia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów, stronie internetowej Urzędu Gminy Baranów oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w. stanowisko proszone są o ich odbiór w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Rynek 14, w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną Komisyjnie zniszczone.

Zastępca Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie
Irena Wróbel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że w siedzibie Ośrodka są przyjmowane wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019.

Wnioski można składać także drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

Obowiązujące formularze wniosków i załączników do świadczeń: