Gmina Baranów
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej nr 107421L na odcinku od km 0+000,00 do km 1+464,00 w miejscowości Łukawka.