Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie otrzymała podziękowanie od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za udział w Narodowym Czytaniu Polskich Nowel, które odbyło się 7 września 2019 r.

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że w dniu 04 grudnia 2019 r. na wniosek Inwestora, została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy przy ul. Rynek 14, a także w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Uprzejmie informuję, że na portalu gospodarczym Województwa Lubelskiego zamieszczone zostały oferty udziału w misjach handlowych i targach dla branż wymienionych poniżej.

 • ZEA - branża medyczna; chemiczna; farmaceutyczna; suplementów diety; styczeń
 • Izrael - automatyka; robotyka; informatyka; styczeń
 • Turcja - przetwórstwo rolno-spożywcze; produkcja opakowań; maszyn chłodniczych; maszyn rolniczych; luty
 • Portugalia - meblarska; wyposażenia wnętrz; luty
 • Niemcy - budowlana; wykończenia wnętrz; stolarka budowlana; luty
 • Kanada - maszynowa; metalurgiczna; automatyki przemysłowej; luty

Celem uczestnictwa przedsiębiorców w wyjazdach jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie im nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi, a także:

 • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
 • udział w rozmowach B2B z zagranicznymi partnerami,
 • zaprezentowanie potencjału przedsiębiorców

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą oraz pozostałymi propozycjami udziału w misjach handlowych i targach zagranicznych organizowanych przez Województwo Lubelskie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na Portalu Gospodarczym Województwa Lubelskiego.

Apel Komendanta Powiatowego Policji w Puławach w związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw.

Zakończona została budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Czołna. Firma SIMBA z Zemborzyc Teresińskich wykonała ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią z piasku. Zamontowano nowoczesne urządzenia zabawowe (sześciokąt wielofunkcyjny, karuzela tarczowa, huśtawki, wieża, zestaw zabawowy). Plac jest także wyposażony w urządzenie fitness oraz ławki i kosze na śmiecie.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (1) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (2) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (3) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (4) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (5) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w Czołnie (6)

Logotypy: Unia Europejska, LGD Zielony Pierścień, LEADER, PROW na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Starosta Puławski zaprasza na I Powiatowy Dzień Wolontariatu, który odbędzie się w piątek 6 grudnia 2019 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19.

W programie:

 • 13.30 - "Wolontariat - okno na świat. Dwie strony korzystają na działaniach" - panel dyskusyjny. W dyskusji wezmą udział: starosta Danuta Smaga, Monika Płońska z Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Justyna Walecz-Majewska z Hospicjum im. św. Matki Teresy w Puławach, Anna Szarpak z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej, Agnieszka Śniegocka z Fundacji po Ludzku do Zwierząt - Przyjazna Łapa, Justyna Kowalczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego oraz Agata Jakuszko - trener.
 • 15.00 - Gala "Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego"
  • uhonorowanie osób i podmiotów wyróżniających się w dziedzinie wolontariatu
  • występ Zespołu Wokalnego "Jedenastki" ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach
  • rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego "Wolontariat - chodź z nami!"
  • koncert Puławskiej Orkiestry Dętej przy POK "Dom Chemika" w Puławach

Szukamy domu dla szczeniaczków i suczki. Więcej informacji pod nr telefonu 81 883-40-27 wew. 13.

Powiększ zdjęcie: Szczeniaki szukające domu (1) Powiększ zdjęcie: Szczeniaki szukające domu (2) Powiększ zdjęcie: Szczeniaki szukające domu (3) Powiększ zdjęcie: Suczka szukająca domu

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają rejestracji, mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie BDO.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów, działki nr 715, 739, 740.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że: na wniosek z dnia 22 października 2019 r.(data wpływu: 22 października 2019 r.) PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rykach poinformował, że od dnia 21.11.2019 r. zawiesza wykonywanie kursów na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Baranów:

 • 442660 Michów - Ryki D.A. odjazd z Michowa do Ryk godz. 06:30
 • 442626 Ryki - Baranów odjazd z Ryk do Baranowa godz. 10:30, powrót z Baranowa (Rynek) do Ryk godz. 11:35
 • 442659 Puławy - Michów odjazd z Puław do Michowa godz. 11:00, powrót z Michowa do Puław godz. 13:00
 • 442667 Baranów - Puławy podjazd z Baranowa (Rynek) do Puław godz. 05:35, powrót z Puław do Baranowa (Rynek) godz. 16:25