W dniu 21 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na realizację projektu "Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (1) Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (2) Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (3) Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (4)

W ramach zadania na ulicach: Szkolna i Cmentarna, Krótka, Polna, Stawowa, Środkowa, Tartaczna, Wąska, Zagrody w Baranowie zostaną zamontowane 83 lampy z 87 oprawami LED.

Zadanie to jest I etapem budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w Gminie Baranów.

Wartość projektu926.334,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE647.620,38 zł.

Wójt Gminy Baranów
ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie z siedzibą: 24-105 Baranów, ul. Szkolna 2.

Dnia 14 listopada 2017 r. (wtorek) z powodu awarii pieca lekcje w szkole podstawowej i gimnazjum oraz zajęcia w przedszkolu są odwołane.

Zajęcia z tego dnia będą odpracowane w innym terminie.

Basen w dniu 14 listopada 2017 r. zostanie odwołany.

Serwis Samorządowy PAP opublikował ranking Politechniki Warszawskiej JST Zrównoważonego Rozwoju obejmujący 2478 samorządów oraz ranking Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce.

W rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej Gmina Baranów ostała sklasyfikowana na 911 miejscu. W rankingu Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce Gmina Baranów została sklasyfikowana na 1775 miejscu ze wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy wynoszącym 956,91 zł.

Zachęcamy do lektury artykułu "Rząd wprowadza regulator cen wody", który ukazał się w portalu administrator24.info.

Artykuł związany jest planami rządu dotyczącymi powołania nowego organu "Wody Polskie", do którego zadań będą należało opiniowanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf, a także rozstrzyganie sporów pomiędzy odbiorcami usług a przedsiębiorstwami.

Podziękowania dla Pana Roberta Gagosia - Wójta Gminy Baranów za okazane wsparcie oraz partnerską postawę podczas XXVIII Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników.

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

Podziękowania nadinspektora Pawła Dobrodzieja - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, dla Pana Roberta Gagosia - Wójta Gminy Baranów za pomoc w postaci środków finansowych przekazanych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie.

25 września 2017 r. została opublikowana lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt Miasta Zamość, którego partnerem jest m.in. Gmina Baranów, "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego", został wybrany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu: 5 644 668,80 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 4 797 968,48 zł.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 a w związku z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Wójt Gminy Baranów zawiadamia o wydaniu postanowienia znak: OŚ.6220.1.14.2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia jako dowód w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)" opinii na temat zmiany wartości gruntów budowlanych po realizacji inwestycji pn: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce numer 377, obręb Śniadówka, położonej w gminie Baranów, powiat puławski, województwo lubelskie", sporządzonej przez Pana mgr inż. Sławomira Wojciecha Pieńkowskiego – rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia UMiRM nr 4044.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, w godzinach pracy urzędu.

Postanowienie Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2017 r. (OŚ.6220.1.14.2017)