Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów Uchwały Nr XXVIII/258/2017 z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka, dla obszaru działki o numerze ewidencyjnym 377 oraz Uchwały Nr XXIX/262/2017 z dnia 27 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka, dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 365, 366, 367, 364, 368, 369, 370, 371 372, 373/2, 374/2, 375, 380, 376, 378, 379, 381/1 oraz 381/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 19 marca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Zachęcamy Państwa do lektury artykułu "Podatek od deszczu już obowiązuje", który został opublikowany w portalu administrator24.info. Tematem artykułu jest tzw. podatek od deszczu, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., będący efektem wejścia w życie nowego Prawa wodnego.

28 grudnia 2017 r. Lubelski Urząd Wojewódzki opublikował listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Projekt "Przebudowa drogi gminnej Nr 107421L w miejscowości Łukawka w Gminie Baranów", którego wnioskodawcą była Gmina Baranów, został wybrany do dofinansowania.

Ogólna wartość projektu wynosi 671 012,35 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 335 505,00 zł.

W dniu 21 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na realizację projektu "Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (1) Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (2) Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (3) Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (4)

W ramach zadania na ulicach: Szkolna i Cmentarna, Krótka, Polna, Stawowa, Środkowa, Tartaczna, Wąska, Zagrody w Baranowie zostaną zamontowane 83 lampy z 87 oprawami LED.

Zadanie to jest I etapem budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w Gminie Baranów.

Wartość projektu926.334,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE647.620,38 zł.

Wójt Gminy Baranów
ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie z siedzibą: 24-105 Baranów, ul. Szkolna 2.

Dnia 14 listopada 2017 r. (wtorek) z powodu awarii pieca lekcje w szkole podstawowej i gimnazjum oraz zajęcia w przedszkolu są odwołane.

Zajęcia z tego dnia będą odpracowane w innym terminie.

Basen w dniu 14 listopada 2017 r. zostanie odwołany.

Serwis Samorządowy PAP opublikował ranking Politechniki Warszawskiej JST Zrównoważonego Rozwoju obejmujący 2478 samorządów oraz ranking Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce.

W rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej Gmina Baranów ostała sklasyfikowana na 911 miejscu. W rankingu Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce Gmina Baranów została sklasyfikowana na 1775 miejscu ze wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy wynoszącym 956,91 zł.

Zachęcamy do lektury artykułu "Rząd wprowadza regulator cen wody", który ukazał się w portalu administrator24.info.

Artykuł związany jest planami rządu dotyczącymi powołania nowego organu "Wody Polskie", do którego zadań będą należało opiniowanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf, a także rozstrzyganie sporów pomiędzy odbiorcami usług a przedsiębiorstwami.

Podziękowania dla Pana Roberta Gagosia - Wójta Gminy Baranów za okazane wsparcie oraz partnerską postawę podczas XXVIII Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników.

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.