Gmina Baranów
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gródek.