Status: Zakończony

Logotypy RPO WL na lata 2007-2013

"Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

Cel projektu: Zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Gminy Baranów poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, rozwój sportu dzieci i młodzieży szkolnej, wzmacnianie prozdrowotnych zachowań społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych i zawodowych poprzez popularyzację sportu dla wszystkich, poprawa estetyki miasta związana z uporządkowaniem i zmodernizowaniem zaniedbanej przestrzeni publicznej.

Stworzenie w gminie bazy sportowej dostosowanej do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny obiektów sportowych, stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i organizacji zajęć pozalekcyjnych przez cały rok szkolny, oraz działalności UKS "Laskowia", umożliwienie uczniom, członkom klubów sportowych i mieszkańcom trenowania najpopularniejszej w Polsce dyscypliny sportowej, czyli piłki nożnej, oraz niektórych dyscyplin lekkoatletycznych, stworzenie odpowiednich warunków do organizowania rozgrywek i zawodów różnego szczebla w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, stworzenie odpowiednio urządzonej przestrzeni publicznej do organizacji różnorodnych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wartość projektu: 1.380.506,76 zł.