Na podstawie art. 11, art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), w związku z uchwałą Nr XL/246/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Wójt Gminy Baranów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 roku.

pdfPełna treść ogłoszenia455.96 KBdocxZałącznik nr 1 do ogłoszenia33.19 KBdocxZałącznik nr 2 do ogłoszenia17.62 KB