OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów, dnia 30 października 2019 r. wydano postanowienie znak GK.6730.8.4.2019 w sprawie: sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie błędnego wpisu numeru i daty postanowienia uzgadniającego projekt niniejszej decyzji w zawiadomieniu/obwieszczeniu o wydanych postanowieniach.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

W dniu 29 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanych dróg w miejscowościach Łysa Góra i Śniadówka w gminie Baranów.

W otwarciu, tych od lat oczekiwanych inwestycji, uczestniczyli:

 • Wojewoda Lubelski i jednocześnie nowo wybrany poseł na Sejm RP – Przemysław Czarnek,
 • Poseł na Sejm RP – Krzysztof Szulowski,
 • Starosta Puławski – Danuta Smaga wraz z członkami Zarządu Powiatu,
 • Władze gminy – Wójt Mirosław Roman Grzelak, Stanisław Antoniewicz – Przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi, mieszkańcy;
 • Przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz inspektorzy nadzoru.

Poświęcenia nowo wybudowanych dróg dokonał proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie – ks. kan. Andrzej Maleszyk.

Obie inwestycje zrealizowane zostały przy pomocy środków z Funduszu Dróg Samorządowych. – To wielka rzecz, bo rzeczywiście możemy cieszyć się wielkim efektem radykalnego zwiększenia środków na drogi gminne i powiatowe – mówił wojewoda Przemysław Czarnek.

Łączny koszt inwestycji w miejscowości Łysa Góra wyniósł 512,4 tys. zł, w tym dofinansowanie z FDS 245,1 tys. zł. Inwestycja w Śniadówce kosztowała 605,8 tys. zł, w tym z FDS 302,9 tys. zł.

W miejscowości Łysa Góra zakres robót objął przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 1,2 km. Wykonano poszerzenie jezdni oraz warstwę wyrównawczo-wzmacniającą. Położono nawierzchnię asfaltową o grubości 8 cm (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe. Prace budowane wykonał Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z miejscowości Góry. Inwestycja została w całości przeprowadzona w 2019 r. Od zlecenia dokumentacji projektowej do zakończenia budowy minęło niespełna 7 miesięcy.

W miejscowości Śniadówka wykonano 1 km nowej drogi. Prace objęły wykonanie poszerzenia oraz wzmocnienia podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni składającej się z 2 warstw asfaltu o grubości 9 cm, wykonanie obustronnego pobocza, wyniesionego przejścia dla pieszych, peronu przystankowego o nawierzchni z kostki brukowej oraz montaż wiaty przystankowej i oznakowania. Na tej drodze prace budowlane zakończyły się pod koniec sierpnia. Wykonawcą była firma PBI Infrastruktura z Kraśnika.

To nie jedyne inwestycje drogowe w tym roku. We wrześniu wykonane zostało 500 m asfaltowej drogi do miejscowości Nowomichowska. Obecnie trwa przebudowa 700 m drogi gminnej nr 107401L w Baranowie (dojazd do ujęcia wody) z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Termin wykonania do końca listopada.

Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (1) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (2) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (3) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (4) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (5) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (6) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (7) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (8)

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że zostało(y) wydane następujące postanowienie(a) uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów, przez:

 1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.36.2018.AKA z dnia 11.05.2018 r.;
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – postanowienie nr 7/P/3.7/2019 z dnia 09 października 2019 r.

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

W dniu 7 października br. rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Łysej Górze. Zadanie obejmuje wykonanie 1,254 km drogi z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m i grubości 8 cm, z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz 4 mijankami o szerokości 5 m. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, została firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór za kwotę 490.261,55 zł.

Umowny termin zakończenia robót – 30 listopada 2019 r.

Na wniosek Wójta Gminy inwestycja uzyskała dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.

Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (1) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (2) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (3) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (4)

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Zakończona została budowa nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na ul. Puławskiej w Baranowie. Firma Arkadiusz Lis z Dysa wykonała linię kablową o długości 1 056 m, montaż 40 słupów i 42 ledowych opraw oświetleniowych.

Koszt robót budowlanych ustalony w przetargu wyniósł 184.352,40 zł. Do tego doszły dodatkowo koszty nadzoru inwestorskiego - 4.920,00 zł (firma ANPAN z Puław).

