Wójt Gminy Baranów wykonując uchwałę Nr XX/162/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Baranów opłaty reklamowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty – informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku, na terenie Gminy Baranów została wprowadzona opłata reklamowa od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

Obowiązek uiszczania opłaty dla posadowionych w dniu 1 stycznia 2017 roku tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych powstał od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Wysokość opłaty wynosi:

  • część stała: 2,45 zł dziennie;
  • część zmienna: 0,20 zł dziennie za 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku na terenie Gminy Baranów powstał również obowiązek składania Wójtowi Gminy Baranów deklaracji na opłatę reklamową.