W dniu wczorajszym (15 listopada 2018 r.), pomiędzy Gminą Baranów a Województwem Lubelskim została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie" w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu wynosi 2 689 207,09 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 1 773 873,01 zł (95% kosztów kwalifikowanych wynoszących 1 867 234,76 zł).

Zakres prac obejmuje:

  • modernizację systemu grzewczego,
  • ocieplenie stropodachu,
  • ocieplenie ścian,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.

14 listopada 2018 r. Lubelski Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (Dofinansowanie na rok 2019).

W kategorii dróg gminnych na 12 miejscu (24,8 pkt) na liście znalazło się zadanie "Przebudowa dróg gminnych Nr 107423L i nr L10742L w miejscowości Śniadówka Etap I", którego wnioskodawcą była Gmina Baranów. Ogólna wartość projektu wynosi 1 150 068,06 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 575 034,00 zł, deklarowana kwota środków własnych - 575 034,06 zł.

W dniu 14 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 5116 opublikowana została Uchwała nr XXXIX/337/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka. W związku z powyższym uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji.

Syndyk Masy Upadłości Euro Commerz-Dom Handlowy sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową leśną, położoną w miejscowości Motoga 25, o numerze ewidencyjnym 309/1, o powierzchni 4,000 ha, dla której urządzono księgę wieczystą numer LU1P/00051527/7 za cenę nie niższą niż 55.000,00 zł.

Oferty proszę składać do biura Syndyka do dnia 20 grudnia 2018 r. pod adresem: ul. Lubartowska 75a/6, 20-123 Lublin, tel. 81 443 66 26.

Miło nam poinformować Państwa, że Urząd Gminy Baranów otrzymał wyróżnienie redakcji czasopisma "IT w Administracji" za wsparcie rozwoju Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Uroczyste wręczenie statuetek wyróżnionym samorządom odbyło się 25 października 2018 r.  w trakcie Konwentu Informatyków Polski Wschodniej.

Powiększ grafikę: Wręczenie Wyróżnienia dla Urzędu Gminy Baranów za wsparcie rozwoju Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Powiększ grafikę: Wyróżnienie dla Urzędu Gminy Baranów za wsparcie rozwoju Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1516L na odcinku od km 12+157 do 12+777, od km 13+025 do 15+305 oraz od km 15+909 do 18+440 w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - obręb Wola Czołnowska, obręb Kozioł, obręb Nowomichowska, obręb Gródek, obręb Huta, obręb Łukawka.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że: na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1516L na odcinku od km 12+157 do 12+777, od km 13+025 do 15+305 oraz od km 15+909 do 18+440.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Gmina Baranów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie Modernizacji drogi gminnej nr 107416L na odcinku 0+000,00 km do 0+520,00 km. w miejscowości Nowomichowska.

Zamawiający: Gmina Baranów ul. Rynek 14, 24-105 Baranów.

8 października 2018 r. Gmina Baranów zawarła z Województwem Lubelskim umowę na udzielenie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska. Gmina otrzyma ze środków Województwa Lubelskiego dotację celową w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 27,65% całkowitej wartości zadania wynoszącej 180.832,14 zł.

W ramach zadania zmodernizowany zostanie ponad 500 metrowy odcinek drogi w miejscowości Nowomichowska.

Miło nam poinformować, że Serwisie Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego została opublikowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie", którego wnioskodawcą była Gmina Baranów, został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów uzyskując 90,00 punktów. Projekt został sklasyfikowany na 5 miejscu w rankingu i został wybrany do dofinansowania.

Ogólna wartość projektu wynosi 2 689 207,09 zł, kwota przyznanego dofinansowania EFRR - 1 773 873,01 zł, wkład UE - 1 587 149,54 zł.

W dniu 15 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Baranów odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baranów wyposażenia i sprzęty ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pozyskany sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową użyczenia dla OSP Czołna oraz OSP Baranów.

Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (1) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (2) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (3) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (4) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (5) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (6)