Szukamy domu dla porzuconego psa. Kontakt: Pani Edyta Więsyk, tel. (81) 883-40-27 wew. 13.

Powiększ zdjęcie: Pies szukający domu (1) Powiększ zdjęcie: Pies szukający domu (2) Powiększ zdjęcie: Pies szukający domu (3)

Logotypy: Bezpieczni od azbestu oraz Lubelskie

W związku z otrzymaną informacją od realizatora projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 informuję, iż jesienią planowany jest kolejny IV nabór wniosków na utylizację wyrobów azbestowych.

Dokładny termin naboru będzie podany do publicznej wiadomości i w tym czasie będzie można dokonać zgłoszenia.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Gmina Baranów wskazała lokalizację w celu postawienia paczkomatu w Baranowie przy Urzędzie Gminy Baranów przy ulicy Rynek 14. Paczkomaty InPost to sieć nowoczesnych urządzeń do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Postawienie paczkomatu w wybranej lokalizacji zależy od firmy i opiera się na ilości osób, które zagłosują na daną lokalizację. Zachęcamy zatem do głosowania na lokalizację paczkomatu w Baranowie.

Instrukcja głosowania:

 1. Wejdź na stronę: https://bliskociebie.inpost.pl/#paczkomat-w-twojej-okolicy_lat=51.55776018721996_lng=22.136043759811173.
 2. Poczekaj na załadowanie się strony z lokalizacją Baranów ul. Rynek 14 (widok strony poniżej). W przypadku gdyby nasza lokalizacja nie załadowała się automatycznie:
  1. Kliknij "Do dzieła".
  2. Przejdź do zakładki "Zagłosuj na lokalizację".
  3. W wyszukiwarce wpisz "Baranów, ul. Rynek 14" i naciśnij Enter lub kliknij w symbol lupy.
 3. Zagłosuj na lokalizację Baranów, ul. Rynek 14.

Zachęć rodzinę, znajomych, sąsiadów do głosowania!

Powiększ grafikę: Strona do głosowania na lokalizację paczkomatu Inpost (zrzut ekranu)

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Poszukujemy właściciela suczki, która błąka się po ulicy Błotnej w Baranowie. Więcej informacji pod nr telefonu 81 883-40-27 wew. 13.

Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (1) Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (2) Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (3)

Informuje właścicieli lasów, że od 10 czerwca 2019 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Baranów. O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

14 maja 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie umów na dofinansowanie zadań związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Gminę Baranów reprezentowali Wójt Gminy Mirosław Roman Grzelak oraz Skarbnik Gminy Joanna Kukier, którzy odebrali umowę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i nr 107424L w miejscowości Śniadówka Etap I".

Wysokość dofinansowania: 575 034,00 zł,
Wkład własny: 575 034,06 zł,
Ogólna wartość zadania: 1 150 068,06 zł.

Powiększ zdjęcie: Uroczystość wręczenie umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (1) Powiększ zdjęcie: Uroczystość wręczenie umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (2) Powiększ zdjęcie: Uroczystość wręczenie umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (3)

Informujemy o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem dokumentacji p.n. "Uproszczone plany urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Gminy Baranów".

Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi 1938 ha.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Przedmiotowe prace będą prowadzone na zlecenie Starosty Puławskiego przez firmę LAS-R Sp. z o.o., ul. Snycerska 34/13, 30 – 817 Kraków.

Wójt Gminy Baranów
Mirosław Roman Grzelak

Obwieszczenie
Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 1 marca 2019 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg, została wydana decyzja nr GK.6733.8.2018/2019 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1516L na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc.: Wola Czołnowska, Kozioł, Nowomichowska, Gródek/Huta i Łukawka.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Od 1 marca 2019 r. zostanie uruchomiona komunikacja miejska z Baranowa do Puław. Obsługę będzie wykonywał Miejski Zakład Komunikacyjny Puławy Sp. z o.o. W dniu 27 lutego br. Wójt Gminy Baranów Mirosław Roman Grzelak podpisał stosowne porozumienie z Prezydentem Miasta Puławy Pawłem Majem.

Trasa będzie obsługiwana przez linię Nr 29 w dni powszednie i będą to dwa kursy – rano i po południu.

Autobus będzie wyjeżdżał z Puław o godz. 5:25 i dojedzie do Baranowa na godz. 5:59 trasą przez Osiny, Żyrzyn i Żerdź.

Poranny kurs do Puław wykonywany będzie przez Motogę, Pogonów, Skrudki i Żyrzyn. Trasa w Puławach: Żyrzyńska, Partyzantów (PKP, Szpital, Bank), Centralna (Szkoła, Przychodnia), Piaskowa (Hala Targowa, Cmentarz)do przystanku Dęblińska – Baza MZK.

Odjazdy z przystanków na obszarze Gminy Baranów:

 • Baranów Rynek – 6:02,
 • Baranów Tartaczna – 6:04,
 • Motoga – 6:05,
 • Pogonów – 6:06.

Przyjazd do Puław ok. 6:50.

Popołudniowy kurs z Puław do Baranowa wykonywany będzie przez Żyrzyn, Skrudki, Pogonów i Motogę. Wyjazd z Puław o godz. 15:20 z przystanku Dęblińska - Baza MZK. Trasa w Puławach przebiega ulicami: Dęblińska, Piaskowa, Piłsudskiego, Partyzantów, Żyrzyńska.

Odjazdy z niektórych przystanków w Puławach:

 • Piaskowa Hala Targowa – 15:23,
 • Piłsudskiego Centrum – 15:25,
 • Partyzantów PKP – 15:30.

Odjazdy na terenie gminy Baranów:

 • Pogonów – 16:12,
 • Motoga – 16:14,
 • Baranów Tartaczna – 16:15.

Kurs powrotny z Baranowa do Puław odbywał się będzie trasą przez Żerdź, Żyrzyn i Osiny. Odjazd z Baranowa o godz. 16:20, przyjazd do Puław ok. godz. 16:50.

Cena biletu jednorazowego do Puław wynosi: normalny - 6,00 zł; ulgowy ustawowy - 3,00 zł, ulgowy z ulgą gminną – 4,00 zł. Cena biletu miesięcznego: normalny – 198,00 zł; ulgowy – 99,00 zł.

Szczegółowy rozkład jazdy linii 29 dostępny jest na stronie internetowej MZK Puławy.