Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2020. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

 Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się pod numerem telefonu: 81 8834 154 w celu kwalifikacji do programu oraz skierowania do wydawania żywności.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 30 sierpnia 2020 r.