Wójt Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

 OGŁASZA

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów

 

Położenie

Niwa

 

Niwa

Nr działki

93/2

93/3

Powierzchnia nieruchomości

0,3017 ha

0,2983 ha

KW

LU1P/00049191/5

LU1P/00049191/5

Opis nieruchomości

Działka rolna.

Działka rolna.

Przeznaczenie nieruchomości        

 i sposób jej zagospodarowania

Uprawy polowe.

Uprawy polowe.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

16 maj 2023 r.

16 maj 2023 r.

Obciążenia

 

Bez obciążeń

Bez obciążeń

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

 

Bez zobowiązań

Bez obciążeń

Cena

wywoławcza

nieruchomości

452,55 zł

(słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa złote 55/100) / na rok

Podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931) o podatku od towarów i usług jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane.

447,45 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem złotych 45/100) / na rok

Podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931) o podatku od towarów i usług jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane.

 

Wadium

 

50,00 zł

50,00 zł

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania                    w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa na okres 5 lat.

Dzierżawa na okres 5 lat.

 • Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, na początku każdego kolejnego roku trwania umowy.
 • Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek rolny.
 • Przyjęta stawka czynszu dzierżawnego, obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy do dnia jej wygaśnięcia.

Przetarg odbędzie się dnia 04 lipca 2023 r. (wtorek), w sali nr 13 Urzędu Gminy, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 o:

 • godz. 900: działka nr 93/2;
 • godz. 930: działka nr 93/3.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, projektem umowy dzierżawy gruntu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 • dowód wniesienia wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków  lub pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie (oryginał);
 • w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną – w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej:
 1. odpisu z KRS (oryginał lub wydruk z Internetu) – załączony odpis z KRS powinien być wydany lub wydrukowany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu; do odpisu powinno być dołączone oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji uczestnika przetargu, że od daty wydania lub wydrukowania odpisu z rejestru dane w nim zawarte nie uległy zmianie i do dnia przetargu dane te nie ulegną zmianie,
 2. umowy, aktu założycielskiego lub statutu wraz ze wszystkimi zmianami (kopia poświadczona za zgodność z   oryginałem przez osobę przyjmującą zgłoszenie udziału w przetargu),
 3. uchwały właściwego organu wyrażającej zgodę na przyjęcie w dzierżawę nieruchomości  (oryginał),
 4. wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami (oryginał).

Informacje ogólne:

 1. Wadium, w kwotach wymienionych w powyższej tabeli należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Baranów: 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003, do dnia 28 czerwca 2023 r.
 2. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 28 czerwca 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
 3. Wpłacenie wadium przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i akceptacją warunków przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
 5. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz z projektem umowy dzierżawy gruntu. Projekt umowy dostępny jest w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. nr 14.
 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Protokół z przeprowadzonych przetargów stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu (art. 41 ust. 1). Umowa dzierżawy zostanie sporządzona w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów.
 10. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi (art. 41 ust. 2).
 11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie oraz na stronie: gminabaranow.pl i http://baranow.gov.info.pl/
 12. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 14 (P. Agnieszka Siwek) oraz na stronie: gminabaranow.pl  i http://baranow.gov.info.pl/.
 13. Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 02.06.2023 r. do dnia 27.06.2023 r., w godzinach od 11.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 81 8834045 w. 13.

 Ogłoszenie wywiesza się na okres 33 dni tj. do 04 lipca 2023  r.

INFORMACJA

Wójta Gminy Baranów

 

Informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Niwa, gmina Baranów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

·         nr 93/2 o powierzchni 0,3017 ha;

 • nr 93/3 o powierzchni 0,2983 ha

  – zakończył się w dniu 04  lipca 2023 r. wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia do przetargu żadnego oferenta.

 Baranów, dnia 04 lipca 2023 r.

     Wójt Gminy Baranów

/-/Mirosław Roman Grzelak