Wymagania niezbędne:

 • a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • b) korzystanie z pełni praw publicznych
 • c) nieposzlakowana opinia,
 • d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • g) wysoka kultura osobista

2. Wymagania dodatkowe:

 • a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,
 • b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 • c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
 • e) prawo jazdy kategorii B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 • czynności gospodarcze,
 • czynności opiekuńcze
 • czynności aktywizujące społecznie,
 • przygotowywanie  podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia – prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

 4. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000)”
 • List motywacyjny.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

praca w terenie

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 8834 154
 5. Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.