W dniu 4 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw w Czołnie oraz drogi dojazdowej do miejscowości Nowomichowska.

W otwarciu, tych inwestycji, uczestniczyli:

  • Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Sebastian Trojak,
  • Starosta Puławski – Danuta Smaga oraz członek Zarządu Powiatu - Jan Ziomka,
  • władze gminy – Wójt Mirosław Roman Grzelak, Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Antoniewicz, radni, sołtysi, mieszkańcy;
  • przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz inspektorzy nadzoru.

Poświęcenia nowo wybudowanych obiektów dokonał proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie – ks. kan. Andrzej Maleszyk.

Obie inwestycje zrealizowane zostały w miesiącu październiku przy pomocy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Koszt budowy drogi do miejscowości Nowomichowska (500 m) wyniósł 133.516,50 zł. Prace budowlane wykonała firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z miejscowości Góry. Koszt nadzoru inwestorskiego to 2.001,21 zł. Łącznie wydatkowana została kwota 135.517,21 zł, z czego 80.000,00 zł wyniosło dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będącego w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Plac zabaw w Czołnie został wybudowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W miesiącu marcu br. Gmina Baranów złożyła wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Lubelskiego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów. Koszt całej inwestycji wyniósł 64.817,60 zł, w tym roboty budowlano-montażowe wykonane przez firmę SIMBA z Zemborzyc Tereszyńskich - 59.825,00 zł, dokumentacja – 3.000,00 zł oraz nadzór inwestorski – 1.992,6 zł.

Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (1) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (2) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (3) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (4) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (5) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (6) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (7) Powiększ zdjęcie: Otwarcie placu zabaw w Czołnie i drogi do Nowomichowskiej (8)

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie otrzymała podziękowanie od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za udział w Narodowym Czytaniu Polskich Nowel, które odbyło się 7 września 2019 r.

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że w dniu 04 grudnia 2019 r. na wniosek Inwestora, została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy przy ul. Rynek 14, a także w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Apel Komendanta Powiatowego Policji w Puławach w związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw.

Zakończona została budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Czołna. Firma SIMBA z Zemborzyc Teresińskich wykonała ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią z piasku. Zamontowano nowoczesne urządzenia zabawowe (sześciokąt wielofunkcyjny, karuzela tarczowa, huśtawki, wieża, zestaw zabawowy). Plac jest także wyposażony w urządzenie fitness oraz ławki i kosze na śmiecie.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (1) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (2) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (3) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (4) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (5) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (6)

Logotypy: Unia Europejska, LGD Zielony Pierścień, LEADER, PROW na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów, działki nr 715, 739, 740.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że: na wniosek z dnia 22 października 2019 r.(data wpływu: 22 października 2019 r.) PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rykach poinformował, że od dnia 21.11.2019 r. zawiesza wykonywanie kursów na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Baranów:

  • 442660 Michów - Ryki D.A. odjazd z Michowa do Ryk godz. 06:30
  • 442626 Ryki - Baranów odjazd z Ryk do Baranowa godz. 10:30, powrót z Baranowa (Rynek) do Ryk godz. 11:35
  • 442659 Puławy - Michów odjazd z Puław do Michowa godz. 11:00, powrót z Michowa do Puław godz. 13:00
  • 442667 Baranów - Puławy podjazd z Baranowa (Rynek) do Puław godz. 05:35, powrót z Puław do Baranowa (Rynek) godz. 16:25

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że w toczącym się postępowaniu dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów, zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Stronie przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia/obwieszczenia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że każdy posiadacz psa ma obowiązek poddawać to zwierzę corocznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają wszystkie psy na obszarze całego kraju.

Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Paweł Piotrowski

INFORMACJA
o unieważnieniu postępowania przetargowego

Informuje się, że na podstawie zarządzenia nr VIII/101/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2019 r. ogłoszony w dniu 22 października 2019 r. pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – używanych płyt drogowych, z terminem składania ofert do dnia 7 listopada 2019 r. został unieważniony.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe w tym zakresie.

Baranów, dnia 4 listopada 2019 r.

Wójt
Mirosław Roman Grzelak