Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje o wejściu w życie i przesyła do wykorzystania Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2020/1330 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Decyzja ustanawia obszar zagrożenia w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na terenie całej gminy Baranów.

pdfPełna treść komunikatu269.93 KBpdfDecyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1330517.38 KB

Powszechny spis rolny ulotkaPowszechny spis rolny ulotka

Zasady ASF

Powiększ grafikę: Rolniku nie truj pszczół - broszura informacyjnaCzy wiesz że:

  • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych
  • Wpływają na wzrost plonów i ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej licznie nasion, oraz lepszym smaku i łagodniejszym zabarwieniu
  • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół:

  • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół
  • Przestrzegać informacji zawartych na etykiecie każdego środka ochrony roślin
  • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół
  • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek
  • Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające

Wójt Gminy Baranów informuje rolników o możliwości skorzystania z "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął program priorytetowy pn.: "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Ulotka informacyjna dotycząca działalności Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.

Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. uchylające rozporządzenie nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach dla rolników, sołtysów i innych hodowców świń o ciążących obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360), które będzie obowiązywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 28 lutego 2018 r. Rozporządzenie to określa zasady bioasekuracji gospodarstw trzody chlewnej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku dokonania spisu bydła, kóz, owiec i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR. Termin dokonania spisu upływa 31 grudnia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt -Dz. U. poz. 1605, zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia. Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie.

Wynik spisu należy umieścić na formularzu, czytelnie podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście lub droga pocztową. Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji papierowej w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W przypadku braku złożenia spisu w terminie z art. 33 ust. 1 pkt 11 posiadacz zwierzęcia gospodarskiego podlega karze grzywny.