Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach, informuje o umieszczeniu w dniu 6 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Rozporządzenia Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego, poz. 5871).

INFORMACJA
o unieważnieniu postępowania przetargowego

Informuje się, że na podstawie zarządzenia nr VIII/101/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2019 r. ogłoszony w dniu 22 października 2019 r. pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – używanych płyt drogowych, z terminem składania ofert do dnia 7 listopada 2019 r. został unieważniony.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe w tym zakresie.

Baranów, dnia 4 listopada 2019 r.

Wójt
Mirosław Roman Grzelak

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów, dnia 30 października 2019 r. wydano postanowienie znak GK.6730.8.4.2019 w sprawie: sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie błędnego wpisu numeru i daty postanowienia uzgadniającego projekt niniejszej decyzji w zawiadomieniu/obwieszczeniu o wydanych postanowieniach.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

W dniu 29 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanych dróg w miejscowościach Łysa Góra i Śniadówka w gminie Baranów.

W otwarciu, tych od lat oczekiwanych inwestycji, uczestniczyli:

  • Wojewoda Lubelski i jednocześnie nowo wybrany poseł na Sejm RP – Przemysław Czarnek,
  • Poseł na Sejm RP – Krzysztof Szulowski,
  • Starosta Puławski – Danuta Smaga wraz z członkami Zarządu Powiatu,
  • Władze gminy – Wójt Mirosław Roman Grzelak, Stanisław Antoniewicz – Przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi, mieszkańcy;
  • Przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz inspektorzy nadzoru.

Poświęcenia nowo wybudowanych dróg dokonał proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie – ks. kan. Andrzej Maleszyk.

Obie inwestycje zrealizowane zostały przy pomocy środków z Funduszu Dróg Samorządowych. – To wielka rzecz, bo rzeczywiście możemy cieszyć się wielkim efektem radykalnego zwiększenia środków na drogi gminne i powiatowe – mówił wojewoda Przemysław Czarnek.

Łączny koszt inwestycji w miejscowości Łysa Góra wyniósł 512,4 tys. zł, w tym dofinansowanie z FDS 245,1 tys. zł. Inwestycja w Śniadówce kosztowała 605,8 tys. zł, w tym z FDS 302,9 tys. zł.

W miejscowości Łysa Góra zakres robót objął przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 1,2 km. Wykonano poszerzenie jezdni oraz warstwę wyrównawczo-wzmacniającą. Położono nawierzchnię asfaltową o grubości 8 cm (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe. Prace budowane wykonał Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z miejscowości Góry. Inwestycja została w całości przeprowadzona w 2019 r. Od zlecenia dokumentacji projektowej do zakończenia budowy minęło niespełna 7 miesięcy.

W miejscowości Śniadówka wykonano 1 km nowej drogi. Prace objęły wykonanie poszerzenia oraz wzmocnienia podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni składającej się z 2 warstw asfaltu o grubości 9 cm, wykonanie obustronnego pobocza, wyniesionego przejścia dla pieszych, peronu przystankowego o nawierzchni z kostki brukowej oraz montaż wiaty przystankowej i oznakowania. Na tej drodze prace budowlane zakończyły się pod koniec sierpnia. Wykonawcą była firma PBI Infrastruktura z Kraśnika.

To nie jedyne inwestycje drogowe w tym roku. We wrześniu wykonane zostało 500 m asfaltowej drogi do miejscowości Nowomichowska. Obecnie trwa przebudowa 700 m drogi gminnej nr 107401L w Baranowie (dojazd do ujęcia wody) z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Termin wykonania do końca listopada.

Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (1) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (2) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (3) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (4) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (5) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (6) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (7) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (8)

Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o. informuje, że od dnia 06 listopada 2019 r. Targ Środowy z ul. Składowej zostaje przeniesiony na nowy PLAC TARGOWY przy ul. Dęblińskiej 20 w Puławach (za Leroy Merlin w kierunku na Dęblin). Targ będzie czynny wyłącznie w środy do godz. 15.00.

Zapraszamy od pierwszej środy listopada !!!

Powiększ grafikę: Mapa dojazdowa do placu targowego przy ul. Dęblińskiej w Puławach

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że zostało(y) wydane następujące postanowienie(a) uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów, przez:

  1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.36.2018.AKA z dnia 11.05.2018 r.;
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – postanowienie nr 7/P/3.7/2019 z dnia 09 października 2019 r.

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

W dniu 7 października br. rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Łysej Górze. Zadanie obejmuje wykonanie 1,254 km drogi z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m i grubości 8 cm, z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz 4 mijankami o szerokości 5 m. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, została firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór za kwotę 490.261,55 zł.

Umowny termin zakończenia robót – 30 listopada 2019 r.

Na wniosek Wójta Gminy inwestycja uzyskała dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.

Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (1) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (2) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (3) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (4)

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Zakończona została budowa nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na ul. Puławskiej w Baranowie. Firma Arkadiusz Lis z Dysa wykonała linię kablową o długości 1 056 m, montaż 40 słupów i 42 ledowych opraw oświetleniowych.

Koszt robót budowlanych ustalony w przetargu wyniósł 184.352,40 zł. Do tego doszły dodatkowo koszty nadzoru inwestorskiego - 4.920,00 zł (firma ANPAN z Puław).

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (1) Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (2) Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (3)

W miesiącu wrześniu br. wykonana została modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Nowomichowska. W dniu 7 października br. został dokonany odbiór inwestycji, która obejmowała wykonanie 500 m nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m i grubości 5 cm oraz wzmocnienie podbudowy drogi. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, była firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór za kwotę 133.516,50 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 2.001,21 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 135 517,71 zł.

Na wniosek Wójta Gminy inwestycja uzyskała dofinansowanie od Zarządu Województwa Lubelskiego w wysokości 80.000,00 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z budżetu Gminy Baranów.

Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (1) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (2) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (3) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (4)

Fundacja Dar Oze informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 100% inwestycji.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej Fundacji Dar Oze.