Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów /posiadających właściciela/, przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z art. 10a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 638),  który zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza prywatny ogrodzony teren. Dodatkowo  regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. , poz. 2807 ze zm.) zobowiązuje osoby utrzymujące zwierzęta domowe do sprawowania nad nimi opieki, szczególnie nie pozostawiania ich bez dozoru, gdy istnieje możliwość  opuszczenia pomieszczenia lub terenu ogrodzonego oraz  dopuszcza wyprowadzanie psów na tereny użytku publicznego tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów dużych, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

Informuję nadto, iż zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń – kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie informuje, iż wobec normalizującej się sytuacji i łagodzenia ograniczeń sanitarnych odnośnie stanu epidemii oraz w związku z postępującą aktywizacją życia społeczno – gospodarczego na terenie całego kraju podjął działania mające na celu przywrócenie normalnej zbiórki odzieży używanej i obuwia do pojemników LOO PCK stacjonujących na obszarze woj. lubelskiego.

IRZplusPOSIADACZU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Biuro Powiatowe w Puławach doceniając Państwa zaangażowanie, koszty związane z prowadzeniem hodowli oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie w dobie panującej pandemii, zachęca wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich do korzystania z Portalu IRZplus, aplikacji przeznaczonej do składania elektronicznych zgłoszeń zwierzęcych.

Wielu hodowców już korzysta z powodzeniem z Portalu!

Pomożemy Państwu w sprawnym korzystaniu z Portalu IRZplus.

ZADZWOŃ POD NUMER:       (081) 886 10 46 
PRZEPROWADZIMY SZKOLENIE INDYWIDUALNIE
DLA CIEBIE W BIURZE POWIATOWYM

Wszelkie dane na temat Portalu IRZplus są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html – znajdują się tam m.in.: filmy instruktażowe, instrukcja użytkownika Portalu IRZplus.

Adres strony internetowej Portalu IRZplus to:  https://irz.arimr.gov.pl .

Pomoc techniczną można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Help Desk ARiMR.

Pytania merytoryczne użytkownicy Portalu IRZplus, dotyczące poszczególnych funkcjonalności w aplikacji mogą kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dostępny jest także bezpłatny numer infolinii ARiMR - 800 38 00 84

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 4 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych
w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:

671/4 o pow. 0,1392 ha, 671/5 o pow. 0,1329 ha, 671/7 o pow. 0,1204 ha oraz 671/21 o pow.
0,1999 ha.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się
w dniach 10 – 11 sierpnia 2020 r. w godzinach: 8.30 oraz 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali nr 102.

Termin wpłat wadiów upływa z dniem 6 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

 1. 671/4:
  https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174100
 2. 671/5:
  https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174107
 3. 671/7:
  https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174111
 4. 671/21:
  https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174114

oraz pod nr tel.: 81 886 11 62 – sprawy prowadzi Agnieszka Kapłon – inspektor w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami.

pdfKomunikat Śniadówka358.56 KB

Urząd Gminy Baranów informuje, że na ujęciu wody w  Śniadówce rozpoczęto chlorowanie wody
od  dnia 19.06.2020 r. – do dnia 28.06.2020 r. (włącznie)
Woda będzie stale chlorowana, tak aby zawartość chloru nie przekraczała 0,3 mg/l w kranie u konsumenta.
Woda tak chlorowana może być wykorzystana do picia, przygotowania żywności i innych celów domowych.
Informujemy, że mogą wystąpić zmiany właściwości organoleptycznych wody (zapachowych i smakowych).

Za  utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o wynikach

otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku.

 

Wójt Gminy Baranów informuje, że w  otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku. została złożona 1 oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Laskowia” w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w kwocie 5.000, zł ( pięć tysięcy złotych).

148178Przedstawiamy obowiązujące od czerwca br. zasady realizowania zadań SPZOZ w Puławach w zakresie lecznictwa stacjonarnego.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, SPZOZ w Puławach będzie realizował swoje zadania statutowe w zakresie lecznictwa stacjonarnego w następujący sposób:

Pacjent przyjmowany w trybie planowym - to pacjent z kolejki oczekujących na hospitalizację w danym oddziale.

 • Pacjent otrzymuje telefon z oddziału szpitalnego z informacją o możliwości hospitalizacji/operacji w wyznaczonym terminie,
 • umawiany jest na wizytę w Poradni Specjalistycznej Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Puławach, gdzie jest kwalifikowany do hospitalizacji/zabiegu,
 • w ramach przygotowania wykonywane są konieczne badania i konsultacje specjalistyczne,
 • otrzymuje informację jak ma się przygotować, gdzie należy się zgłosić, co może zabrać do szpitala, jak wygląda opieka i kontakt z pacjentem w trakcie pobytu w szpitalu.
 • Pacjent na poziomie Poradni Specjalistycznej i w dniu wpisu do szpitala ma oceniany stan epidemiologiczny i stan zdrowia w oparciu o ankietę epidemiologiczną oraz dokonywany jest pomiar temperatury.
 • Pacjent hospitalizowany jest na oddziale buforowym, gdzie jest izolowany i ma wykonywany test PCR. Następnie po wyniku ujemnym przenoszony jest na właściwy oddział.

Osoby, które do dnia 16.09.2019 r. złożyły do Wójta Gminy Baranów „Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów”, a nie otrzymały decyzji odmownej w tej sprawie, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy pokój nr 10 po odbiór decyzji, które będą wydawane od dnia 28.05.2020 r.

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 zawiadamia się,

że w dniu 26 maja 2020 r. na wniosek Inwestora, została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 169/2, położonej w Czołnie, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy przy ul. Rynek 14, a także w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak