Miło nam poinformować, że Serwisie Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego została opublikowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie", którego wnioskodawcą była Gmina Baranów, został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów uzyskując 90,00 punktów. Projekt został sklasyfikowany na 5 miejscu w rankingu i został wybrany do dofinansowania.

Ogólna wartość projektu wynosi 2 689 207,09 zł, kwota przyznanego dofinansowania EFRR - 1 773 873,01 zł, wkład UE - 1 587 149,54 zł.

Na łamach tygodnika lokalnego "Wspólnota Puławska" (Nr 42 (279), 16-22 października 2018 r.) ukazał się artykuł Pani Moniki Głos-Oszatowskiej dot. montażu kolejnych lamp LED. Zachęcamy do lektury.

Na zakończenie kadencji przedstawiam wykaz inwestycji które udało się zrealizować w latach 2014-2018.

Kolorem zielonym oznaczone są inwestycje w trakcie realizacji, kolorem czerwonym oznaczyliśmy inwestycje, które będą realizowane w latach następnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim i otrzymanym dofinansowaniem.

Robert Gagoś
Wójt Gminy

Szanowni Państwo,

W trosce o poprawę bezpieczeństwa przedstawiam wstępny projekt wykonania skrzyżowania "łezkowego" na skrzyżowaniu dróg powiatowych przebiegających przez miejscowość Baranów.

Z powodu braku miejsca, zgodnie z normami drogowymi, nie jest możliwe wykonie Ronda na zbiegu ulic Puławskiej, Zagrody i Michowskiej. Wszyscy, którzy tak twierdzą wprowadzają Państwa w błąd.

Zapraszam do przesyłania uwag na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Robert Gagoś
Wójt Gminy

Powiększ grafikę: Wstępny projekt skrzyżowania łezkowego na zbiegu ulic Puławskiej, Zagrody i Michowskiej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie przygotowała ulotkę informacyjną dotyczącą Kornika ostrozębnego, który zaatakował lasy. Zachęcamy do lektury.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1257) zawiadamia się, że zostało(y) wydane następujące postanowienie(a) uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie: sieci wodociągowej, sytuowanej na dz. o nr ew.:

  1. obręb Czołna: 514, 515 i 525,
  2. obręb Niwa: 16/1.

przez:

  1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.60.2018.AKA z dnia 20.08.2018 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – notatka służbowa nr LU.3.7.516.12.2018.KF z dnia 20 sierpnia 2018 r.

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o wkład finansowy Gminy Baranów do remontu drogi powiatowej Baranów-Kurów uprzejmie wyjaśniam, iż wkład gminy jest bardzo wysoki i wynosi 969 140,00 zł.

Wójt Gminy Baranów
Robert Gagoś

Powiększ zdjęcia: Droga Baranów-Kurów

29 czerwca 2018r. Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Społecznych "Paralotnia" Góra Puławska w partnerstwie z Gminą Baranów podpisało umowę na realizację projektu "Czas Seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia ludzi starszych w Naszej Gminie, zakłada powstanie Klubu Seniora oraz wyposażenie pomieszczeń budynku zaadoptowanego na ten cel. W odpowiedzi na potrzeby i problemy osób starszych w ramach projektu będą odbywały się spotkania z psychologiem i prawnikiem, wycieczki do teatru, kina oraz wiele imprez okolicznościowych. Uczestnicy, dzięki naszemu wsparciu będą mogli brać udział w warsztatach: zdrowego stylu życia, kulinarnych, florystycznych, rękodzieła ludowego oraz zajęciach komputerowych.

Całkowita wartość projektu: 1.245.060,00 zł

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Wójt Gminy Baranów zawiadamia o wydaniu decyzji nr GK.6733.3.4.2018 zmieniającej ostateczną decyzję Wójta Gminy Baranów nr GK.6733.3.2018 z dnia 04 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15kV oraz nn 0,4kV w miejscowości: Motoga - dz. nr ew.: 45, 46/1, 47, 416, 418, 420/1 i 421, gm. Baranów oraz 1459/1, 1164, 1457, 1161 z obrębu geodezyjnego Pogonów, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś