HPAI Ptasia grypa

pdfInformacja dla hodowców drobiu181.91 KB

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Baranów przypomina o konieczności posiadania pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Pojemnik powinien być oznaczony czytelnym numerem posesji.

Odpady segregowane wystawiane w czarnych workach nie będą odbierane.

Ponadto zwracamy się z prośbą o nie wystawianie popiołu paleniskowego z pieców CO w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane.

Dokładana segregacja pozwoli na ograniczenie masy odpadów zmieszanych.

Worki przeznaczone na gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów można pobrać również w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pok. nr 14.

Wójt Gminy Baranów
Mirosław Roman Grzelak

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że zostały wydane następujące postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów, działki nr 715, 739, 740, przez:

 1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.77.2019.AKA z dnia 09.12.2019 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Notatka służbowa sporządzona w dniu 04.12.2019 r.

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Szanowni Państwo,
Od 12 grudnia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2062, z 2018 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1815, 2020) - tzw. Megaustawy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 tejże ustawy jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługi (w tym usługi bezpłatnego dostępu do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych (np. mieszkańców). Jednocześnie w art. 6 i 7 tejże ustawy określono zakres i warunki świadczenia tych usług.

W szczególności wskazać należy na art. 7 ust. 1a Megaustawy zgodnie z którym „Jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługę dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa wyłącznie w miejscach publicznych.”, co oznacza, że Urząd Gminy Baranów nie może świadczyć usługi dostępu do Internetu, która swoim zasięgiem obejmuje tereny zamieszkałe, albowiem nie są one miejscami publicznymi w rozumieniu art. 7 ust. 1a Megaustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, z dniem 31 stycznia 2020 r. punkty dostępowe do Internetu (tzw. HotSpoty) działające w Baranowie i Pogonowie zostaną wyłączone.

Użytkownicy punktów dostępowych, którzy nie chcą utracić dostępu do Internetu po 31 stycznia 2020 r., powinni podpisać umowy o świadczenie usług dostępu do sieci Internet z operatorami komercyjnymi.

W dniu 4 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw w Czołnie oraz drogi dojazdowej do miejscowości Nowomichowska.

W otwarciu, tych inwestycji, uczestniczyli:

 • Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Sebastian Trojak,
 • Starosta Puławski – Danuta Smaga oraz członek Zarządu Powiatu - Jan Ziomka,
 • władze gminy – Wójt Mirosław Roman Grzelak, Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Antoniewicz, radni, sołtysi, mieszkańcy;
 • przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz inspektorzy nadzoru.

Poświęcenia nowo wybudowanych obiektów dokonał proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie – ks. kan. Andrzej Maleszyk.

Obie inwestycje zrealizowane zostały w miesiącu październiku przy pomocy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Koszt budowy drogi do miejscowości Nowomichowska (500 m) wyniósł 133.516,50 zł. Prace budowlane wykonała firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z miejscowości Góry. Koszt nadzoru inwestorskiego to 2.001,21 zł. Łącznie wydatkowana została kwota 135.517,21 zł, z czego 80.000,00 zł wyniosło dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będącego w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Plac zabaw w Czołnie został wybudowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W miesiącu marcu br. Gmina Baranów złożyła wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Lubelskiego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów. Koszt całej inwestycji wyniósł 64.817,60 zł, w tym roboty budowlano-montażowe wykonane przez firmę SIMBA z Zemborzyc Tereszyńskich - 59.825,00 zł, dokumentacja – 3.000,00 zł oraz nadzór inwestorski – 1.992,6 zł.

Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (1) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (2) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (3) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (4) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (5) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (6) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (7) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (8)

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie otrzymała podziękowanie od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za udział w Narodowym Czytaniu Polskich Nowel, które odbyło się 7 września 2019 r.

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że w dniu 04 grudnia 2019 r. na wniosek Inwestora, została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy przy ul. Rynek 14, a także w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Uprzejmie informuję, że na portalu gospodarczym Województwa Lubelskiego zamieszczone zostały oferty udziału w misjach handlowych i targach dla branż wymienionych poniżej.

 • ZEA - branża medyczna; chemiczna; farmaceutyczna; suplementów diety; styczeń
 • Izrael - automatyka; robotyka; informatyka; styczeń
 • Turcja - przetwórstwo rolno-spożywcze; produkcja opakowań; maszyn chłodniczych; maszyn rolniczych; luty
 • Portugalia - meblarska; wyposażenia wnętrz; luty
 • Niemcy - budowlana; wykończenia wnętrz; stolarka budowlana; luty
 • Kanada - maszynowa; metalurgiczna; automatyki przemysłowej; luty

Celem uczestnictwa przedsiębiorców w wyjazdach jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie im nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi, a także:

 • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
 • udział w rozmowach B2B z zagranicznymi partnerami,
 • zaprezentowanie potencjału przedsiębiorców

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą oraz pozostałymi propozycjami udziału w misjach handlowych i targach zagranicznych organizowanych przez Województwo Lubelskie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na Portalu Gospodarczym Województwa Lubelskiego.

Apel Komendanta Powiatowego Policji w Puławach w związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw.