Gmina Baranów
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

Dostawa kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków - II postępowanie.