Od 19 września 2018 r. uruchomiona została możliwość składania wniosków do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (także drogą elektroniczną) w programie Czyste Powietrze.

Program będzie realizowany w latach 2018–2029. Budżet wynosi 103 mld zł (finansowanie w formie dotacji - 63,3 mld zł, w formie pożyczek zwrotnych - 39,7 mld zł). Pieniądze będą przeznaczone w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Wysokość dotacji będzie się wahać od 40 do 90% kwalifikowanych kosztów inwestycji (maksymalnie 53 tys. zł) i będzie uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Więcej informacji na temat programu Czyste Powietrze znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska.

Powiększ grafikę: Zaproszenie na Pierwsze Ogólnopolskie Święto - wdzięczni Polskiej WsiW roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ma zaszczyt zaprosić na:

Pierwsze Ogólnopolskie Święto
Wdzięczni Polskiej Wsi

23 września 2018 roku, godzina 12:00

Gmina Wąwolnica,
Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej
u stóp Wzgórza Kościelnego

Pokażmy, że jesteśmy wdzięczni Polskiej Wsi i Rolnikom za pracę i wsparcie jakie przez stulecia nieśli Rzeczypospolitej!

W programie:

  • uroczysta Msza Święta
  • wyróżnienia dla Rolników i Kół Gospodyń Wiejskich
  • podziękowanie za plony
  • występy zespołów ludowych
  • piknik rodzinny oraz wiele atrakcji i zabawy dla dzieci

Ze względów organizacyjnych wejście na uroczystości w dniu 23 września 2018 roku (niedziela) odbywa się od godziny 9.00.
Prosimy o zabranie zaproszenia oraz dokumentu tożsamości.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1257) zawiadamia się, że zostało(y) wydane następujące postanowienie(a) uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie: sieci wodociągowej, sytuowanej na dz. o nr ew.:

  1. obręb Czołna: 514, 515 i 525,
  2. obręb Niwa: 16/1.

przez:

  1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.60.2018.AKA z dnia 20.08.2018 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – notatka służbowa nr LU.3.7.516.12.2018.KF z dnia 20 sierpnia 2018 r.

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Święto Plonów w Baranowie. Przysmaki, występy i koncerty", który opublikował na swojej stronie internetowej Dziennik Wschodni.

Listy intencyjne w związku z Dożynkami Gminnymi, które odbyły się 16 września 2018 r.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o wkład finansowy Gminy Baranów do remontu drogi powiatowej Baranów-Kurów uprzejmie wyjaśniam, iż wkład gminy jest bardzo wysoki i wynosi 969 140,00 zł.

Wójt Gminy Baranów
Robert Gagoś

Powiększ zdjęcia: Droga Baranów-Kurów

29 czerwca 2018r. Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Społecznych "Paralotnia" Góra Puławska w partnerstwie z Gminą Baranów podpisało umowę na realizację projektu "Czas Seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia ludzi starszych w Naszej Gminie, zakłada powstanie Klubu Seniora oraz wyposażenie pomieszczeń budynku zaadoptowanego na ten cel. W odpowiedzi na potrzeby i problemy osób starszych w ramach projektu będą odbywały się spotkania z psychologiem i prawnikiem, wycieczki do teatru, kina oraz wiele imprez okolicznościowych. Uczestnicy, dzięki naszemu wsparciu będą mogli brać udział w warsztatach: zdrowego stylu życia, kulinarnych, florystycznych, rękodzieła ludowego oraz zajęciach komputerowych.

Całkowita wartość projektu: 1.245.060,00 zł

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Wójt Gminy Baranów zawiadamia o wydaniu decyzji nr GK.6733.3.4.2018 zmieniającej ostateczną decyzję Wójta Gminy Baranów nr GK.6733.3.2018 z dnia 04 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15kV oraz nn 0,4kV w miejscowości: Motoga - dz. nr ew.: 45, 46/1, 47, 416, 418, 420/1 i 421, gm. Baranów oraz 1459/1, 1164, 1457, 1161 z obrębu geodezyjnego Pogonów, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

XIX Bieg Sobiborski

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński oraz Dyrektor MOSiR Włodawa Teresa Zaleńska-Sak zapraszają do udziału w XIX Bieg Sobiborski w dniu 14 października 2018 r. Start biegu głównego godz. 12.00, trasa Sobibór - Włodawa 12,5 km, Wpisowe 40 zł.

Zachęcamy do lektury artykułu "Ulice Baranowa rozbłysły na nowo" dotyczącego uruchomienia energooszczędnego oświetlenia ulicznego, które odbyło się 30 sierpnia 2018 r. Artykuł, którego autorem jest Pan Nikodem Łukasik, ukazał się na łamach Tygodnika Lokalnego "Wspólnota Puławska" nr 36(273) 4-10 września 2018 r.