Podziękowania nadinspektora Pawła Dobrodzieja - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, dla Pana Roberta Gagosia - Wójta Gminy Baranów za pomoc w postaci środków finansowych przekazanych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie.

25 września 2017 r. została opublikowana lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt Miasta Zamość, którego partnerem jest m.in. Gmina Baranów, "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego", został wybrany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu: 5 644 668,80 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 4 797 968,48 zł.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 a w związku z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Wójt Gminy Baranów zawiadamia o wydaniu postanowienia znak: OŚ.6220.1.14.2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia jako dowód w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)" opinii na temat zmiany wartości gruntów budowlanych po realizacji inwestycji pn: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce numer 377, obręb Śniadówka, położonej w gminie Baranów, powiat puławski, województwo lubelskie", sporządzonej przez Pana mgr inż. Sławomira Wojciecha Pieńkowskiego – rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia UMiRM nr 4044.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, w godzinach pracy urzędu.

Postanowienie Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2017 r. (OŚ.6220.1.14.2017)

Postanowienie

Wójt Gminy Baranów działając na podstawie art. 75 §1 w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Postanawia

dopuścić jako dowód w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)" opinię na temat zmiany wartości gruntów budowlanych po realizacji inwestycji pn: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce numer 377, obręb Śniadówka, położonej w gminie Baranów, powiat puławski, województwo lubelskie", sporządzoną przez Pana mgr inż. Sławomira Wojciecha Pieńkowskiego – rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia UMiRM nr 4044.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 75 §1 w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak wyżej.
Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamia się,

że w dniu 04 września 2017 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy, została wydana decyzja nr GK.6733.2.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2515L od km 0+266 do km 6+767 (granica gm. Baranów) na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów, Czołna i Śniadówka.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Petycja kierowana do szkół na terenie gminy Baranów, złożona w dniu 31 sierpnia 2017 r. przez Szulc-Efekt sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.

7 lipca 2017 r. została opublikowana lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt Parafii Rzymsko-Katolickiej w Baranowie "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie" został bardzo wysoko oceniony. Projekt zdobył 82 punkty, otrzymał 6 miejsce w rankingu i został wybrany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu: 1 961 211,32 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 1 568 969,05 zł.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont wnętrza kościoła wraz z instalacją elektryczną i nagłośnieniową.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147, ze zm.),

zawiadamiam, że

w dniu 13 czerwca 2017 r., z urzędu, została wydana decyzja nr GK.6831.6.2017 zatwierdzająca podział nieruchomości nr 1555 o pow. 1,1270 ha, położonej w obrębie Baranów, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

W dniu 29 maja na uroczystości zorganizowanej w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wójt Gminy Baranów - Robert Gagoś oraz Wojewódzki Komendant OHP - Piotr Gawryszczak podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelską Wojewódzką Komendą OHP a Gminą Baranów.

Porozumienia dotyczą współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania marginalizacji młodzieży w wieku 15-24 lata.

Powiększ zdjęcie: Podpisanie porozumienia o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy (1) Powiększ zdjęcie: Podpisanie porozumienia o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy (2) Powiększ zdjęcie: Podpisanie porozumienia o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy (3) Powiększ zdjęcie: Podpisanie porozumienia o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy (4)

Baner promocyjny Noc Bibliotek 2017

W nocy z 3 na 4 czerwca 2017 r. szkolna biblioteka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie będzie brała udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.

Celem tej spektakularnej akcji, jest promowanie w niekonwencjonalny sposób czytelnictwa oraz zwracanie uwagi na bibliotekę, jako niezbędną i najbardziej otwartą instytucję kultury.

W trakcie nocy w Bibliotece w Baranowie będą się odbywać:

  • gry i zabawy czytelnicze,
  • czytanie fragmentów ulubionych utworów,
  • warsztaty pisania piórem i na maszynie,
  • czytanie poezji,
  • projekcja filmu opartego na jednym ze znanych dzieł literackich.

Ciekawe, jak w tym nietypowym, nocnym wymiarze, atmosfera szkoły będzie oddziaływała na czytelniczą fantazję. Zapowiadają się interesujące doświadczenia, które jak mamy nadzieję, zaowocuję rozbudzeniem zainteresowań wspaniałym światem literatury, ograniczonym jedynie możliwościami ludzkiej wyobraźni.

Do udziału w nocnym czytaniu zapraszamy również rodziców. Warunkiem jest przyniesienie swojej ulubionej książki i zaprezentowanie jej fragmentu w taki sposób aby inni uczestnicy spotkania zainspirowali się do przeczytania utworu.