148178Przedstawiamy obowiązujące od czerwca br. zasady realizowania zadań SPZOZ w Puławach w zakresie lecznictwa stacjonarnego.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, SPZOZ w Puławach będzie realizował swoje zadania statutowe w zakresie lecznictwa stacjonarnego w następujący sposób:

Pacjent przyjmowany w trybie planowym - to pacjent z kolejki oczekujących na hospitalizację w danym oddziale.

  • Pacjent otrzymuje telefon z oddziału szpitalnego z informacją o możliwości hospitalizacji/operacji w wyznaczonym terminie,
  • umawiany jest na wizytę w Poradni Specjalistycznej Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Puławach, gdzie jest kwalifikowany do hospitalizacji/zabiegu,
  • w ramach przygotowania wykonywane są konieczne badania i konsultacje specjalistyczne,
  • otrzymuje informację jak ma się przygotować, gdzie należy się zgłosić, co może zabrać do szpitala, jak wygląda opieka i kontakt z pacjentem w trakcie pobytu w szpitalu.
  • Pacjent na poziomie Poradni Specjalistycznej i w dniu wpisu do szpitala ma oceniany stan epidemiologiczny i stan zdrowia w oparciu o ankietę epidemiologiczną oraz dokonywany jest pomiar temperatury.
  • Pacjent hospitalizowany jest na oddziale buforowym, gdzie jest izolowany i ma wykonywany test PCR. Następnie po wyniku ujemnym przenoszony jest na właściwy oddział.

Osoby, które do dnia 16.09.2019 r. złożyły do Wójta Gminy Baranów „Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów”, a nie otrzymały decyzji odmownej w tej sprawie, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy pokój nr 10 po odbiór decyzji, które będą wydawane od dnia 28.05.2020 r.

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 zawiadamia się,

że w dniu 26 maja 2020 r. na wniosek Inwestora, została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 169/2, położonej w Czołnie, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy przy ul. Rynek 14, a także w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Azbest BANER 600x400 4 nabór

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. w Urzędzie Gminy Baranów pok. nr 14. Tel.:81 883 40 27 wew. 13

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

zawiadamia się,

że w dniu 15 maja 2020 r. na wniosek „IKART” Tomasz Stachański, Krępiec, ul. Reymonta 40a, 21-007 Mełgiew działającego z upoważnienia i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja nr GK.6733.1.2020 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową i studzienkami kablowymi, napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowych niskiego napięcia wraz z złączami kablowo-pomiarowymi, rozbiórce odcinka linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Czołna i Łysa Góra.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Od dnia 20 maja 2020r. (środa) Gminne Przedszkole w Baranowie będzie udostępnione dla dzieci, zgłoszonych przez rodziców do korzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVCID-19.

W związku z koniecznością spełnienia wymagań wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, przedszkole może przyjąć ograniczoną liczbę dzieci.

Zajęcia będą organizowane w godzinach 700 -1600 
w charakterze zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrektor
ZSP w Baranowie
Piotr Wiącek

Na podstawie art. 11, art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XVIII/155/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Baranów na lata 2017-2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Wójt Gminy Baranów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

pdfPełna treść ogłoszenia215.5 KBdocxZałącznik nr 1 do ogłoszenia35.99 KBdocxZałącznik nr 2 do ogłoszenia19.54 KB

Ogłoszenie o wynikach

otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku.

 

Wójt Gminy Baranów informuje, że w  otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku. została złożona 1 oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Laskowia” w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w kwocie 5.000, zł ( pięć tysięcy złotych).

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamia się, że

w toczącym się postępowaniu dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów, zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Stronie przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość zapoznania się  z zebranym materiałem dowodowym oraz mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia/obwieszczenia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

W związku z poluzowywaniem obostrzeń przez Ministra Zdrowia, a co za tym idzie zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z usług komunikacyjnych – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 13.05.2020 roku ( środa ), autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały wg. rozkładu jazdy dla dni POWSZEDNI FERIE I WAKACJE.

Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać pod nr telefonu 886-87-53 przez całą dobę.

MZK - Puławy

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019, Poz.2004), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez Rejon w Puławach. Ilość do zbycia 56,26 m3.

Cena wywoławcza drewna przeznaczonego do sprzedaży, składowanego w Obwodzie Drogowym w Żyrzynie

L.p.

Asortyment

Jednost. miary

Ilość

Wartość wywoławcza netto (zł)

Podatek VAT

Wartość wywoławcza brutto (zł)

1.

Drewno opałowe

m3

56,26

2 485,00

8 %

2 683,80

Termin składania ofert upływa 18 maja 2020 r. o godz. 14.30

Szczegółowe informacje w sprawie przygotowania oferty można uzyskać:

  • pod numerem telefonu nr 81 886 48 39,
  • w siedzibie Rejonu w Puławach - ul. Składowa la, pok. Nr 5
  • na stronie internetowej: http://www.bip.qddkia.qov.pl w zakładce - zbycie zbędnego majątku ruchomego.