Wójt Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)

OGŁASZA 

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego położonego w Czołnie, będącego własnością Gminy Baranów 

L.p.

Położenie

Nr

działki

Powierzchnia

nieruchomości

KW

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Obciążenia

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Cena

wywoławcza

nieruchomości

Wadium

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1.          1.

Czołna

85

0,057 ha

LU1P/00085337/5

Zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0050 ha, wchodząca w skład działki nr 85, położonej w obrębie Czołna, gm. Baranów. W skład przedmiotu dzierżawy wchodzi: lokal użytkowy o powierzchni 38 m2, składający się z trzech pomieszczeń, znajdujący się w budynku świetlicy wiejskiej.

Zgodnie z planem zagospodarowania U- tereny usług.

28 czerwca 2022 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Brak zobowiązań

25,00 zł (netto) + 23% podatek VAT / m2

950,00 zł (netto) + 23% podatek VAT / całość

miesięcznie

150,00 zł

Dzierżawa

 5 lat

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca ponosić będzie koszty: zużycia wody, usuwania nieczystości stałych i płynnych, zużycia energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości.

Wadium: wnoszone w pieniądzu

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Baranów: 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, gdy środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym jw. najpóźniej w dniu 26.07.2022roku.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • terminowe wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej,
  • okazanie potwierdzenia wpłaty przed przystąpieniem do przetargu,
  • okazanie dokumentów świadczące o prawie do udziału w przetargu (dowód osobisty). 

Przetarg odbędzie się dnia 01 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu.

Informacje ogólne:

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po jego zakończeniu, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zostanie zatrzymane do czasu podpisania umowy dzierżawy.
  2. Wadium przepada na rzecz Gminy Baranów, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
  3. Dzierżawca lokalu zostanie zawiadomiony o terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  4. Do dzierżawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wójt Gminy Baranów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zajścia uzasadnionej przyczyny.

Nieruchomość gruntową będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 30.06.2022 r. do dnia 29.07.2022 r., w godzinach od 1000 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 81 8834045 w. 13.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, pok. nr 13 lub pod nr tel. 81 883 40 45 w. 13.

 Ogłoszenie wywiesza się na okres 33 dni tj. do 01 sierpnia 2022 r.

Baranów, dnia 30 czerwca 2022 r.

pdfI ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego położonego w Czołnie, będącego własnością Gminy Baranów313.07 KB

 

Informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego o pow. 38 m2, składający się z trzech pomieszczeń, znajdujący się w budynku świetlicy wiejskiej, obręb Czołna, gmina Baranówzakończył się w dniu 01  sierpnia 2021 r. wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia do przetargu żadnego oferenta.

Baranów, dnia 01 sierpnia 2022 r.