Opłatę za umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy uiszczać bez wezwania w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok (art. 40 ust. 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.)).

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie naliczeniem odsetek, wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnienia. W przypadku dalszego zwlekania z płatnościami, kierowanie do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych tj. wniosków o przymusowe ściąganie należności, co powoduje obciążenie dłużnika wysokimi dodatkowymi kosztami np. koszty komornicze, koszty egzekucyjne naliczane przez Urząd Skarbowy.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie terminowych wpłat, podając w tytule przelewu numer decyzji Wójta Gminy Baranów (IDB.).