Usuwanie foli rolniczejZapraszamy rolników prowadzących gospodarstwa rolne zlokalizowane na terenie gminy Baranów, zainteresowanych usunięciem foli i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) do składania wniosków o sfinansowanie kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wnioski mogą składać właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości rolnych z gminy Baranów, na których znajdują się wyroby z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z prowadzonej przez nich działalności rolniczej.

Wnioski o udział w programie należy złożyć do dnia 15 marca 2023 r. Planowany termin realizacji zadania to rok 2023.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Baranów mieszczącym się
w Baranowie, ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów. Wniosek może zostać przesłany w sposób tradycyjny na adres Urzędu Gminy Baranów, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym bądź złożony za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę wniosku.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na pokrycie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dane
z wniosków są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę Baranów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie i określenia skali problemu związanego z odpadami rolniczymi na terenie gminy. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Baranów dofinansowania zadanie nie będzie realizowane. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW nie może przekroczyć 500 zł brutto za tonę przedmiotowych odpadów. W przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej czyli 500 zł brutto za 1 tonę odpadów przez Wykonawcę, różnica kosztów zostanie przeniesiona na wytwórcę odpadów, czyli rolnika.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w Baranów.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych oraz opon rolniczych.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami: z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu tel. (81) 883 40 27 wew. 13.