12 listopada na terenie Gminy Kurów zaginął pies - młody samiec w typie owczarka niemieckiego, brak obroży. Znak charakterystyczny - oklapnięte uszy. Pies reaguje na imię Fred.

Gwarantowane znaleźne.

Prosimy o kontakt: 502-142-268.

Powiększ zdjęcie: Zaginiony pies - Fred

Powiatowy Konkurs Plastyczny Wolontariat - chodź z nami!

6 grudnia br. z inicjatywy Starosty Danuty Smagi odbędzie się I Powiatowy Dzień Wolontariatu. Wydarzenie będzie okazją do podkreślenia społecznej wagi wolontariatu oraz wyrazem wdzięczności i uznania dla osób i podmiotów wyróżniających się w działalności wolontariackiej.

"Wolontariat – chodź z nami!" – to hasło przewodnie konkursu plastycznego, organizowanego w ramach I Powiatowego Dnia Wolontariatu. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów klas starszych szkół podstawowych oraz placówek ponadpodstawowych z terenu powiatu puławskiego. Tematem konkursu jest plakat promujący wolontariat i zachęcający młodzież do podejmowania aktywności wolontariackiej w różnych obszarach życia społecznego.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i klauzulą RODO należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Puławach najpóźniej do 29 listopada br. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas Powiatowego Dnia Wolontariatu.

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że w toczącym się postępowaniu dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów, zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Stronie przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia/obwieszczenia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne POWIATU PUŁAWSKIEGO i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach w godzinach 09:00 - 15:00 w sali konferencyjnej nr 102.

Celem spotkania jest wspieranie samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej.  Organy JST i PES uzyskują dostęp do nowych form współpracy i zlecania zadań opartych na dialogu, wspólnym badaniu możliwości i potrzeb społeczności lokalnych, które może  mieć ważny wkład w proces kształtowania rzeczywistości społecznej na poziomie lokalnym.

Obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że każdy posiadacz psa ma obowiązek poddawać to zwierzę corocznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają wszystkie psy na obszarze całego kraju.

Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Paweł Piotrowski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach, informuje o umieszczeniu w dniu 6 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Rozporządzenia Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego, poz. 5871).

INFORMACJA
o unieważnieniu postępowania przetargowego

Informuje się, że na podstawie zarządzenia nr VIII/101/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2019 r. ogłoszony w dniu 22 października 2019 r. pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – używanych płyt drogowych, z terminem składania ofert do dnia 7 listopada 2019 r. został unieważniony.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe w tym zakresie.

Baranów, dnia 4 listopada 2019 r.

Wójt
Mirosław Roman Grzelak

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów, dnia 30 października 2019 r. wydano postanowienie znak GK.6730.8.4.2019 w sprawie: sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie błędnego wpisu numeru i daty postanowienia uzgadniającego projekt niniejszej decyzji w zawiadomieniu/obwieszczeniu o wydanych postanowieniach.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

W dniu 29 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanych dróg w miejscowościach Łysa Góra i Śniadówka w gminie Baranów.

W otwarciu, tych od lat oczekiwanych inwestycji, uczestniczyli:

  • Wojewoda Lubelski i jednocześnie nowo wybrany poseł na Sejm RP – Przemysław Czarnek,
  • Poseł na Sejm RP – Krzysztof Szulowski,
  • Starosta Puławski – Danuta Smaga wraz z członkami Zarządu Powiatu,
  • Władze gminy – Wójt Mirosław Roman Grzelak, Stanisław Antoniewicz – Przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi, mieszkańcy;
  • Przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz inspektorzy nadzoru.

Poświęcenia nowo wybudowanych dróg dokonał proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie – ks. kan. Andrzej Maleszyk.

Obie inwestycje zrealizowane zostały przy pomocy środków z Funduszu Dróg Samorządowych. – To wielka rzecz, bo rzeczywiście możemy cieszyć się wielkim efektem radykalnego zwiększenia środków na drogi gminne i powiatowe – mówił wojewoda Przemysław Czarnek.

Łączny koszt inwestycji w miejscowości Łysa Góra wyniósł 512,4 tys. zł, w tym dofinansowanie z FDS 245,1 tys. zł. Inwestycja w Śniadówce kosztowała 605,8 tys. zł, w tym z FDS 302,9 tys. zł.

W miejscowości Łysa Góra zakres robót objął przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 1,2 km. Wykonano poszerzenie jezdni oraz warstwę wyrównawczo-wzmacniającą. Położono nawierzchnię asfaltową o grubości 8 cm (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe. Prace budowane wykonał Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z miejscowości Góry. Inwestycja została w całości przeprowadzona w 2019 r. Od zlecenia dokumentacji projektowej do zakończenia budowy minęło niespełna 7 miesięcy.

W miejscowości Śniadówka wykonano 1 km nowej drogi. Prace objęły wykonanie poszerzenia oraz wzmocnienia podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni składającej się z 2 warstw asfaltu o grubości 9 cm, wykonanie obustronnego pobocza, wyniesionego przejścia dla pieszych, peronu przystankowego o nawierzchni z kostki brukowej oraz montaż wiaty przystankowej i oznakowania. Na tej drodze prace budowlane zakończyły się pod koniec sierpnia. Wykonawcą była firma PBI Infrastruktura z Kraśnika.

To nie jedyne inwestycje drogowe w tym roku. We wrześniu wykonane zostało 500 m asfaltowej drogi do miejscowości Nowomichowska. Obecnie trwa przebudowa 700 m drogi gminnej nr 107401L w Baranowie (dojazd do ujęcia wody) z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Termin wykonania do końca listopada.

Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (1) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (2) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (3) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (4) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (5) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (6) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (7) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (8)

Informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" w Kośminie od 4 listopada do 2 grudnia 2019 r. przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe w formie premii na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60 000,00 zł (Nabór 17/2019).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków znaleźć można na stronie internetowej LGD "Zielony Pierścień".