Szanowni Państwo,

W trosce o poprawę bezpieczeństwa przedstawiam wstępny projekt wykonania skrzyżowania "łezkowego" na skrzyżowaniu dróg powiatowych przebiegających przez miejscowość Baranów.

Z powodu braku miejsca, zgodnie z normami drogowymi, nie jest możliwe wykonie Ronda na zbiegu ulic Puławskiej, Zagrody i Michowskiej. Wszyscy, którzy tak twierdzą wprowadzają Państwa w błąd.

Zapraszam do przesyłania uwag na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Robert Gagoś
Wójt Gminy

Powiększ grafikę: Wstępny projekt skrzyżowania łezkowego na zbiegu ulic Puławskiej, Zagrody i Michowskiej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie przygotowała ulotkę informacyjną dotyczącą Kornika ostrozębnego, który zaatakował lasy. Zachęcamy do lektury.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1257) zawiadamia się, że zostało(y) wydane następujące postanowienie(a) uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie: sieci wodociągowej, sytuowanej na dz. o nr ew.:

 1. obręb Czołna: 514, 515 i 525,
 2. obręb Niwa: 16/1.

przez:

 1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.60.2018.AKA z dnia 20.08.2018 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – notatka służbowa nr LU.3.7.516.12.2018.KF z dnia 20 sierpnia 2018 r.

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o wkład finansowy Gminy Baranów do remontu drogi powiatowej Baranów-Kurów uprzejmie wyjaśniam, iż wkład gminy jest bardzo wysoki i wynosi 969 140,00 zł.

Wójt Gminy Baranów
Robert Gagoś

Powiększ zdjęcia: Droga Baranów-Kurów

29 czerwca 2018r. Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Społecznych "Paralotnia" Góra Puławska w partnerstwie z Gminą Baranów podpisało umowę na realizację projektu "Czas Seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia ludzi starszych w Naszej Gminie, zakłada powstanie Klubu Seniora oraz wyposażenie pomieszczeń budynku zaadoptowanego na ten cel. W odpowiedzi na potrzeby i problemy osób starszych w ramach projektu będą odbywały się spotkania z psychologiem i prawnikiem, wycieczki do teatru, kina oraz wiele imprez okolicznościowych. Uczestnicy, dzięki naszemu wsparciu będą mogli brać udział w warsztatach: zdrowego stylu życia, kulinarnych, florystycznych, rękodzieła ludowego oraz zajęciach komputerowych.

Całkowita wartość projektu: 1.245.060,00 zł

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Wójt Gminy Baranów zawiadamia o wydaniu decyzji nr GK.6733.3.4.2018 zmieniającej ostateczną decyzję Wójta Gminy Baranów nr GK.6733.3.2018 z dnia 04 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15kV oraz nn 0,4kV w miejscowości: Motoga - dz. nr ew.: 45, 46/1, 47, 416, 418, 420/1 i 421, gm. Baranów oraz 1459/1, 1164, 1457, 1161 z obrębu geodezyjnego Pogonów, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, przystąpił do programu "Ogólnopolska Karta Seniora". Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków.

Posiadaczem Ogólnopolskiej Karty Seniora może stać się każda osoba będąca obywatelem Polski, która ukończyła 60. rok życia.

Celem wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora jest:

 • umożliwienie seniorom zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego korzystanie z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO na terenie całego kraju,
 • promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • uzyskanie dobrostanu fizycznego i psychicznego dzięki korzystaniu z tańszych zabiegów pielęgnacyjnych oraz upiększających oferowanych przez Partnerów programu,
 • wzmacnianie kondycji finansowej gospodarstwa seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora dla mieszkańców województwa lubelskiego wydawana jest w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublin.

Kartę można odebrać:

 • osobiście po wypełnieniu "Formularza zgłoszeniowego dla Uczestników Programu", w pokoju nr 132, w godzinach 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku),
 • drogą korespondencyjną za pośrednictwem "poczty tradycyjnej" - należy wydrukować "Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników Programu", wypełnić i przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Karta zostanie bezzwłocznie odesłana wnioskującemu, za pośrednictwem poczty, na adres zamieszczony w ww. Formularzu.

Więcej informacji dotyczących programu znajdą Państwo na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz stronie Stowarzyszenia MANKO - Głos Seniora.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/258/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka oraz uchwały Nr XXIX/262/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/306/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 15 maja 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w projektu planu miejscowego, w dniach od 21 sierpnia 2018 r. do 19 września 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Baranów przy ul. Rynek 14, 24-105 Baranów w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

 1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Informujemy o powstaniu giełdy rolnej o nazwie Rynek-Rolny.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą w szybki i łatwy sposób sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej.

Giełda i portal Rynek-Rolny.pl to niezwykle przydatne narzędzie do pracy w nowoczesnym rolnictwie.

Serwis znajduję się pod adresem: https://www.rynek-rolny.pl.