Odpady przyjmowane w PSZOK-u:
- metale;
- tworzywa sztuczne;
-  odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
-  papier i tektura;
-  szkło;
-  popioły;
-  przeterminowane leki i chemikalia;
-  zużyte baterie i akumulatory;
-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
-  meble i inne odpady wielkogabarytowe;
-  zużyte opony, z wyjątkiem opon pochodzących z wykonywania działalności gospodarczej, w tym rolniczej;
-  odpady budowlane i rozbiórkowe;
-  odpadów niebezpiecznych pochodzące z gospodarstw domowych, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych m.in.: zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe tonery, środki ochrony roślin, świetlówki,(z wyłączeniem odpadów zawierających azbest);

OD 1 stycznia 2021 roku w PSZOK-u będą przyjmowane odpady :
-  odpady tekstyliów i odzieży;
-  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.


Odpady oddawane do PSZOK powinny być posegregowane pod względem rodzaju. Odpady ciekłe należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach, aby możliwa była ich klasyfikacja.

                               Do PSZOK nie są przyjmowane:
- odpady zawierające azbest
- zmieszane odpady komunalne
- części samochodowe.

Dane firmy zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski28
21-132 Kamionka

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, można również przekazać do punktów zbierania takiego sprzętu, w tym do punktów zlokalizowanych
w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów, środki ochrony roślin(herbicydy, insektycydy itp.) proponujemy oddać do sklepu, w którym
je kupiliśmy, a przeterminowane leki i termometry rtęciowe do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach.

pdfPoziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Baranów w 2019 r.676.09 KB

pdfRoczna analiza stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów za 2019 r.689.33 KB

Harmonogram odbioru odpadów IX-X.2020

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) Gmina Baranów zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach r+olnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady.

Lp.

Nazwa podmiotu 

 Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów 

 Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy 

 1.

Lub – Eko- Plus

 ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin

Folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych

81 745 20 94

81 441 02 77

 2.

 P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

 ul. Fabryczna 16,

24-320 Poniatowa

 Opony rolnicze

 691370360

 3.

P.P.H.U. Kornex Karolina Mróz

Korzeniów 80

08 – 504 Ułęż

Folia odpadowa
( niezanieczyszczona), siatka, sznurek, opakowania po nawozach,

81 866 76 92

665 622 822

 4.

Orzeł S.A.

Ul. Przemysłowa 50
24 – 320 Poniatowa

Opony

667 713 999

 5.

Eko Prim Sp. z o.o.

Ul. Metalurgiczna 17H
20 – 234 Lublin

Wymagany wpis do rejestru BDO
Odpady mechaniki pojazdowej: tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odpady m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych

81 749 09 26

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

STANDARDY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

Urząd Gminy Baranów w związku z informacją od firmy RAGO Sp. z o.o. przypomina, że nie należy mieszać popiołu ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz z innymi odpadami zbieranymi w sposób selektywny.

Popiół podlega selektywnej zbiórce i należy go wystawiać w oddzielnych workach.

W przypadku braku worków uprzejmie informujemy, że dostępne są w Urzędzie Gminy Baranów pokój nr 14. Dopuszcza się również oddawanie popiołu we własnych workach pod warunkiem, że jest możliwość stwierdzenia, co znajduje się w środku.

Zgodnie z harmonogramem popiół paleniskowy z pieców CO, odbierany będzie z częstotliwością:

  • miejscowość Baranóww każdym miesiącu,
  • pozostałe miejscowości gminy Baranów – co dwa miesiące tj.: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień i listopad.

Prosimy o przestrzeganie harmonogramu i wystawianie worków z popiołem tylko w w/w terminie.

Urząd Gminy w Baranowie informuje, że w związku ze wstrzymaniem przyjmowania zużytych opon przez instalację Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o z siedzibą w Puławach, wstrzymany jest do odwołania odbiór zużytych opon z terenu Gminy Baranów.

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Baranów zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2018 roku odpady należy segregować na następujące frakcje:

  • Papier – w workach koloru niebieskiego
  • Szkło białe – w workach koloru białego
  • Szkło kolorowe – w workach koloru zielonego
  • Metal i tworzywa sztuczne – w workach koloru żółtego
  • Odpady kuchenne i zielone – w workach koloru brązowego
  • Popiół z pieców CO – w workach koloru czerwonego
  • Pozostałe odpady zmieszane – w pojemnikach