Wójt Gminy Baranów, informuje producentów rolnych, że mogą zgłaszać szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Poszkodowane osoby składające wniosek o szacowanie szkód, wykazują powierzchnię i rodzaj uprawy zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. Wskazane jest, by każdy rolnik przedłożył taki wniosek, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR - zakładka eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik złożył oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 - może się zwrócić do Biura Powiatowego ARiMR.

Druki do pobrania pokój nr 18

Od 1 stycznia 2019 roku zwiększa się limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych - z 86 litrów na 100 litrów. Ponadto, producenci rolni mogą ubiegać się również o zwrot paliwa do chowu lub hodowli bydła.

Limit roczny ustala się w następujący sposób:

  • Kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2019 roku – 1 zł/litr), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, według stanu na dzień 1 lutego
  • Kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2019 roku – 1 zł/litr), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W związku z powyższym producenci rolni zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie bądź inny dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym ujęta będzie średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że w lutym 2019 r. należy składać faktury za okres 01.08.2018 r. – 31.01.2019 r., natomiast w sierpniu 2019 r. za okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Ponadto, w celu zapewnienia sprawnej wypłaty zwrotu podatku prosimy o podawanie numerów rachunków bankowych.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 8834027, wew. 24.

Ulotka informacyjna dotycząca działalności Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.

Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. uchylające rozporządzenie nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach dla rolników, sołtysów i innych hodowców świń o ciążących obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360), które będzie obowiązywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 28 lutego 2018 r. Rozporządzenie to określa zasady bioasekuracji gospodarstw trzody chlewnej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku dokonania spisu bydła, kóz, owiec i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR. Termin dokonania spisu upływa 31 grudnia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt -Dz. U. poz. 1605, zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia. Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie.

Wynik spisu należy umieścić na formularzu, czytelnie podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście lub droga pocztową. Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji papierowej w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W przypadku braku złożenia spisu w terminie z art. 33 ust. 1 pkt 11 posiadacz zwierzęcia gospodarskiego podlega karze grzywny.

Komunikat dotyczący Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach i Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie w sprawie nie groźnego dla ludzi, ale bardzo szkodliwego dla gospodarki i niebezpiecznego dla gospodarstw wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje o obowiązku stosowania od dnia 27 grudnia 2016 r. zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091), a w szczególności o obowiązku stosowania § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. b, ww. rozporządzenia, mówiącym o konieczności zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie w ramach swojej działalności prowadzi ewidencje sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Na terenie województwa lubelskiego obecnie prowadzona jest weryfikacja stanu ilościowego opryskiwaczy znajdujących się w gospodarstwach rolnych celem wykreślenia z ewidencji opryskiwaczy, które zostały sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania.

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, droga elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Oddziale Puławy.

Szczegółowe informacje: Puławy, Al. Królewska 19, budynek Starostwa Powiatowego pok. 223, tel. 81 886 47 58.

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie WIORiN w Lublinie.