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (1) Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (2) Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (3)

W miesiącu wrześniu br. wykonana została modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Nowomichowska. W dniu 7 października br. został dokonany odbiór inwestycji, która obejmowała wykonanie 500 m nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m i grubości 5 cm oraz wzmocnienie podbudowy drogi. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, była firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór za kwotę 133.516,50 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 2.001,21 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 135 517,71 zł.

Na wniosek Wójta Gminy inwestycja uzyskała dofinansowanie od Zarządu Województwa Lubelskiego w wysokości 80.000,00 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z budżetu Gminy Baranów.

Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (1) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (2) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (3) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (4)

21 września 2019 r. Grupa Terenowa Społecznej Straży Rybackiej z Baranowa wsparta przez wędkarzy z Koła PZW Baranów wzięła udział w ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019 organizowanej przez fundację Nasza Ziemia.

8 uczestników uporządkowało kilkukilometrowy odcinek linii brzegowej rzeki Wieprz wraz z drogami dojazdowymi począwszy od tzw. Starego Mostu, w dół rzeki. Pozbierano także śmieci wokół drogi prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Baranowie.

Zebrano 8 dużych worków odpadów. W kilku miejscach ułatwiono dostęp do rzeki oczyszczając zarośnięte ścieżki i miejsca atrakcyjne do obcowania z przyrodą.

Wszystkim biorącym udział w akcji należą się ogromne gratulacje i podziękowania!

Organizatorzy składają podziękowania Urzędowi Gminy w Baranowie za udostępnienie worków oraz pomoc logistyczną w usunięciu zebranych śmieci.

Apelujemy również o NIEZAŚMIECANIE i zabieranie odpadów ze sobą do domu.

Grzegorz Wawer
Komendant Grupy Terenowej Społecznej Straży Rybackiej w Baranowie

Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (1) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (2) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (3) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (4) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (5) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (6) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (7) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (8) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (9) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (10)

Obwieszczenie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10, 49, 49 a i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wójt Gminy Baranów
zawiadamia, że:
w dniu 27 sierpnia na wniosek Inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów.

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Na miesiąc przed terminem umownym Wykonawca przebudowy drogi gminnej nr 107423L w Śniadówce zakończył prace budowlane. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej asfaltowej drogi o szerokości 5 m na odcinku 999 m.

Firma PBI Infrastruktura z Kraśnika, w miesiącu lipcu i sierpniu wykonała:

 • wzmocnienie podbudowy warstwą kruszywa o grubości 15 cm,
 • warstwę wiążącą z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm,
 • warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,
 • pobocza z kruszywa,
 • wyniesione przejście dla pieszych i montaż przystanku autobusowego.

Wartość całej inwestycji wyniosła 605.885,77 zł. Zadanie było dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 302.942,00 zł (50% wartości).

Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 4 lipca z terminem wykonania do 30 września 2019 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 11 września br.

Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce przed przebudową (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce przed przebudową (2) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce w trakcie przebudowy (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce w trakcie przebudowy (2) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce po przebudowie (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce po przebudowie (2)

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy Łysej Góry będą mogli korzystać z nowej drogi, która zapewni im dogodny dojazd do drogi powiatowej nr 2514L.

Wybudowane zostanie łącznie 1,254 km drogi z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m i grubości 8 cm, z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz 4 mijankami o szerokości 5 m.

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez dotacji rządowej z Funduszu Dróg Samorządowych. W kwietniu br. Wójt Mirosław Grzelak wystąpił do Wojewody Lubelskiego o dofinansowanie budowy tej drogi, której wartość kosztorysowa wynosi 700.030 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 350.014 zł, czyli 50% kosztów budowy.

W dniu 15 września, na dożynkach gminnych, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, przekazał Wójtowi Gminy symboliczny czek na ww. kwotę.

Powiększ zdjęcie: Uroczystość przekazania symbolicznych czeków Powiększ zdjęcia: Symboliczny czek dla Gminy Baranów

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2019 r.

Informujemy również, że dofinansowanie na przebudowę dróg otrzymał także powiat puławski w kwocie 8.370.234 zł. W ramach inwestycji powiatu w przyszłym roku przebudowane będą na terenie naszej Gminy drogi prowadzące do Michowa i do Kurowa.